MOKYKLŲ VEIKSMINGUMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

Portugalijoje, siekiant gerinti mokymosi rezultatus ir pripažinti visų valstybinių mokyklų atliktą gerą darbą bei už jį atlyginti, yra taikomi mokyklos nebaigimo ir mokymosi gerinimo rodikliai.

Prioritetinės intervencijos švietimo srityse programos (programa TEIP) tikslai yra šie: gerinti mokymosi rezultatus ir propaguoti kokybišką švietimą, taip pat spręsti mokyklos nebaigimo ir pamokų nelankymo problemą; sumažinti nedrausmingumą ir sustiprinti mokyklų, šeimų ir bendruomenių ryšius. Programoje dalyvaujančios mokyklos yra socialiniu ir ekonominiu požiūriu nepalankiose vietovėse, kuriose nesėkmingą vaikų mokymąsi lemia tokios priežastys kaip smurtas, mokyklos metimas, pamokų praleidinėjimas ir vaikų darbas.

Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama gerinti mokymosi rezultatus ir pripažinti visų valstybinių mokyklų atliktą gerą darbą bei už jį atlyginti, nacionaliniu lygmeniu parengė du rodiklius. Pagal ugdymo veiksmingumo rodiklį (EFI) kasmet vertinami mokinių mokymosi rezultatų pokyčiai, taip pat vidaus vertinimo ir išorės vertinimo (šiuo atveju – nacionalinių egzaminų) rezultatų atitiktis. Mokymosi rezultatų vertinimo atskaitos taškas yra atitinkamos mokyklos rezultatai (palyginti su ankstesniais metais). Mokyklos nebaigimo rizikos rodiklis (RA) grindžiamas mokinių, kurie buvo išmesti, patys metė mokslus arba dėl nelankymo turėjo kartoti kursą, skaičiumi – šį skaičių mokyklos praneša pasibaigus kiekvieniems mokslo metams. Mokykloms, kuriose minėtas skaičius mažėja, gali būti skiriama papildomų išteklių šiai problemai spręsti. Pavyzdžiui, kad mokykla gautų 30 papildomų kredito valandų, jos mokyklos nebaigimo rodiklis turėtų būti sumažintas tiek, kad siektų mažiau nei pusę ankstesnių metų rodiklio.

Siekdamos skatinti mokinius sėkmingai mokytis, mokyklos gali kartu su šiais vertinimais taikyti ir kitas iniciatyvas, pavyzdžiui, įgyvendinti programą „Plus School Success“ (PMSE) ir mokyklose teikti kuratorių, repetitorių, orientavimo ar psichologinės pagalbos paslaugas.

Be to, nuo 2012–2013 mokslo metų Švietimo ir mokslo generalinė inspekcija, įgyvendindama Mokyklų išorės vertinimo programą, atsižvelgia į numatomos vertės rodiklį, kurį taikant galima kiekvienos mokyklos rezultatus (ir jų pokyčius) palyginti su panašiose vietovėse esančių mokyklų rezultatais. Taikant šį rodiklį daugiau dėmesio skiriama vertinimui – tai padeda užtikrinti sąžiningesnes sąlygas, pavyzdžiui, mokykloms, esančioms nepalankiose vietovėse.

Kiekvienai programoje TEIP dalyvaujančiai mokyklų grupei skirti tikslai nustatomi pagal keturias sritis, pateikiami ir su jomis susiję rodikliai: 1 sritis – egzaminų rezultatai (nacionaliniu lygmeniu), vertinami pagal egzamino išlaikymo rodiklį ir vidutinio balo rodiklį; 2 sritis – vidaus vertinimo rezultatai, vertinami pagal sėkmės rodiklį ir visų dalykų teigiamus balus gavusių mokinių procentinės dalies rodiklį; 3 sritis – mokyklos nebaigimas, vertinamas pagal mokyklos nebaigimo rodiklį; 4 sritis – nedrausmingumas, vertinamas taikant rodiklį, pagal kurį nustatomas paviešintų nedrausmingumo atvejų skaičius vienam mokiniui. Visi tikslai grindžiami surinktais trejų ankstesnių metų duomenimis, kad kiekviena mokykla turėtų vienodą atskaitos tašką siekdama nustatyti pasiekiamus ir sąžiningus tikslus.

Apibendrinant pažymėtina, kad remiantis aprašytais rodikliais galima daryti išvadą, kad padaugėjo programoje TEIP dalyvaujančių mokyklų, kuriose mokyklos nebaigimo rodiklis yra mažesnis už nacionalinį rodiklį. Per pirmuosius devynerius mokslo metus, palyginti su ankstesnių trejų metų vidurkiu, sumažėjo beveik pusės mokyklų grupių rodikliai, susiję su pamokų nelankymu. Kalbant apie nedrausmingumą, maždaug pusėje mokyklų grupių sumažėjo nedrausmingumo atvejų vienam mokiniui skaičius. Daugiau nei 20 proc. mokyklų grupių sėkmės rodiklis yra didesnis už nacionalinį vidurkį, be to, 43,3 proc. mokyklų grupių sumažino nacionalinių egzaminų rezultatų atotrūkį nuo nacionalinio vidurkio.

Tipas
Praktika
Šalis
Portugalija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Ikimokyklinis; Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Universalus
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Europos lėšos; Valstybės lėšos