Europos šalių priemonių mokykloms rinkinio sudarymo aplinkybės

Europos šalių priemonių mokykloms rinkinys – tai nuo 2011 m. ES lygmeniu vykdytų darbų, skirtų mokyklos nebaigimo problemai spręsti, rezultatas. Mokyklos nebaigę asmenys – tai jaunuoliai, kurie iš švietimo ir mokymo sistemos pasitraukė įgiję vos pagrindinį arba žemesnį išsilavinimą ir kurie toliau nei mokosi, nei studijuoja. Remiantis tyrimais ir statistika galima teigti, kad ankstyvas pasitraukimas iš švietimo sistemos padidina nedarbo, socialinės atskirties ir skurdo riziką ir nulemia didžiules tiek atskirų asmenų, tiek visuomenės plačiąja prasme sąnaudas.

Ankstyvo pasitraukimo iš švietimo sistemos prevencija yra vienas iš penkių strategijos „Europa 2020“ pagrindinių tikslų: Valstybės narės (išskyrus Jungtinę Karalystę) sutarė siekti, kad iki 2020 m. vidutinis ES mokyklos nebaigusių asmenų lygis sudarytų ne daugiau kaip 10 proc., ir nusistatė nacionalinius tikslus. 2011 m. Europos Sąjungos Taryba priėmė rekomendaciją dėl politikos, kuria siekiama mažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių. Ja valstybės narės raginamos įgyvendinti įrodymais pagrįstą ir visapusišką politiką, kuri padėtų sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų skaičių ir apimtų prevencijos, intervencijos bei kompensuojamąsias priemones.

Schools Policy

Siekiant padėti įgyvendinti minėtą rekomendaciją, sukurta teminė mokyklos nebaigusių asmenų skaičiaus mažinimo darbo grupė (2011–2013 m.), kuria inicijuotas politinis Europos Sąjungos šalių bendradarbiavimas. Jos galutinėje ataskaitoje nurodomi svarbiausi politikos formuotojams aktualūs aspektai, politikos strategijų įsivertinimo kriterijai ir ES šalių gerosios praktikos pavyzdžiai.  

Mokyklų politikos darbo grupė (2014–2015 m.) toliau plėtojo informacinę mokyklos nebaigimo problematikos bazę. Ji aiškinosi, kaip mokyklos ir vietos lygmenimis būtų galima plėtoti labiau holistinį, bendradarbiavimu pagrįstą požiūrį į šią problemą ir parengė politikos priemones, kuriomis teikiama bendro pobūdžio rekomendacijų visų lygmenų politikos formuotojams.

Šis priemonių rinkinys – tai minėtos darbo grupės pastangų suteikti mokykloms ir jų partneriams konkrečią paramą, kuri padėtų užkirsti kelią mokyklos nebaigimui, greitai ir tinkamai reaguoti į pirmuosius nenoro lankyti mokyklą požymius ir užtikrinti, kad kiekvienas moksleivis galėtų sėkmingai mokytis, rezultatas. Atsižvelgiant į tai, kad jame ypač daug dėmesio skiriama prevencijai ir ankstyvai intervencijai, jis neaprėpia kompensuojamųjų priemonių, kurios būtų taikomos siekiant iš naujo įtraukti jaunuolius į švietimo ir mokymo sistemą (pavyzdžiui, pasinaudojimo antrąja galimybe mokytis sistemos).

Priemonių rinkinio struktūrą ir praktinio pritaikymo galimybes padėjo išplėtoti vienas iš Midlsekso universiteto Socialinės politikos tyrimų centro direktorių dr. Alessio D’Angelo.

Priemonių rinkinio turinys yra nuolat tobulinamas, padedant redakcinei kolegijai, kurią sudaro:

Mančesterio universiteto švietimo srities vyr. lektorė Kirstin Kerr,

Melardaleno universiteto (Švedija) tyrėjas dr. Per Kornhall,

Vienos ekonomikos ir verslo universiteto profesorė Erna Nairz-Wirth,

Antverpeno universiteto tyrėjas Ward Nouwen,

Barselonos autonominio universiteto docentė pagal programą „Serra Húnter“ Teresa Sordé Martí.