Atsakomybės neprisiėmimas

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “
 

Šią interneto svetainę, kuria siekiama čia skelbiamas iniciatyvas skatinti visuomenėje, administruoja „EUN Partnership AISBL“ (dar vadinama „European Schoolnet“ arba EUN). Svetainėje pateikiama medžiaga skirta tik informacijai.

Mes rūpinamės, kad svetainės informacija būtų tiksli ir pateikiama laiku. Jeigu pranešite mums apie klaidas, pasistengsime jas ištaisyti. Tačiau EUN neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už šioje svetainėje skelbiamą informaciją.

Ši informacija:

 • yra tik bendro pobūdžio ir negali būti siejama su jokiais konkrečiais asmenimis ar institucijomis;
 • nebūtinai yra išsami, tiksli, užbaigta ar atnaujinta;
 • kartais gali būti siejama su išorinėmis svetainėmis, kurių EUN nekontroliuoja ir už kurias neatsako;
 • nėra profesionali ar teisinė konsultacija (jeigu jums reikia konkretaus patarimo, turėtumėte kreiptis į tinkamos kvalifikacijos specialistą).

EUN pasilieka teisę savo nuožiūra bet kuriuo metu stabdyti, keisti, modifikuoti, pildyti ar panaikinti svetainės turinį.

Šiuo atsakomybės neprisiėmimu nesiekiama apriboti EUN atsakomybės už bet kokius galiojančių nacionalinių įstatymų pažeidimus ar atsisakyti atsakomybės, kai ji numatoma pagal minėtus įstatymus.


AUTORIŲ TEISĖS

Šios svetainės informaciją leidžiama kopijuoti, bet privaloma nurodyti šaltinį, išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip. Jeigu būtina gauti išankstinį leidimą informacijos kopijavimui, anksčiau minėti bendrieji leidimai negalioja, ir turi būti aiškiai nurodomi bet kokie naudojimosi apribojimai.


PAREIŠKIMAS APIE PRIVATUMO APSAUGĄ

Toliau pateiktame pareiškime aiškinama mūsų politika, susijusi su mūsų renkamos jūsų asmeninės informacijos apsauga.

Apžvalga

„School Education Gateway“ yra Europos Sąjungos iniciatyva, kurią finansuoja Europos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“. Šiai iniciatyvai vadovauja Europos Komisija, o ją įgyvendina Europos Komisijos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga (toliau – EACEA).

Kuriant platformą „School Education Gateway“ buvo siekiama gerbti jos vartotojų privatumą ir suteikti apsaugotą bei saugią aplinką mokyklinio ugdymo specialistams, ekspertams ir absolventams. Šiame pareiškime apibrėžiama politika, kuria vadovaujantis platformoje „School Education Gateway“ renkami, tvarkomi ir naudojami vartotojų pateikti duomenys.

1. Internetu pateikiamos formos

Kadangi platformoje „School Education Gateway“ renkami ir toliau tvarkomi asmens duomenys, jai taikomas 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).
 
Įvairios platformoje „School Education Gateway“ esančios priemonės leidžia vartotojams pateikti informaciją, kad jie galėtų dalyvauti svetainėje vykdomoje veikloje. Jums registruojantis internetu ir pateikiant kitą informaciją, duomenys bus renkami ir toliau tvarkomi šio dokumento 2 punkte nurodytais tikslais. Už atitinkamas duomenų tvarkymo operacijas atsako duomenų valdytojas – EACEA A5 skyriaus „Profesinis rengimas, suaugusiųjų mokymas ir platformos“ vadovas.

2. Kokią asmeninę informaciją mes renkame ir kokie yra informacijos rinkimo tikslai bei techninės priemonės?

a) Asmeninė informacija. Platformoje „School Education Gateway“ renkami šie asmens duomenys:

 • vardas;
 • pavardė;
 • el. paštas.

Sudarant nario profilį taip pat renkama neprivaloma asmeninė informacija, tad užsiregistruojantis asmuo gali nuspręsti, ar pateikti tokius duomenis.

Renkami šie duomenys apie organizaciją:

 • organizacijos pavadinimas;
 • miestas, regionas, šalis;
 • organizacijos rūšis.

Europos Komisija, EACEA ir „EUN Partnership AISBL“ („European Schoolnet“) neatsako už jokią trečiųjų šalių pateiktą informaciją arba įkeltus dokumentus.

b) Duomenų naudojimas. Duomenys saugomi, tvarkomi ir pateikiami siekiant:

 • praturtinti narių profilius;
 • leisti platformoje „School Education Gateway“ užsiregistravusiems asmenims bendrauti ir bendradarbiauti, vadovaujantis tarpusavio pasitikėjimu ir pagarba;
 • suteikti galimybę vykdyti ir palengvinti stebėseną bei mokslinius tyrimus.

Reguliariai renkami apibendrinti statistiniai duomenys apima, tuo neapsiribojant, vartotojų skaičių per tam tikrą laikotarpį, pageidaujamas temas ir (arba) šalis, kurias pasirenka nariai, ir naudojimosi paskyra informaciją. Siekiant užtikrinti geriausią vartotojų patirtį, portalas „School Education Gateway“ gali stebėti vartotojo apsilankymų dažnumą, įpročius, vartotojo teikiamą pirmenybę ir nuostatas.

Su vartotojų elgesiu įvairiose platformos „School Education Gateway“ srityse susijusius duomenis galima naudoti tik EACEA, Europos Komisijos, kitų už „School Education Gateway“ įgyvendinimą atsakingų institucijų ir kitų trečiųjų šalių (pavyzdžiui, tinkamai įgaliotų mokslinių tyrimų centrų ir universitetų) atliekamų mokslinių tyrimų ir stebėsenos tikslais. Apie visus duomenų naudojimo atvejus anksčiau minėti dalyviai privalo pranešti duomenų valdytojui, kuris pasilieka teisę nesuteikti leidimo duomenų naudojimui.

Duomenys negali būti tvarkomi jokiais kitais tikslais. Asmens duomenų tvarkymo operacijų teisinis pagrindas nurodytas 9 punkte.

c) Techninė informacija. Duomenis pateikia patys vartotojai įvairiose platformos „School Education Gateway“ srityse pildydami internetines formas. Šią platformą paslaugų teikėjas („EUN Partnership AISBL“) administruoja pagal su EACEA sudarytą specialią paslaugų teikimo sutartį. Visi duomenys renkami duomenų bazėje.

3. Kas gali naudotis jūsų pateikta informacija ir kam ji atskleidžiama?

Atsižvelgiant į anksčiau išdėstytus tikslus, prieiga prie duomenų yra griežtai apribota ir suteikiama tik:

 • „School Education Gateway“ užsiregistravusiems asmenims (po prisijungimo) – visi duomenys, išskyrus asmeninę informaciją, kaip antai užsiregistravusio asmens el. pašto adresas;
 • EACEA, Europos Komisijai, paslaugų teikėjui – visi duomenys.

Perduoti konkrečius duomenis trečiosioms šalims (pvz., mokslinių tyrimų centrams ir universitetams) galima tik gavus konkretų duomenų valdytojo leidimą. Kai tik tai įmanoma, duomenys tvarkomi anonimiškai, ypač jeigu jie mokslinių tyrimų tikslais perduodami trečiosioms šalims.

Asmens duomenys niekuomet nebus naudojami reklamos tikslais.

Kai kurie vartotojų pateikti duomenys bus rodomi portalo „School Education Gateway“ viešoje erdvėje – tai reiškia, kad šie duomenys bus laisvai prieinami internete, tai yra:

 • užsiregistravusio asmens vardas, pavardė, pareigos straipsnių komentaruose ar kitose viešose platformos zonose;
 • organizacijos duomenys: pavadinimas, miestas, regionas, šalis ir nuotrauka.

4. Kaip mes saugome jūsų informaciją ir užtikriname jos apsaugą?

Surinkti asmens duomenys ir visa susijusi informacija laikoma apsaugotuose paslaugų teikėjo („EUN Partnership AISBL“) serveriuose. Paslaugų teikėjas sutartimi įsipareigoja savo kompiuterių centruose laikytis Europos Komisijos saugumo direktyvų ir Saugumo direktorato nuostatų, taikomų tokiems serveriams ir paslaugoms.

5. Kaip jūs galite patikrinti, pakeisti arba pašalinti informaciją?

Jeigu norite patikrinti, kokius asmens duomenis atsakingas valdytojas saugo jūsų vardu, arba pageidaujate juos pakeisti ar patikslinti, turite tai patys tai padaryti internete. Jūs galite prisijungti naudodamiesi slaptažodžiu, kurį nurodėte registracijos metu, ir atnaujinti asmeninę informaciją arba išjungti savo profilį. Vartotojas bet kuriuo metu taip pat gali paprašyti išjungti savo profilį (žr. tolesnį 6 punktą).

6. Kiek laiko mes saugosime jūsų duomenis?

Su statistika ir tyrimų tikslais susiję duomenis apibendrinta, anonimine forma bus saugomi visu portalo „School Education Gateway“ gyvavimo laikotarpiu.

Su 2 punkte aprašytu vartotojo profiliu susiję duomenys saugomi vienus metus po paskutinio vartotojo prisijungimo. Praėjus vieniems metams po paskutinio prisijungimo, vartotojo profilis bus automatiškai išjungtas – t. y. jis daugiau nebebus matomas kitiems vartotojams arba išoriniam pasauliui. Vartotojui siunčiamas pranešimas, kuriuo jis (ji) informuojamas, kad jo (jos) profilis buvo išjungtas ir kad vartotojas gali vėl įjungti savo paskyrą iš naujo prisijungdamas. Antrasis ir paskutinis priminimas siunčiamas dar po dvejų metų. Jame vartotojui pranešama, kad praėjus 3 metams po paskutinio jo (jos) prisijungimo, jo (jos) profilis bus išjungtas visam laikui. Tuomet visa asmeninė informacija tampa anonimine.

Tuo atveju, jeigu vartotojas prašo išjungti savo profilį, arba profilis išjungiamas automatiškai, kiti „School Education Gateway“ vartotojai nebematys jokių duomenų. Duomenys bus laikomi tik anonimine forma, ir iš jų nebebus galima atpažinti asmens. Jeigu vartotojas, kurio profilis buvo išjungtas, nori toliau naudotis platforma, jis arba ji turės užsiregistruoti iš naujo. Apibendrintais duomenimis tik mokslinių tyrimų ir stebėsenos tikslais galės naudotis EACEA, Europos Komisija, nacionalinės ir regioninės mokyklinio švietimo institucijos, už „School Education Gateway“ įgyvendinimą atsakingos institucijos ir kitos trečiosios šalys (žr. 3 punktą), gavusios duomenų valdytojo leidimą.

7. Kontaktinė informacija

Jeigu turite klausimų apie su asmens duomenų tvarkymu susijusias savo teises arba naudojimąsi šiomis teisėmis (pvz., teise prieiti prie savo asmens duomenų ir juos tvarkyti), nedvejodami susisiekite su platformos „School Education Gateway“ duomenų valdytoju šiuo adresu:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms (EACEA A5 skyriaus „Profesinis rengimas, suaugusiųjų mokymas, platformos“ vadovas)
Executive Agency Education Audiovisual and Culture (Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga)
Biuro adresas: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium (Belgija)
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Jeigu norite išjungti savo paskyrą, prisijunkite ir padarykite tai per savo profilio puslapį.

8. Ginčų sprendimas

Kilus bet kokiam su asmens duomenų apsauga susijusiam nesutarimui, jūs galite kreiptis į duomenų valdytoją anksčiau nurodytu adresu korespondencijai. Jūs taip pat galite susisiekti su EACEA duomenų apsaugos pareigūnu šiuo elektroninio pašto adresu: eacea-data-protection@ec.europa.eu.

Jeigu duomenų valdytojas arba duomenų apsaugos pareigūnas nepajėgs išspręsti ginčo, jūs bet kuriuo metu galite pateikti skundą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui per interneto svetainę http://www.edps.europa.eu, el. paštu edps@edps.europa.eu.

9. Teisinis pagrindas

Svarbiausias asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

a) 2009 m. balandžio 20 d. Komisijos sprendimo 2009/336/EB, kuriuo įsteigiama Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga, kuriai pavedama administruoti Bendrijos veiksmus švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros srityse įgyvendinant Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, 4 straipsnis (OL L 101, 21.4.2009, 21 psl.);

b) 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1720/2006/EB (3) nustatyta 2007–2013 m. veiksmų programa mokymosi visą gyvenimą srityje (OL L 327, 24.11.2006, 45 psl.).