„Erasmus+“ priemonės – sąlygos ir nuostatos

Toliau pateikiama informacija apie tai, ko tikimasi iš skelbimų, patalpintų naudojant „Erasmus+“ priemones. Siekiant užtikrinti didžiausią ir ilgalaikę naudą mokykloms bei mokytojams, visi informaciją skelbiantys asmenys privalo laikytis tiek čia apibūdintų reikalavimų, tiek ir programos „Erasmus+“ tikslų bei standartų.

Šios sąlygos ir nuostatos papildo šioje svetainėje paskelbtą bendro pobūdžio atsakomybės apribojimą.

Taip pat perskaitykite skyrelius Dažnai užduodami klausimai ir Mokymo priemonės.

Su „Erasmus+“ priemonėmis susijęs atsakomybės apribojimas

Jei naudojatės „Erasmus+“ priemonėmis, atidžiai perskaitykite toliau patektą informaciją.:

 • „Erasmus+“ priemonės – tai Europos Komisijos Švietimo ir kultūros generalinio direktorato portalo „School Education Gateway“, sukurto bendradarbiaujant su Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomąja įstaiga, dalis.
 • Pasiūlymus dėl šiame portale išvardytų praktinio mokymo kursų, mobilumo galimybių ir strateginių partnerysčių teikia nepriklausomos organizacijos, o Europos Komisija neprisiima jokios su jų turiniu, pateikimu arba valdymu susijusios atsakomybės ar įsipareigojimų.
 • Nors nei Europos Komisija, nei nacionalinės agentūros neišreiškia išankstinio pritarimo jokiems skelbimams, informaciją skelbiančių asmenų prašoma laikytis čia pateiktų sąlygų ir nuostatų.
 • Siūlomų kursų, mobilumo galimybės arba strateginės partnerystės pasirinkimas iš duomenų bazės negarantuoja, kad mokykloms bus suteikta „Erasmus+“ dotacija.
 • Tam, kad kursus, mobilumo galimybę arba strateginę partnerystę būtų galima įtraukti į paraišką dėl „Erasmus+“ finansavimo, jie nebūtinai turi būti paskelbti portale „School Education Gateway“.

Svarbiausios sąlygos ir nuostatos

Informaciją apie praktinio mokymo kursus, mobilumo galimybę arba prašymą sudaryti strateginę partnerystę portale „School Education Gateway“ gali paskelbti bet kuris asmuo. Vienintelis techninis reikalavimas norintiems sukurti skelbimą yra tai, kad vartotojui būtina turėti su organizacija susietą paskyrą. Sukūręs paskyrą vartotojas gali paskelbti informaciją bet kuriame skyriuje.

 • „Erasmus+“ priemonėmis gali nemokamai naudotis ir informaciją skelbiantys asmenys, ir tie asmenys, kurie ieško kriterijus atitinkančių skelbimų.
 • Tam, kad galėtumėte naudotis tam tikromis portalo „School Education Gateway“ ir „Erasmus+ “ priemonių funkcijomis, privalote prisiregistruoti, sukurti paskyrą ir tapti portalo nariu.
 • Tam, kad ši svetainė veiktų sklandžiai, dedamos didelės pastangos. Tačiau portalas „School Education Gateway“ neprisiima atsakomybės ir neatsako tais atvejais, kai svetaine negalima naudotis dėl nuo mūsų nepriklausančių techninių problemų.
 • Portalas „School Education Gateway“ neatsako už dalyvių pateiktą turinio įvertinimą ir komentarus.
 • Portalas „School Education Gateway“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti svetainę, „Erasmus+ “ priemones ir šias sąlygas bei nuostatas.
 • Portalas „School Education Gateway“ pasilieka teisę pašalinti arba ištrinti bet kokį turinį arba komentarus, kurie gali būti laikomi netiksliais, nederamais arba netinkamais svetainės tikslams ar tikslinei auditorijai. Tokiais atvejais apie tai bus pranešta turinį paskelbusiam asmeniui nurodant pašalinimo priežastis.
 • „School Education Gateway“ pasilieka teisę savo nuožiūra pašalinti naudotojų atsiliepimus ir kursų organizatorių atsakymus, jeigu jie yra užgaulūs, taip pat jeigu atrodo, kad jie suklastoti arba nukopijuoti.

Tinkamo naudojimosi nuostatai

Jeigu skelbiate turinį naudodamiesi „Erasmus +“ priemonėmis, atidžiai perskaitykite toliau pateiktą informaciją.

