PATYČIŲ PREVENCIJAI SKIRTA E. PRIEMONĖ

Švedijos švietimo sistema yra pagrįsta pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėmis demokratinėmis vertybėmis, kaip antai žmogaus gyvybės neliečiamumu, visų asmenų lygiavertiškumu, pagarba asmens neliečiamybei, taip pat lyčių lygybe. Laikantis šių vertybių daug dėmesio skiriama tam, kad švietimas būtų įtraukus ir kad būtų vykdoma aktyvi visų formų diskriminacijos ir priekabiavimo, įskaitant patyčias, prevencija.

Visos mokyklos privalo sistemingai puoselėti nediskriminavimą ir propaguoti priemones, kuriomis užkertamas kelias priekabiavimui ir patyčioms. Taigi nuo 2009 m. sausio 1 d. kiekviena mokykla ar darželis privalo parengti metinį vienodo požiūrio užtikrinimo veiksmų planą, kuriame būtų aprašytos visos prevencinės priemonės ir kovos su priekabiavimu ir patyčiomis tvarka.

Kovos su diskriminacija kontrolieriaus tarnyba (KDKT) pradėjo įgyvendinti e. priemonę, kuria mokykloms padedama parengti šį planą. Ši e. priemonė apima visus įstatyme nustatytus aspektus: prevencines priemones ir tvarką, kurios laikomasi susiklosčius ypatingai padėčiai, taip pat veiksmus, kurių mokykla imasi diskriminavimo, priekabiavimo, nevienodo požiūrio taikymo arba patyčių atvejais. Šia priemone padedama parengti mokyklos ar vaikų darželio kovos su diskriminacija ir žeminančiu elgesiu planą. Priemone galima naudotis nemokamai, ją sukūrė KDKT, bendradarbiaudama su Mokyklų inspekcijos vaikų ir moksleivių reikalų atstovu ir Nacionaline agentūra.

Šia priemone besinaudojančiam mokyklos direktoriui, vaikų darželio vedėjui ar kitam atsakingam asmeniui nuosekliai pateikiama su įvairiomis plano sudedamosiomis dalimis susijusi informacija. Be to, pateikiama su kiekviena dalimi susijusių įvairių praktinių patarimų ir rekomendacijų, taip pat nuorodų į teisės aktus ir gaires. Priemonės pavyzdys PDF formatu ir papildoma informacija pateikiami svetainėje www.planforskolan.se.

  1. priemonėje išvardyti planuojami veiksmai, taip pat spręstini klausimai. Pavyzdžiui:
  • mokinių ir darbuotojų dalyvavimas kuriant planą;
  • plano išplatinimas;
  • ankstesniojo plano vertinimas, taip pat aprašymas, kaip įvertinti esamą planą;
  • esamos padėties ir vietų nustatymas (jei tam tikrose erdvėse ar tam tikru metu mokiniai jaučiasi labiau pažeidžiami arba neapsaugoti);
  • prevencinės priemonės;
  • tvarka, kurios laikomasi susiklosčius ypatingai padėčiai.
Tipas
Praktika
Šalis
Švedija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Jokio finansavimo