Felelősségi nyilatkozat

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “
 

Az EUN Partnership AISBL (közkeletű nevén European Schoolnet, a továbbiakban: EUN) kezdeményezései népszerűsítése céljából üzemelteti ezt a honlapot. A honlapon található információk kizárólag tájékoztatásként szolgálnak.

Célunk naprakész és pontos információkat szolgáltatni. Amennyiben valamely információk helytelensége a tudomásunkra jut, törekszünk a hiba kijavítására. Az EUN ugyanakkor semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a honlapon található információkkal kapcsolatban.

A honlapon található információk:

 • Általános jellegűek, és nem vonatkoznak egyetlen természetes vagy jogi személy konkrét helyzetére sem;
 • Nem feltétlenül teljeskörűek, pontosak, átfogó jellegűek vagy naprakészek;
 • Esetenként olyan külső honlapokra irányítanak tovább, melyek felett a EUN nem rendelkezik ellenőrzési joggal, és melyeket illetően a EUN semmiféle felelősséget nem vállal;
 • Nem minősülnek szakmai vagy jogi tanácsadásnak (amennyiben ilyen jellegű tanácsokra van szüksége, kérjük, minden esetben forduljon megfelelően képzett szakemberekhez).

A EUN fenntartja magának a jogot, hogy a honlap bármely részét bármikor saját belátása szerint felfüggessze, megváltoztassa, módosítsa, eltávolítsa, vagy új részekkel kiegészítse.

E felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy a hatályos nemzeti jogszabályok által előírtaktól eltérő módon korlátozza a EUN felelősségét vagy, hogy kizárja annak felelősségét olyan ügyekben, melyekért az említett jogszabályok értelmében felelősségre vonható.


SZERZOI JOGI NYILATKOZAT

Sokszorosítás a forrás megjelölésével engedélyezett, kivéve ellenkező rendelkezés esetében. Amennyiben az információk sokszorosítása vagy használata előzetes engedélyhez van kötve, ez az engedély semmisnek nyilvánítja a fent említett általános érvényű engedélyt és világosan közli az esetleges használati korlátozásokat.


ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Az alábbi nyilatkozat az Önről gyűjtött személyes adatok kezelésével kapcsolatos irányelveinket ismerteti.

Áttekintés

A School Education Gateway az Európai Unió kezdeményezése, melyet az Erasmus+ európai oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram finanszíroz. A programot az Európai Bizottság irányítása mellett annak Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynöksége (Executive Agency for Education, Audiovisual and Culture – EACEA) hajtja végre.

A School Education Gateway felület elkötelezett felhasználói magánéletének védelme iránt. Védett és biztonságos környezetet biztosít az iskolai oktatás dolgozói, szakértői és felsőoktatást végzett érintettjei számára. Az alábbi nyilatkozat ismerteti, milyen irányelveket követ a School Education Gateway felület a felhasználók által szolgáltatott adatok gyűjtésének, kezelésének és felhasználásának tekintetében.

1. Online űrlapok 

Mivel a School Education Gateway felület személyes adatokat gyűjt és kezel, ezért az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK rendeletének hatálya alá tartozik. (OJ L8 of 12.1.2001, 1. o.) .
 
A School Education Gateway felületen elérhető különböző eszközök lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy információkat töltsenek fel a felületre annak érdekében, hogy részt vehessenek a weboldal által kezdeményezett tevékenységekben. Az online regisztráció során, illetve egyéb alkalmakkor feltöltött információk összegyűjtésre és további feldolgozásra kerülnek az alábbiakban, a 2. pontban részletezett célokból. Ezen adatfeldolgozási tevékenységek az Adatkezelő hatáskörébe tartoznak, aki az Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) A5 („Szakképzés, felnőttképzés, platformok”) egységének vezetője.

2. Milyen személyes adatokat gyűjtünk, milyen célból, és milyen technikai eszközök segítségével folyik az adatgyűjtés?

(a) Személyes adatok : a School Education Gateway felületen többek között az alábbi adatokat gyűjtjük:

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • E-mail cím

Ezek mellett egyéb személyes információkat is gyűjtünk a felhasználói profilok fenntartása céljából, ezen adatok megadása azonban opcionális, azaz a felhasználó szabadon eldöntheti, hogy ezeket meg kívánja-e adni. Mindemellett szervezeti adatokat is gyűjtünk:

 • A szervezet neve
 • Város, régió, ország
 • Típus

Az Európai Bizottság, az EACEA (Oktatási, Kulturális és Audiovizuális Végrehajtó Ügynökség) és az EUN Partnership aisbl (European Schoolnet) nem vállal felelősséget a harmadik felek által feltöltött bárminemű információkért vagy dokumentumokért.

