Projektas „Schlangenfuß“

Šis projektas sukurtas daugiau nei prieš 10 metų siekiant reintegruoti mokinius, atsisakiusius lankyti mokyklą. Nuo 2007 m. programa skirta tik mokiniams, turintiems mokyklos baimę ar nerimo sutrikimų arba sergantiems depresija. Ši programa – vienintelė tokio pobūdžio programa Austrijoje ir ji finansuojama valstybės lėšomis.

Tikslinės grupės
Projektas „Schlangenfuß“ skirtas 11–15 metų mokiniams, turintiems mokyklos baimę ar nerimo sutrikimų arba sergantiems depresija. Dauguma mokinių programoje pradeda dalyvauti būdami 6 arba 7 klasėje ir dažniausiai tai yra šiuolaikinių vidurinių mokyklų arba „Neue Mittelschule“ mokyklų mokiniai. Jie turi nemažai problemų ir, prieš pradėdami dalyvauti programoje „Schlangenfuß“, būna praleidę daug pamokų (kai kurie – namuose išbuvę beveik metus). Programoje dalyvaujantys mokiniai nebūtų pajėgūs gauti brandos atestato įprastinėje mokykloje. Kad mokiniai galėtų dalyvauti programoje, jiems turi būti nustatyta klinikinė mokyklos baimės diagnozė; visi jie yra gydomi. Dauguma mokinių – iš viduriniosios arba žemesniosios klasės šeimų. 43 proc. mokinių sudaro berniukai ir 57 proc. – mergaitės ir tik keli iš jų yra migrantų kilmės. Mokyklos baimės stebėsenai skirtas sistemingas politikos procesas nevykdomas, taigi apie problemos mastą žinoma nedaug. Vienos miesto bendrosios praktikos ligoninės (AKH) duomenimis, mokyklos baime sergančių jaunuolių padaugėjo.
Su vaikais, su kuriais sunku užmegzti ryšį, mokytojai dirba labai dėmesingai ir sąžiningai. Prireikus jie netgi paima mokinius iš namų, kad tik jie lankytų mokyklą. Be to, mokytojai palydi mokinius, bijančius naudotis viešuoju transportu.
Kelių mokinių būklė tokia, kad jie negali dalyvauti programoje „Schlangenfuß“. Šiems mokiniams būtina pirmiausia suteikti klinikinės priežiūros paslaugas, o paskui jie gali dalyvauti programoje.
Pagrindinės mokymo teikimo ypatybės ir institucinė aplinka
Vienas iš pagrindinių projekto tikslų – mokinių socialinė reintegracija taikant mokymo metodus, kuriais stiprinami jų socialiniai įgūdžiai ir skatinama ugdyti savigarbą. Šiuo požiūriu labai svarbus patirtimi grindžiamas mokymas, nes šis metodas padeda mažinti nerimo sutrikimus. Kitas svarbus tikslas – padėti mokiniams įgyti pagrindines kvalifikacijas. Tai savo ruožtu užtikrinama taikant modernios vidurinės mokyklos mokymo programą. Siekiant išvengti stigmatizavimo, informacija apie projektą pažymėjimuose nenurodoma. Taigi iš pažymėjime pateiktos informacijos neaišku, ar mokiniai dalyvavo programoje „Schlangenfuß“.
Įgyvendinant programą „Schlangenfuß“ glaudžiai bendradarbiaujama su visomis su konkrečiu atveju susijusiomis šalimis (asmenimis ar įstaigomis), pavyzdžiui, tėvais, medicinos specialistais, psichiatrijos ligoninėmis, jaunimo ir šeimos paslaugų tarnybomis (MA 11), psichologais ir gydytojais, ugdomaisiais vadovais darbo vietoje ir kitais specialistais.
Kaip jau minėta, projektas įgyvendinamas pagal šiuolaikinės vidurinės mokyklos mokymo programą. Mokiniai tris kartus per savaitę mokosi pagrindinių dalykų (vokiečių kalbos, matematikos ir anglų kalbos). Antraeilių dalykų mokoma pagal projektą ir mokytojai daugiau dėmesio skiria temoms, atitinkančioms mokinių kasdienį gyvenimą ir patirtį. Daug dėmesio skiriama mokinių poreikius atitinkantiems mokymo metodams, pavyzdžiui, konstruktyviai pedagogikai, mokymuisi pagal projektus, patyrimu grindžiamai pedagogikai, atviro mokymosi metodams ir prie konkretaus asmens pritaikytam mokymui.
Dirbama nedidelėmis grupėmis (2 grupės po maždaug 6 mokinius ir 2 mokytojus), todėl lengviau suteikti individualią pagalbą ir skirti dėmesio kiekvienam mokiniui. Kartu mokiniams suteikiama visa reikiama profesionali pagalba, pavyzdžiui, gydymo paslaugos, mokytojų pagalba paimant mokinius iš namų ir pan.
