Felmérés a tantervek átalakításáról – eredmények

Kép: David Pisnoy / Unsplash.com

A School Education Gateway legutóbbi felmérésének résztvevői szerint az iskolai tanterveket át kellene alakítani, és ebbe a folyamatba be kell vonni a pedagógusokat és az iskolavezetőket. A felmérésből kiderült az is, hogy míg egyes témák – mint például a testi egészség vagy az állampolgári ismeretek – bizonyos mértékig szerepelnek az iskolai tantervekben, másokkal – például a pénzügyi-, illetve a vállalkozói ismeretek – sokkal ritkábban foglalkoznak a kötelező oktatás keretein belül.

Az iskolai oktatás nagy nyomás alatt áll amiatt a szinte folytonos elvárás miatt, hogy újabb tantárgyakat illesszenek be a már így is túlzsúfolt tantervekbe, és biztosítsák, hogy a mindenkori tantervek tartsák a lépést a társadalmi változásokkal. Hogyan illeszthető be a tantervekbe például az állampolgárság, a digitális kompetencia vagy a társas és érzelmi készségek fejlesztése anélkül, hogy a korábbi tananyag oktatása felületessé válna?

A tanterv kibővítése azt jelenti, hogy új tartalmi elemeket illesztenek be a tantervbe anélkül, hogy meghatároznák, mely korábbi tartalmakat lehet elhagyni az egyensúly fenntartása érdekében. Ennek következményeként tantervi túlterheltség, alakulhat ki, amely több formában is megnyilvánulhat:

  • Túlzott mennyiségű tananyag: a feldolgozandó tananyag mennyisége objektív számítások szerint aránytalanul sok a tanításra rendelkezésre álló időhöz képest.
  • A tanterv észlelt túlterheltsége: a pedagógusok és a diákok visszajelzéseiből megállapítható, hogy ők is észlelik vagy megtapasztalják a tantervi túlterheltséget.
  • A tanterv kiegyensúlyozatlansága: a tanterv egyes tantárgyak vagy témák oktatására nagyobb hangsúlyt helyez, ezzel háttérbe szorítva más tantervi területeket.

Az OECD a közelmúltban adott ki egy jelentést a tantervi túlterheltségről, ami felhívja a figyelmet a fenti, illetve az azokkal összefüggésben álló problémákra, mint például a tanítási idő beosztásával, a szakmai fejlődéssel, a tantervek átalakításával, valamint a pedagógusok és a diákok jóllétével kapcsolatos kérdésekre. Önre és iskolájára milyen hatásokat gyakorol a tanterv bővítése iránti elvárás?

Ezt a felmérést azzal a céllal tettük közzé, hogy megtudjuk, a pedagógusok és az iskolák szerint milyen nehézségekkel járhat az iskolai tanterv bővítése, és milyen lehetséges módokon lehet ezeket a problémákat megoldani. Ugyanakkor arra is kíváncsiak voltunk, mi a véleményük a tantervek potenciális átalakításáról. A School Education Gateway portálon keresztül elérhető kérdőívet a rendelkezésre álló időszakban, azaz 2021. január 25-től március 14-ig 37 országból összesen 630 válaszadó töltötte ki, akiknek a 83%-a tanár vagy iskolavezető volt.

1. Az Ön iskolájában, vagy egy Ön által ismert iskolában milyen mértékben foglalkoznak az alábbi területekkel?

Graph 1

Egyáltalán nem

Kis mértékben

Közepes mértékben

Nagy mértékben

Nagyon nagy mértékben

Az első kérdésre adott válaszokból kiderült, hogy a felsorolt témáknak szinte mindegyikével foglalkoznak az iskolákban. A legtöbben a testi egészség, az állampolgári ismeretek, a társas- és érzelmi fejlődés és az interkulturális tudatosság témáit jelölték meg válaszként: 39% és 45% közé esett azon válaszadók aránya, akik azt jelezték, hogy iskolájukban (vagy egy általuk ismert iskolában) nagy, vagy nagyon nagy mértékben foglalkoznak ezekkel a témákkal. Az eredmények alapján ennél kisebb, de még mindig szignifikáns volt azon iskolák aránya (28-30%), ahol szerepel a tantervben a karrierépítés, a környezeti szempontból fenntartható fejlődés, a közösségi média és a félretájékoztatás kezelése, illetve az informatikai gondolkodás. A két leginkább alulreprezentált téma a pénzügyi-, illetve a vállalkozói ismeretek témája, melyekről a válaszadóknak a 19%-a, illetve 24%-a jelezte, hogy iskolájukban nagy, vagy nagyon nagy mértékben foglalkoznak; ugyanakkor 53%-uk, illetve 46%-uk iskolájában egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben jelennek meg ezek a témák a tantervben.

2. Véleménye szerint a „tanterv bővítésével” (új tartalmi elemek beillesztése) összefüggésben álló alábbi problémák közül melyek jelentik a legnagyobb nehézséget az Ön iskolája számára? Kérjük, az alábbi listában jelölje meg az Ön iskolája számára legnagyobb nehézséget okozó három három problémát.

