ARANY JÁNOS PROGRAMOS

Vengrijos Arany János programų tikslas – padėti palankių sąlygų neturintiems mokiniams baigti vidurinio ugdymo programą, kad baigę mokyklą jie gautų mokyklos baigimo pažymėjimą ir galėtų tęsti mokslus universitete arba susirasti vietą darbo rinkoje.

Pirmoji Arany János programa, skirta gabiems palankių sąlygų neturintiems mokiniams (AJTP), pradėta įgyvendinti 2000 m. Po kelių metų, t. y. 2004 m., sukurtos dar dvi programos (AJKP, AJKSZP), skirtos mokiniams, kurių padėtis dar blogesnė.

Šios programos įgyvendinamos vidurinio ugdymo įstaigose, bendradarbiaujant su mokinių bendrabučiais. Gerų rezultatų pasiekusios vidurinės mokyklos (gimnazijos) gali kartu su mokinių bendrabučiais teikti paraišką įgyvendinti AJTP programą (2012 m. šioje programoje dalyvavo 36 įstaigos). Mokinių bendrabučiai gali atskirai teikti paraišką įgyvendinti AJKP programą (2012 m. šioje programoje dalyvavo 13 mokinių bendrabučių), o kartu su profesinio rengimo ir mokymo įstaigomis – paraišką įgyvendinti AJKSZP programas (2012 m. šioje programoje dalyvavo 17 partnerystės pagrindu veikiančių subjektų grupių).

Paramą gaunančios įstaigos turėtų priimti mokytis programos reikalavimus atitinkančius palankių sąlygų neturinčius mokinius, skirti jiems vietas mokinių bendrabučiuose vidurinio ugdymo programos laikotarpiu ir organizuoti jiems pagalbos programas mokymosi ir socialinės integracijos srityse. Mokytis pagal šias programas priimti mokiniai mokymo įstaigoje gali būti mokomi atskirose klasėse arba integruotose klasėse, o pamokas jiems veda formaliojo švietimo įstaigų mokytojai. Mokiniams parengiami individualūs mokymosi planai, kuriuos turi pasirašyti patys mokiniai ir jų tėvai. Mokiniai dažnai vertinami, o į vertinimo rezultatus atsižvelgiama rengiant individualius mokymosi planus.

Taikant šias programas pasiekiama gerų rezultatų ir dalyvaujančios įstaigos jas noriai įgyvendina – iš dalies dėl to, kad už šias programas jos gauna papildomų lėšų, ir iš dalies dėl socialinės ir pedagoginės patirties, kuri taip pat yra naudinga pagal formaliojo švietimo programas besimokantiems mokiniams. Iš išorės vertinimų matyti, kad jos taip pat sėkmingai įgyvendinamos. 

Mokiniams, kuriems kyla mokyklos nebaigimo rizika, teikiama kompleksinė pagalba – palankių sąlygų neturintiems ir įvairaus pobūdžio palankių sąlygų neturintiems vidurinių mokyklų mokiniams siekiant užkirsti kelią mokyklos nebaigimui ir kelti jų kvalifikaciją, taip pat padėti jiems pereiti iš vieno lygmens mokymo įstaigos į kito lygmens mokymo įstaigą. Šia priemone sistemingai skatinama siekti mokyklos nebaigimo prevencijos strategijoje (prevencijos ir intervencijos priemonėse) nustatytų tikslų.

Palankių sąlygų neturintiems mokiniams skirtos Arany János gabių mokinių ugdymo programos (AJTFP) tikslas – suteikti galimybę menkiausio išsimokslinimo neturtingiausių tėvų vaikams sėkmingai išklausyti visą vidurinio ugdymo programą ir suteikti galimybę įstoti į aukštojo mokslo įstaigą.

Arany János ugdymo internatinėse mokyklose programa (AJFBFP) skirta pažeidžiamų mokinių grupėms – įvairaus pobūdžio palankių sąlygų neturintiems mokiniams, taip pat mokiniams, kurių tėvų išsimokslinimas menkas, kurių šeimos pajamos nedidelės, ir vaikų priežiūros įstaigose gyvenantiems mokiniams; jos tikslas – teikti pagalbą pagal internatinėje mokykloje įgyvendinamas priemones ir taikomus metodus ir taip padėti mokiniams įgyti vidurinį išsilavinimą (gauti brandos atestatą) ir sėkmingai įsidarbinti arba įstoti į aukštojo mokslo (tretinio mokslo) įstaigą.

Arany János profesinio mokymo programa (AJVTP) skirta įvairaus pobūdžio palankių sąlygų neturintiems mokiniams; jos tikslas – suteikti galimybių įgyti paklausią kvalifikaciją mokiniams, kurių galimybės įgyti kvalifikaciją nedalyvaujant šioje programoje menkos. Remiantis stebėsenos rezultatais, įgyvendinant AJVTP programą mokyklos nebaigusių asmenų dalis nesiekia nacionalinio vidurkio, kuris yra 13 proc.

Šiose programose dalyvauja daugiau kaip 4 000 įvairaus pobūdžio palankių sąlygų neturinčių mokinių.

Jų įgyvendinimas yra susijęs ir su Jaunimo garantijų iniciatyva. 2014 m. atliktame programos veiksmingumo kokybiniame vertinime teigiama, be kita ko, kad be šios programos 23 proc. mokinių, kurie mokėsi pagal AJTFP programą, nebūtų mokęsi vidurinio ugdymo įstaigoje, 24 proc. mokinių, kurie mokėsi pagal AJFBFP programą, nebūtų lankę mokymo įstaigos, kurioje laikomas baigiamasis bendro vidurinio arba vidurinio profesinio pasirengimo egzaminas, bet būtų mokęsi profesinio mokymo mokyklose, o 28 proc. mokinių, kurie mokėsi pagal AJVTP programą, tikriausiai apskritai būtų toliau nesimokę.

Tipas
Praktika
Šalis
Vengrija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Vidurinis
Intervencijos lygis
Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos