VIETOS SUINTERESUOTŲJŲ SUBJEKTŲ BENDRADARBIAVIMO PROGRAMA

Kadangi pagal Flandrijoje taikomą sistemą mokyklos yra labai autonomiškos, Flandrijos švietimo ministerija dirba siekdama parengti sistemą ir aiškias gaires mokykloms ir už mokyklinį ugdymą atsakingoms vietos institucijoms, padėsiančias kurti vietinius bendradarbiavimo tinklus. Pagrindinės tinkamo vietos lygmens bendradarbiavimo sąlygos – aiškūs vaidmenys ir atsakomybė, realistiški tikslai, visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas, vietos lygmens veiksmai.

Pirmas žingsnis kuriant veiksmingą vietos lygmens tinklą – nustatyti visus regiono suinteresuotuosius subjektus, taip pat apibrėžti jų vaidmenį ir atsakomybę. Taip mokyklos ir visi kiti suinteresuotieji subjektai išsiaiškins, kas ir kokią pagalbą gali teikti, kas gali prisiimti atsakomybę ir kaip jie gali prisidėti vietos lygmeniu kovojant su pamokų nelankymu ir mokyklos nebaigimu. Šiuo etapu taip pat svarbu apibrėžti, kas imsis vadovaujamojo vaidmens rengiant vietos sistemą ir suburiant visus suinteresuotuosius subjektus.

Antras žingsnis – kartu su visais suinteresuotaisiais subjektais nustatyti bendrus tikslus. Visi dalyviai kviečiami susiburti ir aptarti tikslus, kuriuos jie nori pasiekti. Šie tikslai turėtų būti realistiški. Geriau sutelkti dėmesį į keletą tikslų ir neturėti pernelyg didelių užmojų. Prie kiekvieno tikslo turi būti nurodytas rodiklis ir terminas.

Trečias žingsnis – susitarti dėl įsipareigojimų. Kas ir kokius įsipareigojimus gali prisiimti, kokių tikslų bus siekiama ir kaip tai bus daroma? Kokių veiksmų reikia imtis ir kas bus atsakingas už jų įgyvendinimą? Šiuo etapu rengiamos gairės turi būti grindžiamos ES dokumentais, susijusiais su mokyklos nebaigimu, ir Flandrijos mokyklos nebaigimo mažinimo veiksmų planu. Jos taip pat turi apimti prevencijos, intervencijos, kompensavimo ir stebėsenos klausimus.

Paskutinis žingsnis yra susijęs su susitarimais dėl vertinimo ir stebėsenos. Kaip bus vertinamas vietos lygmens veiksmų plano įgyvendinimas? Kiek kartų per metus vyks visų suinteresuotųjų subjektų posėdžiai? Kaip jie atsiskaitys vieni kitiems?

Baigiantis procesui paaiškėjo, kad vietos suinteresuotieji subjektai norėjo ne tik sukurti šią vietos lygmens priemonę, bet ir gauti patarimų, kokius susitarimus jie gali sudaryti, kas padeda veiksmingai kovoti su mokyklos nebaigimu, taip pat kokie mokiniai paprastai nebaigia mokyklos? Todėl šiuo metu rengiamas vietos suinteresuotiesiems subjektams skirtas patarimų vadovas siekiant padėti jiems praktiškai įgyvendinti programą.

Atliekant šį darbą paaiškėjo, kad vietos partneriai turėtų parengti kovos su mokyklos nebaigimu vietos politiką ir veiksmų planą, taip pat aiškiai nurodyti visų suinteresuotųjų subjektų vaidmenį ir atsakomybę, realistiškus tikslus ir prioritetus, susitarimus dėl įsipareigojimų siekiant tikslų, taip pat aiškius sprendimus, kaip turėtų būti atliekamas įvairių veiksmų įgyvendinimo vertinimas ir kokių tolesnių veiksmų turėtų būti imamasi.

Vis dėlto praktiškai tą padaryti sunku. Vietos valdžios institucijos privalo imtis vadovaujamojo vaidmens, tačiau dar neaišku, ar jos yra geriausias partneris vykdant šią veiklą ir ar jos norėtų to imtis be papildomo finansavimo. O kokių veiksmų imsis mokyklos? Flandrijos mokyklos nuo seno yra labai savarankiškos ir nepriklausomos ir nėra pratusios į savo patalpas įsileisti išorės partnerių. Tačiau ilgalaikis šios priemonės tikslas – sutelkti visus vietos lygmens partnerius ir kartu spręsti mokyklos nebaigimo problemą.

Tipas
Praktika
Šalis
Belgija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Ikimokyklinis; Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Individualus; Tikslinei grupei; Universalus
Intervencijos intensyvumas
Netaikoma
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos; Vietinis finansavimas

Šis išteklius priklauso toliau nurodytoms sritims / posričiams :