Graph 2

Ennek a kérdésnek az esetében is szerepelt az összes válaszlehetőség a kérdőív kitöltőinek válaszai között. Az eredmények alapján a tanterv bővítésével együtt járó problémák közül a diákok motivációjának biztosítása jelenti a legnagyobb nehézséget, ezt a válaszadók 40%-a jelölte meg válaszként. A további problémák közül a felmérés résztvevőinek visszajelzései alapján kiemelkedik még a tanárok felkészültsége a tantervi változások kezelésére (37%), illetve a pedagógusok szakmai fejlődése (34%). A válaszok alapján felállítható fontossági sorrendben következő három nehézség csak marginális különbséggel marad el a másodikként szereplő kettőtől: a diákok kompetenciafejlesztésének veszélybe kerülését a válaszadók 25%-a, a tanórákon több és változatosabb pedagógiai és értékelési módszerek alkalmazásának szükségességét a 25%-uk, a tantervvel kapcsolatos dokumentációs és adminisztratív feladatok körének bővülését pedig a 24%-uk érezte jelentős problémának.

3. Ön szerint mennyire fontosak a tantervi túlterheltség és kiegyensúlyozatlanság kezelését elősegítő alábbi megoldási lehetőségek?

Graph 3

Egyáltalán nem fontos

Nem túl fontos

Semleges

Fontos

Nagyon fontos

A válaszadók szerint a tantervi túlterheltség és kiegyensúlyozatlanság kezelését elősegítő megoldási lehetőségek közül a legfontosabb egyfelől a pedagógusok és az iskolai vezetők bevonása a tanterv kidolgozásának és végrehajtásának folyamatába (ezt a megoldási lehetőség a kérdőív kitöltőinek 91%-a tartotta fontosnak vagy nagyon fontosnak); másfelől a pedagógusok szakmai továbbképzésének hozzáigazítása a tantervi változásokhoz a döntéshozatali folyamatok támogatása érdekében (91%); valamint a koherens tanulmányi előmenetel biztosítása minden évfolyamban és minden oktatási szinten (87%). A felmérés résztvevői valamivel kisebb jelentőséget tulajdonítottak a következő három megoldási lehetőségnek: az iskolában tanított témák és tantárgyak körének a mennyiségi és minőségi tudásmegőrzés biztosítása érdekében való korlátozását a válaszadók 73%-a érezte fontosnak vagy nagyon fontosnak; az új témáknak vagy kompetenciáknak a már létező tantárgyak oktatásába való beépítése 80%-uk szerint volt fontos vagy nagyon fontos; és 77%-uk gondolta úgy, hogy a tanterv tartalmi elemeinek életkorhoz (évfolyamokhoz) való kötése lenne fontos vagy nagyon fontos.

Említésre méltó, hogy rendkívül kevés válaszadó adott „nem túl fontos” vagy „egyáltalán nem fontos” értékelést bármelyik válaszlehetőségre, amiből arra utalhatunk, hogy a kérdőívben felsorolt megoldási lehetőségek mindegyikét helyénvalónak tartják, azaz a tantervfejlesztéssel foglalkozó szakembereknek és politikai döntéshozóknak érdemes ezek mindegyikét szem előtt tartania.

4. Ön szerint az Ön iskolájában vagy országának oktatási rendszerében szükség lenne a jelenlegi tanterv átalakítására?

Graph 4

A válaszadók többsége (összesen 68%) jelezte, hogy véleménye szerint szükséges iskolája tantervének átdolgozása. Ugyanakkor az igenlő választ adók 21%-a aggódna a tanterv megváltozása által kiváltott nehézségek miatt, további 23%-uk pedig inkább csak a tartalmi elemek tekintetében érezné szükségét bizonyos mértékű módosításoknak. Határozott kisebbségben voltak azonban azok a válaszadók, akik szerint iskolájuk tanterve nem szorul semmilyen módosításra.

Összegzés

A felmérésből kiderült, hogy a résztvevők iskoláinak tantervében bizonyos mértékben megjelenik a testi egészség, az állampolgári ismeretek, a társas- és érzelmi fejlődés és az interkulturális tudatosság. Vannak azonban olyan témák, melyeket csak az iskolák sokkal szűkebb körében tanítanak, vagy egyáltalán nem tanítanak: ezek közül különösen figyelemre méltó a pénzügyi-, illetve a vállalkozói ismeretek témája, melyek oktatása annak ellenére is háttérbe szorul, hogy a vállalkozói kompetencia az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nyolc kulcskompetencia egyike.

A felmérés résztvevőinek visszajelzései alapján a tantervek bővítésével együtt járó problémák közül a leginkább a diákok motivációjának biztosítása, a tanárok felkészültsége, illetve a tanárok szakmai továbbképzése jelent nehézséget. A válaszadók szerint e problémák leküzdését leginkább az segítené elő, ha a pedagógusokat és az iskolai vezetőket jobban bevonnák a tantervfejlesztésbe; ha a pedagógusok szakmai továbbképzését hozzáigazítanák a tantervi változásokhoz; illetve ha biztosítanák a koherens tanulmányi előmenetelt minden évfolyamban és minden oktatási szinten. Ezek az eredmények hasonlóak a az OECD tantervi túlterheltséggel foglalkozó jelentésének megállapításaihoz. A jelentés ugyanis többek között kihangsúlyozza, hogy a tantervi túlterheltség kezelésében igen fontos szerepet játszik a diákok motivációja, a pedagógusok és az iskolai vezetők részvétele, valamint a koherencia biztosítása.

Melléklet: A válaszadók foglalkozása

Graph 5