 • Skelbėjai privalo pateikti tikslius ir aktualius duomenis, taip pat juos tvarkyti ir prireikus atnaujinti.
 • Informaciją skelbiantys asmenys turi užtikrinti, kad bet koks turinys, kurį jie paskelbė portale, būtų tikslus (jeigu jame nurodyti faktai) ir neiškraipytas (jeigu jame pateikiamos nuomonės).
 • Portale draudžiama skelbti ir į jį negalima siųsti jokios medžiagos, vaizdų, vaizdo įrašų arba kitokio turinio, kurio skelbėjai neturi teisės naudoti.
 • Taip pat draudžiama apsimesti bet kokiu kitu fiziniu arba juridiniu asmeniu, nurodyti melagingą tapatybę ar kitaip melagingai prisistatyti.
 • Draudžiama manipuliuoti skelbimais arba jų dalimis (įskaitant pavadinimus, aprašymus, metaduomenis, datas, kontaktinę informaciją ir pan.) bet kokiu būdu, kuris gali klaidinti skaitytojus arba dėl kurio būtų nuslėpta svarbi informacija, įskaitant neteisingos ar iškreiptos informacijos pateikimą siekiant, kad ji būtų geriau pastebima paieškos rezultatuose, arba suklastotus atsiliepimus ar įvertinimus.

Šių Tinkamo naudojimosi nuostatų nesilaikymas yra esminis Sąlygų ir nuostatų pažeidimas, kurį įvykdžiusių platformos vartotojų atžvilgiu gali būti imtasi visų ar kai kurių šių veiksmų:

 • nedelsiant (laikinai arba visam laikui) panaikinta teisė naudotis mūsų svetaine;
 • nedelsiant (laikinai arba visam laikui) pašalinti bet kokie tokio vartotojo į svetainę įkelti skelbimai arba medžiaga;
 • duodamas įspėjimas.

Konkrečios sąlygos ir nuostatos

Kursų katalogas

 • Kursų katalogas skirtas skelbimams apie tokius kursus, kurie atitinka darbuotojų mobilumo veiklą, finansuojamą pagal programą „Erasmus+“ (1 pagrindinis veiksmas: „Mobilumo projektas mokyklų švietimo darbuotojams“).
 • Daugiau informacijos apie paraiškų tiekimo terminus, sąlygas ir tvarką rasite programos „Erasmus+“ interneto svetainėje.
 • Jeigu esate kursų organizatorius, peržiūrėkite toliau šiame puslapyje pateiktus reikalavimus praktinio mokymo kursų skelbimui kursų kataloge.
 • Atkreipkite dėmesį, kad skelbti kursų kataloge internetinius kursus šiuo metu gali tik portalo „School Education Gateway“ administratoriai.

Mobilumo galimybės

 • Ši duomenų bazė sukurta tam, kad joje būtų galima skelbti mokyklų darbuotojams skirtus mobilumo galimybių pasiūlymus, pavyzdžiui, praktinio darbo stebėjimo pasiūlymus, stebėjimo laikotarpius arba mokymo užduotis užsienyje įsikūrusioje mokykloje ar kitoje organizacijoje.
 • Su darbuotojų mobilumu susijusias išlaidas gali padėti padengti programa „Erasmus+“ pagal Europos plėtros planą mokykloms (žr. 1 pagrindinį veiksmą: „Mobilumo projektas mokyklų švietimo darbuotojams“).
 • Daugiau informacijos apie paraiškų tiekimo terminus, sąlygas ir tvarką rasite programos „Erasmus+“ interneto svetainėje.

Strateginės partnerystės

 • Ši duomenų bazė skirta skelbti projektų idėjas ir ieškoti partnerių, kurie būtų tinkami dalyvauti ES lėšomis finansuojamose mokyklinio ugdymo srities strateginėse partnerystėse, t. y.:
  • naujoves skatinančiose strateginėse partnerystėse;
  • keitimąsi gerąja patirtimi skatinančiose strateginėse partnerystėse.
 • Daugiau informacijos apie paraiškų tiekimo terminus, sąlygas ir tvarką rasite programos „Erasmus+“ interneto svetainėje.

Reikalavimai kursų kataloge skelbiamiems praktinio mokymo kursams

Šiame dokumente apibūdinami reikalavimai su programa „Erasmus+“ susijusiems mokytojų profesinio mokymo kursams. Siekiant užtikrinti didžiausią ir ilgalaikę naudą mokykloms ir mokytojams, visi kursų teikėjai privalo laikytis šių reikalavimų bei programos „Erasmus+“ tikslų ir standartų. Šie reikalavimai taip pat turėtų padėti mokykloms lengviau rasti tinkamus kursus.

1. Su mokyklinio ugdymo darbuotojų mokymosi mobilumo apibūdinimu susiję reikalavimai pateikti programos vadove.

Kursai turi būti parengti ir vykdomi laikantis „Erasmus+“ programos vadove, skirtame 1 pagrindiniam veiksmui: „Mokyklų švietimo darbuotojų mokymosi mobilumas“, išdėstytų taisyklių bei tikslų. Šios taisyklės apima reikalavimus tiek kursų turiniui, tiek vietai ir trukmei. Daugiau informacijos rasite programos vadove.

2. Europos dimensijos įtraukimas

Tiek kursų turinyje, tiek struktūroje turi atsispindėti Europos dimensija. Europos dimensiją galima išreikšti įvairiais būdais, pavyzdžiui, diversifikuojant dalyvių profilį, kuriant daugiakultūrines grupes bei parenkant atitinkamą kursų vietą.