(b) Az adatok felhasználása : Az adatok tárolására, feldolgozására és megjelenítésére azért van szükség, hogy:

 • tartalmasabbá tehessük a felhasználói profilokat;
 • lehetővé tehessük a School Education Gateway program regisztrált résztvevői számára, hogy kölcsönös bizalmon és tiszteleten alapuló kommunikációt és együttműködést folytathassanak egymással; végül,
 • lehetővé tehessük és megkönnyíthessük a monitoring és kutatói tevékenységeket.

Az összesített statisztikai adatok gyűjtése folyamatos. Ilyen adatok lehetnek többek között (de nem kizárólag): a felhasználók száma egy adott időtartam alatt, a felhasználók által preferált témák és/vagy országok, illetve a felhasználói fiókokat érintő felhasználói szokásokkal kapcsolatos információk. A felhasználói élmény optimalizálása érdekében a School Education Gateway portál nyomon követheti a felhasználók látogatásainak gyakoriságát, felhasználói szokásait, preferenciáit és beállításait.

A felhasználóknak a School Education Gateway felület különböző oldalain végrehajtott tevékenységeivel kapcsolatos adatokat kizárólag kutatási és monitoring célok érdekében használhatja fel az EACEA (Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség), az Európai Bizottság, a School Education Gateway program végrehajtásáért felelős hatóságok, illetve egyéb harmadik felek (pl. megfelelő engedélyekkel rendelkező kutatóközpontok vagy egyetemek). A fentebb felsorolt felek által végrehajtott mindennemű adatfelhasználásról értesíteni kell az Adatkezelőt, aki fenntartja magának a jogot az ilyen jellegű adatfelhasználás engedélyezésének megtagadására.

Az adatok semmilyen más célból nem dolgozhatók fel. A személyes adatok feldolgozására irányuló fentebb ismertetett eljárások jogi alapjait a 9. pont részletezi.

(c) Technikai információk: Az adatokat a felhasználók maguk bocsájtják rendelkezésre a School Education Gateway felület különböző oldalain kitöltött online űrlapok elküldésével. A felületet egy szolgáltató (EUN Partnership AISBL) működteti az EACEA-val (az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel) kötött külön szolgáltatói szerződés szerint. Minden adat egy adatbázisban kerül összegyűjtésre.

3. Ki férhet hozzá az Ön által szolgáltatott információkhoz, és kinek adhatjuk át azokat?

A fentebb részletezett célokból kizárólag az alábbiak férhetnek hozzá az adatokhoz:

 • A School Education Gateway felület regisztrált felhasználói registrants (a felületre való bejelentkezést követően): Minden adathoz hozzáférhetnek, kivéve a személyes jellegű adatokat (mint amilyen a felhasználók e-mail címe).
 • Az EACEA, az Európai Bizottság és a szolgáltató: Minden adathoz hozzáférhetnek.

Konkrét adatok átadása egyéb harmadik felek (pl. kutatóközpontok vagy egyetemek) részére csak az Adatkezelő egyedi jóváhagyása mellett engedélyezhető. Amikor csak lehetséges, az adatok anonim módon kerülnek feldolgozásra, különösen azokban az esetekben, amikor kutatási célokból harmadik felek rendelkezésére bocsájtják azokat.

A személyes adatok marketing célokból soha nem kerülnek felhasználásra.

A felhasználók által szolgáltatott adatok egy része megjelenhet a School Education Gateway portál nyilvános oldalain is. Ez azt jelenti, hogy ezen adatok korlátozás nélkül elérhetők az interneten keresztül. Ilyen adatok a következők:

 • A regisztrált felhasználók adatai közül: Vezeték- és keresztnév, munkakör vagy szerepkör, a portálon publikált cikkekhez, vagy a felület egyéb nyilvános oldalaira írt hozzászólások.
 • A szervezeti adatok közül: név, város, régió, ország és kép.

4. Hogyan biztosítjuk az Ön által szolgáltatott adatok védelmét?

Az összegyűjtött személyes adatokat és minden ezekhez kapcsolódó információt a szolgáltató (EUN Partnership AISBL) védett szerverein tároljuk. A szolgáltató szerződéses kötelezettséget vállalt arra vonatkozóan, hogy számítógépes központjainak működtetése az Európai Bizottságnak a Biztonsági Igazgatóság által az ilyen jellegű szerverek kezelésére és szolgáltatásokra vonatkozóan kidolgozott biztonsági irányelveinek és rendelkezéseinek megfelelően történik.

