PLATFORMA „PLUGINNOVATION“

„PlugInnovation“ – skaitmeninė platforma, sukurta siekiant plataus užmojo tikslo – sukurti nacionalinę mokyklos nebaigimo prevencijos išteklių bazę. Šioje svetainėje bus kaupiama informacija, statistiniai duomenys, moksliniai tyrimai ir sėkmingi veiksmų, kurių mokyklos imasi siekdamos užkirsti kelią mokyklos nebaigimui, pavyzdžiai.

Pagal kiekvieną šios platformos projektą rengiamas metodinis praktinis seminaras, per kurį nagrinėjami kovos su mokyklos nebaigimu metodai. Sistemingai taikydamos kokybės užtikrinimo sistemą ir siekdamos sumažinti mokyklos nebaigusių asmenų dalį, mokyklos ir savivaldybės gali pačios domėtis, kokių esama prevencijos metodų.

Šiuo metu duomenis sudaro pagal projektus rengiami aprašai ir dokumentai, tačiau kadangi projektų apimtis yra didelė ir jų įgyvendinama daug, sukaupta pakankamai medžiagos ir ja remiantis nustatyta, kokiomis priemonėmis galima veiksmingai užkirsti kelią mokyklos nebaigimui. Be to, atliekant analizę remtasi keletu nuodugnių moksliniais duomenimis pagrįstų tyrimų.

Nustatyti penki sėkmę lemiantys veiksniai; šiais veiksniais bus vadovaujamasi įgyvendinant platformos „Plug In 2.0“ projektus; 2015 m. vasarą jie paskelbti platformos svetainėje.

Šie veiksniai yra:

  • Dėmesys besimokančiajam, holistinis požiūris

Į besimokantįjį orientuoto holistinio požiūrio pavyzdžiai gali būti individualios ir struktūrinės priemonės, kuriomis siekiama pašalinti mokytis trukdančias kliūtis. Tai gali būti mokymo metodų kūrimas ir pritaikymas, pedagoginė ir struktūrinė pagalba, praktinis mokymas darbo vietoje, būsimų karjeros krypčių analizė, taip pat tai gali būti priemonės, kuriomis tenkinami ne mokykloje kylantys besimokančiojo poreikiai. Dažnai mokiniai, kuriems kyla mokyklos nebaigimo rizika, praleidžia daug pamokų, taigi jie turi būti mokomi ne įprastinėje, o kitokioje aplinkoje.

  • Stebėsena

Ryžtingas pirmas žingsnis siekiant užkirsti kelią mokyklos nebaigimui – stebėti veiksnius, iš kurių matyti, kad mokiniai yra atitolę nuo mokyklos ir mokymosi. Keletas svarbiausių veiksnių – mokinio pažymiai, rezultatai, pamokų nelankymas, vėlavimas ir dalyvavimas mokyklos veikloje tiek klasėje, tiek už jos ribų. Tačiau mokyklos nebaigimui turi poveikio ir kiti veiksniai, kaip antai gebėjimas spręsti problemas, socialiniai aspektai, taip pat tai, kiek mokinys geba susieti mokymąsi su ateities tikslais, ir mokinio santykis su kitais mokiniais ir suaugusiaisiais.

  • Asmeniniai ryšiai

Nustatyta, kad pozityvūs mokinių ir suaugusiųjų santykiai ir tarpusavio pasitikėjimas – svarbūs mokyklos nebaigimo prevencijos aspektai. Sąmoningos pastangos užmegzti pasitikėjimu grindžiamus ryšius turi įtakos mokinių motyvacijai ir gerovei, taip pat jų mokymosi rezultatams. Pozityvūs santykiai nepaprastai svarbūs mokyklos nebaigimo riziką patiriantiems mokiniams, nes šie santykiai skatina juos lankyti mokyklą, dalyvauti mokymosi veikloje ir reaguoti į pagalbos priemones.

  • Lankstumas

Nors mokinių, kuriems kyla mokyklos nebaigimo rizika, daugelis asmeninių arba struktūrinių aplinkybių yra tos pačios, šių mokinių poreikiai gali skirtis. Todėl svarbu laikytis lankstaus požiūrio ir taikyti lanksčius metodus, kad visiems mokiniams būtų teikiama individuali pagalba mokantis.

  • Bendradarbiavimas

Mokyklos nebaigusiems mokiniams arba mokiniams, kuriems kyla mokyklos nebaigimo rizika, reikalingos įvairios pagalbos priemonės. Asmeniui gali būti sunku atpažinti socialinius partnerius arba suinteresuotuosius subjektus, galinčius suteikti šią pagalbą. Pagerinus partnerių bendradarbiavimą gali būti lengviau išnaudoti įvairias esamas iniciatyvas.

Tipas
Praktika
Šalis
Švedija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Individualus; Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė; Periodinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos; Valstybės lėšos; Vietinis finansavimas