Mokytojų dalyvavimas kursuose turėtų skatinti geresnį Europos prioritetų supratimą ir jų perteikimą savo mokyklose bei prasmingą šių prioritetų įgyvendinimą visos mokyklos lygmeniu. Taip pat reiktų užtikrinti, kad dalyvaujantys mokytojai turėtų galimybę susipažinti su mokytojais: a) iš kitų Europos šalių; ir b) kurie dirba tame pačiame ugdymo lygyje (priešmokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo) ir su kuriais būtų galima sukurti naujus tarptautinius projektus.

Kiekvieni Europos kursai tuo pat metu yra ir galimų ryšių užmezgimo seminaras, nes jų metu dalyviai gali pradėti kurti kitus Europos projektus. Kursų organizatoriai turėtų užtikrinti, kad kursų dalyviams būtų pristatyta platforma „eTwinning“ ir tokiu būdu jiems bei jų mokykloms būtų pasiūlytos galimybės kursams pasibaigus megzti ryšius, bendrauti tarpusavyje ir dalyvauti kituose mokymosi renginiuose bei bendradarbiavimo projektuose. Daugiau apie tai skaitykite čia.

3. Patenkinti profesinius mokyklų ir mokytojų poreikius siūlant itin kokybiškai paruoštus kursus

Užsienyje vykstantys kursai turėtų atverti naujų perspektyvų kiekvienai juose dalyvavusiai mokyklai toje šalyje, kurioje mokykla veikia, atsižvelgiant į Europos plėtros plane išdėstytus poreikius ir strategijos kryptis. Be to, kursų struktūra turėtų atspindėti esamus atskirų mokytojų profesinio tobulėjimo poreikius, nustatytus pasitelkus Europos plėtros planą, mokytojų apklausas ir kitus tinkamus šaltinius. Kursus turėtų vesti patyrę bei su keliomis nacionalinėmis sistemomis susipažinę vadovai, ir kiekvieni kursai turėtų būti pakankamai lankstūs, kad juos būtų galima pritaikyti kiekvienai dalyvių grupei.

 Aukštos kokybės kursai:

 • turėtų būti įdomūs ir interaktyvūs, kad jų dalyviams būtų lengviau užmegzti vaisingą dialogą;
 • juose turėtų būti skiriamas dėmesys mokytojų profesiniam tobulėjimui;
 • turėtų būti išlaikoma pusiausvyra tarp teorijos ir praktinio metodų pritaikymo;
 • turėtų būti parinktos kursų trukmę ir tikslus atitinkančios užduotys;
 • kursų turinys turėtų būti pristatomas įvairiais metodais, kurie sudomintų dalyvius užsiėmimų metu ir skatintų naujoves būsimame jų praktiniame darbe;
 • pasižymėti lankstumu – t. y. kursai turėtų būti pritaikomi jų dalyvių poreikiams (pvz., atsižvelgiant į kalbą, kompetencijos lygį, ankstesnę patirtį);
 • pasiūlyti dalyviams įvairias priemones, leidžiančias apmąstyti ir pasidalyti tuo, ką jie išmoko.

Kursų kataloge pasiūlymą paskelbę kursų organizatoriai privalo garantuoti, kad kursai bus organizuojami atsižvelgiant į jiems keliamus uždavinius. Kursų organizatoriai turėtų užtikrinti, kad kursai būtų apibūdinti pakankamai išsamiai bei kad būtų įmanoma ir nesudėtinga teikti paraiškas.

Kursus baigusiems mokytojams turėtų būti išduoti pažymėjimai, kuriuose būtų nurodytos dalyvavimo datos, kursų turinys ir mokymosi rezultatai. Pažymėjimus turėtų pasirašyti kursų organizatorius ir pateikti taip, kad dalyviai galėtų juos panaudoti kilimui pareigose. Siūloma pažymėjimo forma – Europaso mobilumo dokumentas.

4. Kitos nuostatos

Kursų organizatoriai turėtų užtikrinti kokybiškas mokymosi patalpas, apgyvendinimą ir užkandžius. Jie taip pat turi numatyti galimybę dalyvauti specialiųjų poreikių turintiems asmenims.

5. Būsimo poveikio užtikrinimas

Kursų organizatoriai turėtų užtikrinti, kad kiekvienas kursuose dalyvavęs mokytojas galėtų pasinaudoti toliau apibūdintais rezultatais:

 • ryšių užmezgimas: nuolatinis bendravimas su kitais kursų dalyviais ir kolegomis mokyklose (pvz., platformoje „eTwinning“ arba terminėse bendravimo erdvėse);
 • įgytų žinių ir gebėjimų panaudojimas savo praktiniame darbe (tai priklausys ir nuo mokyklų, ir nuo kursų paslaugų teikėjų);
 • poveikis mokykla aktyviai įsitraukiant į strateginį planavimą, susijusį su Europos plėtros planu mokykloms.

6. Įvertinimas, kurio metu gaunama tolesniam kursų tobulinimui reikalinga informacija

Įvertinimas turi būti įtrauktas į kiekvienų kursų struktūrą. Kursų organizatoriai turi užtikrinti, kad jie tinkamai reaguos į kiekvieno jų kursų kokybės įvertinimo rezultatus.