5. Hogyan ellenőrizheti, módosíthatja vagy törölheti az Ön személyéhez kapcsolódó információkat?

Amennyiben szeretné ellenőrizni, hogy Önre vonatkozóan milyen személyes adatokat tárol az illetékes adatkezelő, illetve amennyiben szeretné ezeket az adatokat módosítani vagy javítani, ezt megteheti személyesen az interneten keresztül. A regisztráció során megadott jelszava segítségével bejelentkezhet a portálon, és módosíthatja személyes adatait, vagy deaktiválhatja profilját. A felhasználók bármikor kérhetik profiljuk deaktiválását (l. a 6. pontban).

6. Mennyi ideig tároljuk az Ön adatait?

A statisztikai és kutatási célokhoz kapcsolódó adatokat összesített és anonim formában mindaddig megőrizzük, amíg tart a School Education Gateway program.

A regisztrált felhasználók profiljához kapcsolódó adatokat (melyeket e nyilatkozat 2. pontja ismertet) a felhasználó legutolsó bejelentkezésétől számított egy évig tároljuk. Az utolsó bejelentkezéstől számított egy év letelte után a felhasználói profil automatikusan inaktív státuszba kerül, azaz a továbbiakban nem lesz elérhető a többi regisztrált felhasználó vagy a külvilág számára. A felhasználó egy értesítést kap, mely tudatja vele, hogy felhasználói fiókja inaktív státuszba került, azonban újra aktiválhatja, amennyiben újra bejelentkezik fiókjába. Újabb két év elteltével egy második és egyben utolsó figyelmeztetést küldünk a felhasználónak, hogy az utolsó bejelentkezésétől számított 3 év után felhasználói profilja véglegesen inaktív státuszba kerül. Ez után a felhasználóhoz kapcsolódó minden személyes információ anonimmá válik.

Amennyiben egy felhasználói profil – akár a felhasználó kérésére, akár automatikusan – inaktív státuszba kerül, a felhasználó semmilyen adata nem lesz többé elérhető a School Education Gateway portál többi felhasználója számára. Az adatok tárolása ezután már kizárólag anonim formában történik, olyan módon, amely nem teszi lehetővé a konkrét személyek azonosítását. Amennyiben egy korábban deaktivált profilú felhasználó szeretné újra használni a School Education Gateway online felületét, újra regisztrálnia kell magát. A deaktivált profilok tulajdonosainak adatai a továbbiakban csak összesített formában, kizárólag kutatási és monitoring célokból állnak az EACEA (Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség), az Európai Bizottság, a nemzeti vagy regionális iskolai hatóságok, a School Education Gateway program végrehajtásáért felelős hatóságok, illetve – az Adatkezelő jóváhagyása esetén (l. a 3. pontot) – egyéb harmadik felek rendelkezésére.

7. Kapcsolattartási információk

Amennyiben bármilyen kérdése van a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogairól, vagy ezen jogainak érvényesítéséről (pl. a saját személyes adataihoz való hozzáférésről vagy az adatok helyesbítéséről), kérjük, lépjen kapcsolatba a School Education Gateway felület Adatkezelőjével az alábbi címen:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Amennyiben szeretné deaktiválni felhasználói fiókját, kérjük, jelentkezzen be a portálon, és profil oldalán hajtsa végre ezt a műveletet.

8. Jogorvoslat

Amennyiben bármilyen problémája adódna személyes adatainak védelmével kapcsolatban, kérjük, forduljon a fentebb ismertetett postai címen vagy hivatalos e-mail címen keresztül elérhető Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő mellett kapcsolatba léphet az EACEA adatvédelmi tisztviselőjével is, a következő e-mail címen: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Amennyiben az Adatkezelő vagy az adatvédelmi tisztviselő nem tudná megoldani az Ön problémáját, bármikor panaszt tehet az európai adatvédelmi biztosnál: honlap – http://www.edps.europa.eu; e-mail – edps@edps.europa.eu.

9. Jogi háttér

A személyes adatok feldolgozására vonatkozó fő jogi szabályozások a következők:

(a) A Bizottság 2009. április 20-i 2009/336/EK határozata az 58/2003/EK tanácsi rendelet alkalmazásában az oktatási, audiovizuális és kulturális területen működő közösségi programok irányítására az Európai Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Ügynökség létrehozásáról - 4. cikk (HL L 101, 2009.4.21., 21. o.);

(b) Az egész életen át tartó tanulás programja (2007-2013), mely az Európai Parlament és a Tanács 2006. november 15-i 1720/2006/EK határozata alapján jött létre (HL L 327, 2006.11.24., 45. o.).