Paskutiniais mokslo metais konsultantas karjeros klausimais padeda mokiniams pasirengti pereiti į darbo aplinką – kartą per savaitę mokiniams teikiama tiesioginė pagalba. Mokiniams padedama, be kita ko, parengti prašymą priimti į darbą, mokytis dalyvauti darbo pokalbyje ir lankytis pas potencialius darbdavius.
Pagrindiniai sėkmę lemiantys veiksniai
Mokiniams patinka individualus dėmesys mokantis mažomis grupėmis ir palaikant glaudžius ryšius su mokytojais. Mokytojai mokiniams skiria visą dėmesį ir suteikia jiems tiek laiko, kiek jo reikia medžiagai suprasti. Mokytojai sutelkia dėmesį į mokinio stipriąsias savybes. Mokymo kursai vyksta pagal projektą ir juose taikomi tam tikri patyrimu grindžiamos pedagogikos elementai, kaip antai veikla grupėmis neformalioje mokymosi aplinkoje (pvz., maisto gaminimas vienas kitam arba veikla lauke, pvz., kopimas) siekiant ugdyti mokinių savigarbą. Mokiniai mokosi mažiau įsitempę, nei būdavo lankydami ankstesnes mokyklas, taip pat jie patiria mažiau streso laikydami egzaminus. Mokiniai rodo didelį suinteresuotumą mokytis – tai matyti iš aukšto lankomumo lygio, nedidelės mokymosi nebaigusių asmenų dalies ir, vieno mokinio žodžiais, jausmo, tarsi būtum šeimoje. Dėl šių priežasčių galima manyti, jog mokinių pasitenkinimo lygis yra aukštas.
Programos „Schlangenfuß“ vykdytojams glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis su konkrečiu atveju susijusiomis šalimis ir ypač – palaikant ryšius su tėvais užtikrinama, kad mokiniams būtų suteikta visa reikiama profesionali pagalba, pavyzdžiui, gydymas. Dar vienas sėkmę lemiantis veiksnys – konsultavimas karjeros klausimais, nes tai padeda mokiniams tinkamai pasirengti pereiti į vidurinę mokyklą arba pradėti dirbti. Stebėsenos duomenys šiuos sėkmę lemiančius veiksnius patvirtina: 76 proc. mokinių sėkmingai baigė programą ir 24 proc. iš jos pasitraukė anksčiau.
22 proc. visų programą baigusių mokinių perėjo į vidurinę mokyklą, 32 proc. pradėjo pameistrystės veiklą ir 22 proc. toliau dalyvavo kursuose ir mokėsi.
Metodo taikymo kitais ugdymo lygmenimis perspektyvos
Kalbant apie metodo taikymą kitais ugdymo lygmenimis, pradinėse mokyklose būtų galima įgyvendinti tam tikrus pagrindinius jo aspektus. Pirmoji dalis susijusi su darbuotojų profesionalumu. Tai vienas iš pagrindinių programos „Schlangenfuß“ įgyvendinimo sėkmę lemiančių veiksnių. Mokyklose turi dirbti tarpdisciplininė specialistų grupė, ji turi prisiimti atsakomybę už mokinius, patiriančius riziką, ir glaudžiai bendradarbiauti kiekvienu konkrečiu atveju. Šios grupės narių darbą turėtų sudaryti, be kita ko, grupės posėdžiai, mokinių priežiūra, intervencijos veiksmai ir glaudus bendradarbiavimas su išorės ekspertais. Taip pat labai svarbus glaudus ir profesionalus tėvų ir mokyklos ryšys. Kai kuriais atvejais netgi būtų labai naudinga apsilankyti mokinio namuose.
Kitas svarbus aspektas – mokytojų profesionalumas. Mokytojai turi gerai išmanyti temą, apmąstyti savo požiūrį į mokyklos baimę turinčius mokinius ir gebėti išspręsti jų problemas. Labai svarbu, kad mokytojai dalyvautų švietimo ir mokymo kursuose ir išsiugdytų šias savybes, požiūrį ir gebėjimus.
Kad šis intensyvus ryšys būtų tvirtas, būtina pagerinti tam tikras struktūrines sąlygas (tai vienas iš pagrindinių sėkmę lemiančių veiksnių). Viena iš tokių sąlygų – sumažinti klasės dydį. Iš programos „Schlangenfuß“ įgyvendinimo patirties matyti, jog tai labai svarbu. Taip pat reikėtų skatinti taikyti mokymo grupėmis metodą – jis jau taikomas „Neue Mittelschule“ mokyklose. Šiems pokyčiams įgyvendinti reikalingas papildomas finansavimas, patalpos ir mokytojai.
Šaltinis – Europos Sąjunga (2013 m.). „Preventing early school leaving in Europe – lessons learned from second chance education“ (liet. „Mokyklos nebaigimo prevencija Europoje. Patirtis, įgyta pasinaudojus antra galimybe mokytis“).

Tipas
Praktika
Šalis
Austrija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos