Home School Community Liaison Scheme

„Airijos patirtis akivaizdžiai parodė, kad mokyklose įgyvendinamos švietimo iniciatyvos gali padėti didinti jose dalyvaujančių suaugusiųjų išsilavinimo lygį, taip pat apskritai užtikrinti didesnį vietos bendruomenės vaidmenį. Tėvų dalyvavimas, ypač sprendžiant sunkios socialinės ir ekonominės padėties klausimus, ne tik naudingas vaikams ir mokyklai – tai nepaprastai svarbus mokymosi visą gyvenimą aspektas“ („Tėvai – partneriai mokykloje“ (angl. Parents as Partners in Schooling, EBPO, 1997).

Sistema HSCL – tai prevencinė strategija, skirta mokiniams, kurie gali neišnaudoti savo galimybių švietimo sistemoje dėl su savo padėtimi susijusių aplinkybių, kurios dažniausiai turi neigiamos įtakos mokinio mokymosi rezultatams ir lemia mokyklos nebaigimą. Šia sistema tiesiogiai orientuojamasi į didelę reikšmę vaikų gyvenime turinčius suaugusiuosius, kad jie galėtų labiau padėti užtikrinti vaikų lankomumą, dalyvavimą ir tolesnį mokymąsi švietimo sistemoje. Pagal šią sistemą siekiama skatinti šeimų ir mokyklų partnerystę, artimiau supažindinti tėvus su jų vaikų su mokymosi veikla ir ugdyti tėvų gebėjimus, kad jie galėtų padėti vaikams švietimo sistemoje įgyti teigiamos patirties.

Sistemos HSCL koordinatorių pareigas eina mokytojai, kuriems, prieš paskiriant juos dirbti pagal šią sistemą, rengiami 4 dienų trukmės įvadiniai mokymai; vykstant šiems mokymams paaiškinami ir išnagrinėjami visi nepalankios padėties dėl išsilavinimo stokos aspektai, taip pat pristatomi aiškūs tiksliniai kriterijai. Be to, agentūros Tusla vadovybė palaiko tiesioginius ryšius su mokyklomis ir sistemos HSCL teminėmis grupėmis, siekdama užtikrinti nuoseklų ir aiškų suvokimą apie tai, kaip svarbu imtis tikslinių veiksmų ir rūpintis, kad HSCL veiklos srityje įgyvendinamos iniciatyvos duotų aiškių mokymosi rezultatų. HSCL koordinatorius ir mokykla kartu atrenka ir įgyvendina iniciatyvas, kurios bendru sutarimu laikomos tinkamiausiomis konkrečiai mokyklai ar vietovei.

Tiek nacionaliniu, tiek vietos lygmeniu visi HSCL koordinatoriai nuolat dalyvauja nuolatinio profesinių įgūdžių tobulinimo (angl. Continuous Professional Development, CPD) programoje, o šios srities specialistai siūlo aukštos kokybės geriausios patirties modulius. Kadangi HSCL koordinatoriai yra mokyklų darbuotojai, jiems taip pat rengiami mokymai vaiko apsaugos, specialiųjų ugdymosi poreikių ir pan. srityse. HSCL koordinatoriai taip pat privalo dalyvauti CPD programose, susijusiose su jų mokomuoju dalyku, siekiant užtikrinti, kad pasibaigus penkerių metų koordinatoriaus kadencijai jie galėtų veiksmingai tęsti mokytojo darbą. Be kita ko, atliekamas vertinimas pagal veiklos rodiklius, siekiant užtikrinti, kad būtų nustatytos aiškios atskaitomybės sritys, rezultatai ir tinkami tikslai, pagal kuriuos būtų galima įvertinti sistemos HSCL kiekybinius ir kokybinius aspektus.

Kalbant apie dėmesį rizikos grupėms priskiriamiems vaikams labai svarbu, kad mokytojams būtų padedama vertinti rodiklius ir gerinti atitinkamus jų įgūdžius, taip pat didinti informuotumą. Konsultuojantis su mokyklos vadovybe nustatoma, kuriems vaikams kyla mokyklos nebaigimo rizika, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:

  • socialinė ir ekonominė padėtis,
  • mokyklos nebaigimo atvejai šeimoje,
  • šeimoje yra tik vienas iš tėvų,
  • klajoklių šeima,[1]
  • prastas lankomumas.

Tikslinis sąrašas nuolat tikslinamas ir per visus metus iškilus tam tikroms problemoms į sąrašą įtraukiama daugiau vaikų.  HSCL koordinatoriai yra kvalifikuoti ir patyrę mokytojai, taigi puikiai išmano, kaip turi būti vertinami rodikliai, ir gerai žino, su kokiomis problemomis susiduria palankių švietimo sąlygų neturintys vaikai ir jų šeimos.

 

[1] „Airijos klajokliai – tai vietinės mažumos atstovai, kurie, vadovaujantis istoriniais duomenimis, daugelį šimtmečių priklausė Airijos visuomenei. Juos vienija ilga bendra istorija, vertybių sistema, kalba, papročiai ir tradicijos, dėl kurių jie patys save ir kiti juos laiko išskirtine visuomenės grupe. Dėl šio išskirtinio gyvenimo būdo ir kultūros, pagrįstų klajoklių tradicijomis, jie išsiskiria iš sėsliai gyvenančių gyventojų“ (ištrauka iš 2006 m. paskelbto leidinio „Ataskaita ir rekomendacijos dėl klajoklių švietimo strategijos“ (angl. Report and Recommendations for a Traveller Education Strategy).

Tipas
Praktika
Šalis
Airija
Kalba
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Mokyklinio ugdymo lygis
Pradinis; Vidurinis
Intervencijos lygis
Individualus; Tikslinei grupei
Intervencijos intensyvumas
Nuolatinė
Finansavimo šaltinis
Valstybės lėšos