INTERNETINĖ INFORMACIJOS PROFESINIO ORIENTAVIMO KLAUSIMAIS SISTEMA

Čekijoje sukurta unikali informacinė sistema, kurios tikslas – teikti su karjeros galimybėmis ir profesiniu orientavimu susijusią informaciją. Ši sistema apima pagalbą mokiniams, kurių siekiai nėra dideli, kurie patiria mokymosi sunkumų arba riziką nebaigti mokyklos. Ja gali naudotis ir suaugusieji (įskaitant asmenis, nebaigusius mokyklos ir dėl to neįgijusius kvalifikacijos), ieškantys galimybių toliau mokytis ir įgyti profesiją.

Informacinė sistema www.infoabsolvent.cz sukurta įgyvendinant projektą „VIP II“, kurio tikslas – teikti su karjeros galimybėmis ir profesiniu orientavimu susijusią informaciją. Sistemą sudaro keturios pagrindinės teminės dalys, kuriose pateikiama informacija apie mokymą ir darbo rinką, ir ji padeda jaunuoliams priimti svarbius sprendimus. Šis portalas – kompleksinė pagalbos platforma, kuria galima naudotis siekiant išspręsti įvairius mokantis kylančius klausimus ir priimant sprendimus dėl profesijos. Ši sistema yra būtina ne tik mokiniams ir tėvams, bet ir patarėjams bei mokytojams, kurie gali ja naudotis kaip orientavimo priemone. Sistema sukurta kaip savipagalbos priemonė – ja nesunku naudotis asmenims, turintiems nedaug naudojimosi internetu patirties. Kad būtų galima suprasti specialistų pateiktą informaciją, tekstas yra stilistiškai adaptuotas ir pateiktas paprasta forma. Mokyklos nebaigimo prevencijos požiūriu svarbiausia yra patarimų ir rekomendacijų dalis „Kaip tai padaryti“. Šioje dalyje pateikiama rekomendacijų, ką reikia daryti patekus į įvairias problemines situacijas mokantis ir kitomis aplinkybėmis. Ši sistema taip pat apima pagalbą mokiniams, kurių siekiai nėra dideli, kurie patiria mokymosi sunkumų arba riziką nebaigti mokyklos. Sistema gali naudotis ir suaugusieji (įskaitant asmenis, nebaigusius mokyklos ir dėl to neįgijusius kvalifikacijos), ieškantys galimybių toliau mokytis ir įgyti profesiją.

Siekiant padėti mokymosi sunkumų turintiems mokiniams, į informacinę sistemą įtraukta dalis „Kaip be kliūčių pereiti iš mokyklos į darbo rinką?“. Nors mokyklos nebaigimo problema susijusi su visa mokinių populiacija, iš mokslinių tyrimų rezultatų matyti tvirtas ryšys tarp palankių socialinių sąlygų nebuvimo ir mokyklos nebaigimo rizikos. Į šį ryšį atsižvelgiama vykdant projekto veiklą. Ilguoju laikotarpiu renkami mokyklos nebaigimo prevencijos gerosios patirties pavyzdžiai. Tekstai skelbiami adresu www.infoabsolvent.cz (žr. dalį „Kaip be kliūčių pereiti iš mokyklos į darbo rinką?“). Šiais gerosios patirties pavyzdžiais naudotasi sudarant individualių prevencijos ir intervencijos priemonių, susijusių su mokyklos nebaigimu, sąrašą. Į šį sąrašą įtraukta ir priemonių, padedančių pagrindinėms ir vidurinėms mokykloms veiksmingiau bendradarbiauti, mokiniams lengviau pereiti į vidurines mokyklas ir prisitaikyti prie naujos mokyklos aplinkos, taip pat gerinti ryšius su tėvais ir motyvuoti mokinius toliau mokytis. Šias priemones galima suskirstyti į tokias kategorijas:

  • prevencija prieš pradedant lankyti mokyklą, kurios tikslas – didinti pagrindinių mokyklų mokinių informuotumą (priemonių paskirtis – padėti mokiniams pasirinkti mokyklą ir mokymosi sritį, palaikyti ryšius su mokiniais ir tėvais prieš vaikams pereinant į vidurinę mokyklą ir pan.);
  • mokinių perėjimas iš vienos mokyklos į kitą ir prevencija stojimo į vidurinę mokyklą etapu (tai priemonės, kuriomis mokiniams padedama pereiti iš vienos mokyklos arba mokymosi srities į kitą, taip pat pagrindinių ir vidurinių mokyklų ryšių palaikymo priemonės, kad būtų perduota informacija, susijusi su konkrečių mokinių ugdymosi poreikiais, siekiant veiksmingai padėti mokiniams pereiti į vidurinę mokyklą ir sėkmingai prisitaikyti prie naujos aplinkos);
  • intervencijos priemonės, kuriomis siekiama didinti mokinių motyvaciją mokytis (tai priemonės, susijusios su dalyvavimu užklasinėje veikloje, dėmesio praktiniams rezultatams skyrimu ir mokymosi susiejimu su praktika, naudojimusi dotacijomis, tačiau visų pirma priemonės, kuriomis siekiama įtraukti palankių socialinių sąlygų neturinčius mokinius į mokyklos renginius);
  • individualios intervencijos priemonės, taikomos mokymosi laikotarpiu (individualios priemonės, skirtos konkretiems mokiniams ir jų tėvams, pvz., švietimo komitetas, internetinė lankomumo tikrinimo sistema, pažeidžiamų mokinių nustatymo metodika ir planai ir pan.);
  • pedagogų pagalba dirbant su mokiniais, kuriems kyla mokyklos nebaigimo rizika.

Tai, kokiu mastu šiomis priemonėmis naudojamasi vidurinėse mokyklose, nagrinėta atliekant stebėsenos tyrimą. Remiantis šio tyrimo rezultatais buvo atrinktos priemonės, kurios, mokyklų nuomone, yra įdomiausios. Paskui parengta ir dvylikoje vidurinių mokyklų praktiškai įvertinta šių priemonių įgyvendinimo metodika. Šiuo metu rengiama šio tyrimo vertinimo ataskaita. Joje bus pateiktas visų prevencijos ir intervencijos priemonių sąrašas ir stebėsenos tyrimo rezultatai, taip pat bus aprašytos atitinkamos metodikos ir jų vertinimo vidurinėse mokyklose rezultatai.

Tipas
Praktika
Šalis
Čekijos Respublika
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Periodinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :