KROATIJOS PROFESINIŲ MOKYKLŲ ĮSIVERTINIMAS

Kroatijoje įgyvendinant profesinio rengimo ir mokymo (PRM) srities kokybės užtikrinimo priemones sukurta profesinių mokyklų įsivertinimo sistema. PRM įstaigų įsivertinimo stebėseną ir vertinimą vykdo profesinio rengimo įstaigos valdybos paskirtas Kokybės komitetas. Atliekant įsivertinimą galima naudotis Įsivertinimo priemonės įgyvendinimo vadovu, taip pat internetine priemone „?e-quality?“, kuria suteikiama paprasta prieiga prie įsivertinimo ataskaitų.

Pagal Profesinio rengimo įstatymą (Oficialusis leidinys, Nr. 30/2009) už profesinio ugdymo įgyvendinimą atsakingos mokyklos savo veiklą įsivertina šiose pagrindinėse srityse:

  • darbo planavimas ir programavimas;
  • mokymo ir mokymosi pagalba;
  • mokinių mokymosi rezultatai;
  • materialinės sąlygos ir žmogiškieji ištekliai;
  • darbuotojų profesinis tobulėjimas;
  • žmonių santykiai PRM įstaigose;
  • valdymas ir administravimas;
  • bendradarbiavimas su kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Nuo 2012–2013 mokslo metų ši sistema privalomai įgyvendinama PRM mokyklose. Mokyklos privalo reguliariai teikti metines įsivertinimo ataskaitas. Mokyklų įsivertinimo koordinatorių kontaktiniai asmenys – Profesinio rengimo ir mokymo bei suaugusiųjų švietimo agentūros vyresnieji patarėjai.

Remiantis Profesinio rengimo įstatymo 12 straipsniu, įsivertinimo stebėseną vykdo mokyklos valdybos paskirtas Kokybės komitetas. Kokybės komitetą turi sudaryti 7 nariai: 4 nariai – mokytojai ir pedagogai partneriai, 1 suinteresuotųjų subjektų atstovas (jį siūlo mokyklos steigėjas), 1 mokinių atstovas, 1 tėvų atstovas. Jų pareiga – rengti metinę įsivertinimo ataskaitą ir ją teikti atitinkamų metų mokyklos valdybai ir Profesinio rengimo ir mokymo bei suaugusiųjų švietimo agentūrai. Mokyklų direktoriai paskiria koordinatorių įsivertinimo klausimais. Jie yra Kokybės komiteto nariai ir Profesinio rengimo ir mokymo bei suaugusiųjų švietimo agentūros patarėjų kontaktiniai asmenys.

Agentūrai surengus profesinio mokymo kursus, mokyklų direktoriai ir profesinių mokyklų koordinatoriai pripažino, kad įsivertindamos savo veiklą mokyklos įgyja papildomą galimybę pagerinti ugdomojo darbo kokybę, mokyklos valdymą ir bendradarbiavimą su partneriais. Jie taip pat pripažino, kad taikydamos šią sistemą Kroatijos mokyklos sustiprina savo poziciją vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

Vykstant įsivertinimo procesui koordinatoriai atkreipė dėmesį į tam tikrus su šios sistemos įgyvendinimu susijusius sunkumus – iš esmės tai yra techniniai sunkumai, kylantys naudojantis e. priemonėmis. Kai kurie iš jų nurodė, kad apskritai trūksta pagalbos, reikalingos atliekant įsivertinimą, taip pat ir Kokybės komiteto pagalbos. Keletas koordinatorių pranešė, kad kai kurie mokyklų darbuotojai nesutinka įsivertinti arba stebėti mokyklos darbo kokybės. Taip pat pabrėžta tai, kad Profesinio rengimo ir mokymo bei suaugusiųjų švietimo agentūra pateikia nepakankamai grįžtamosios informacijos apie pateiktų ataskaitų, analizių ir duomenų kokybę.

Nors įsivertinimo procesas profesinėse mokyklose yra teisiškai įtvirtintas nuo 2012–2013 mokslo metų, jį įgyvendinant kyla tam tikrų sunkumų. Be pirmiau minėtų priežasčių, nuolat kyla problemų ir dėl neaiškios dviejų už įsivertinimo stebėseną atsakingų nacionalinių institucijų kompetencijos. Nacionalinis švietimo sistemos išorės vertinimo centras atsakingas už visų švietimo įstaigų (nuo vaikų darželių iki vidurinių mokyklų, įskaitant profesines mokyklas) darbo kokybės stebėseną. Profesinio rengimo ir mokymo bei suaugusiųjų švietimo agentūrai pavaldžios tik PRM įstaigos. Kiekviena iš šių įstaigų yra parengusios savo metodiką ir įvairias metinių ataskaitų formas.

Remdamasi 2014 m. spalio mėn. patvirtinta nauja Švietimo, mokslo ir technologijų strategija Mokslo, švietimo ir sporto ministerija ėmėsi veiksmų šioms problemoms pašalinti. Planuojama suvienodinti įsivertinimo procedūras ir tvarką neatsižvelgiant į ugdymo lygmenį ir švietimo įstaigos tipą. Tarp bendrų tikslų yra šie: sumažinti papildomo administracinio darbo apimtį, užtikrinti kokybę, reguliariai atlikti visų švietimo įstaigų įsivertinimo išorės vertinimą ir vykdyti šio įsivertinimo stebėseną, įgalinti mokyklas iš anksto teikiant grįžtamąją informaciją ir siūlymus dėl patobulinimų.

Tipas
Praktika
Šalis
Kroatija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Jokio finansavimo

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :