Anketa o vršnjačkom nasilju u školama - Rezultati

Image: Getty Images

Koliko je rasprostranjeno vršnjačko nasilje u europskim školama? Koje se strategije koriste za njegovo rješavanje? Što je s internetskim vršnjačkim nasiljem putem društvenih medija? Rezultati našeg zadnjeg istraživanja ukazuju na to da su škole aktivne u rješavanju problema ponašanja vršnjačkog nasilja.

Vršnjačko nasilje jest „opetovano i namjerno vrijeđanje jedne osobe ili skupine od strane druge osobe ili skupine, gdje odnos obuhvaća neravnotežu moći.“ Može biti fizičko, verbalno ili psihološko, može se dogoditi licem u lice ili u internetskom prostoru.

Iako se vršnjačko nasilje može pojaviti u školi i izvan nje, mnoge škole prepoznaju da mogu poduzeti korake za rješavanje vršnjačkog nasilja. Na primjer, mogu osposobiti i poduprijeti učitelje i nastavnike kako bi vodili konstruktivni dijalog s uključenim učenicima te kako bi razumjeli moguće razloge njihovog ponašanja i načine samoupravljanja. Također se mogu voditi slični razgovori s prijateljima i roditeljima. Da bi pokušao spriječiti vršnjačko nasilje, učitelj i nastavnik bi mogao uključiti čitavi razred u igranje uloga rješavanja sukoba u sigurnom prostoru kao jedan pristup razvoju empatije i drugih socijalnih vještina.

U istraživanju se opisuje kako se sveobuhvatnim pristupima u kojima učenici, roditelji i stručnjaci surađuju s ciljem stvaranja uključivih okruženja mogu smanjiti slučajevi vršnjačkog nasilja.

Istraživanje o vršnjačkom nasilju u školi bilo je otovreno na platformi School Education Gateway od 25. ožujka do 12. svibnja i prikupljeno je ukupno 515 odgovora.


Rezultati (N=515)

1. U vašoj školi ili u školi koja vam je poznata, tijekom zadnje školske godine, koliko ste često čuli da je nad učenikom izvršeno vršnjačko nasilje?

Poll on school bullying - Graph 1

Prema odgovorima 515 ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju, vršnjačko nasilje pojavljuje se jedanput ili dvaput mjesečno u gotovo polovici (47 %) škola ispitanika ili škola koje su im poznate i vršnjačko nasilje pojavljuje se redovito u približno 14 % škola ispitanika. U 35 % škola ispitanika vršnjačko nasilje je rijetko (32 %) ili se nikada ne pojavljuje (3 %).

2. Kada je nad učenicima u vašoj školi ili u školi koja vam je poznata izvršeno vršnjačko nasilje, koje se radnje poduzimaju? Odaberite sve relevantne opcije.

 • Postoji politika o vršnjačkom nasilju s nultom tolerancijom i napadač je odmah kažnjen kada je slučaj uočen ili otkriven
 • Član osoblja zadužen za suzbijanje vršnjačkog nasilja (osposobljeni učitelj i nastavnik, savjetnik, socijalni radnik) rješava problem i podiže svijest o problemu
 • Učitelj i nastavnik u školi i razredu posvećuje vrijeme u kurikulumu obrazovnim sesijama protiv vršnjačkog nasilja u kojima sudjeluju svi učenici
 • Uključeni učenici pozvani su na razgovor kako bi mogli objasniti što se dogodilo 
 • Roditelji uključenih učenika pozvani su na sastanak s učiteljem i nastavnikom ili ravnateljem škole
 • Učitelj i nastavnik započinje dijalog ili sesiju rješavanja problema između napadača i žrtve
 • Školski savjetnik pozvan je kako bi govorio u razredu s ciljem podizanja svijesti o vršnjačkom nasilju
 • Ne postoji dogovorena politika o vršnjačkom nasilju te su učitelji i nastavnici prepušteni sami sebi u rješavanju problema

Poll on school bullying - Graph 2

Ispitanici su naveli da škola poduzima niz aktivnosti kako bi spriječila pojavu vršnjačkog nasilja, kao što su dijalog između uključenih strana (66 %), sastanak s roditeljima uključenih učenika (63 %) te sesija rješavanja problema koje pokreće učitelj i nastavnik između napadača i žrtve (45 %).

Najčešće spomenute dugotrajne aktivnosti su posvećeno vrijeme u kurikulumu za obrazovne sesije suzbijanja vršnjačkog nasilja sa svim učenicima (odgovorilo je 43 % ispitanika), posvećen i osposobljen pripadnik osoblja kako bi se riješili problemi vršnjačkog nasilja i podigla svijest (35 %) te školski savjetnik koji je pozvan kako bi govorio u razredu u cilju podizanja svijesti o vršnjačkom nasilju (30 %).

Navedeno je da gotovo jedna od četiri škole (24 %) ima pristup nulte tolerancije na vršnjačko nasilje, dok s druge strane, jedna od pet škola ne posjeduje dogovorenu politiku i učitelji i nastavnici trebaju sami rješavati problem.

3. U vašoj školi ili u školi koja vam je poznata, koje se od sljedećih strategija koriste za sprječavanje i/ili rješavanje vršnjačkog nasilja?

 • Nastava u kojoj se koriste resursi kojima se specifično rješava vršnjačko nasilje, npr. videozapisi, radionice i igranje uloga
 • Osposobljavanje učitelja i nastavnika s ciljem rješavanja vršnjačkog nasilja
 • Obuka za učenike s ciljem rješavanja sukoba
 • Sesije školskog savjetnika s učenicima
 • Naglasak na socijalno i emocionalno učenje
 • Povećani školski nadzor
 • U školi se ne provode strategije s ciljem suzbijanja vršnjačkog nasilja

Poll on school bullying - Graph 3

Ispitanici su ponovno naveli da su njihova škola ili škola koja im je poznata donijele niz strategija suzbijanja vršnjačkog nasilja. Najčešće spomenuta strategija, koju je navelo 51 % ispitanika, su lekcije u kojima se koriste resursi koji se specifično odnose na suzbijanje vršnjačkog nasilja, a poslije dolaze sesije školskog savjetnika s učenicima (38 %), povećani školski nadzor (33 %), osposobljavanje učitelja i nastavnika u svrhu suzbijanja vršnjačkog nasilja (31 %) te naglasak na socijalno i emocionalno učenje (29 %) i osposobljavanje učenika za rješavanje sukoba (2%). U pogledu prethodnog pitanja, gotovo 20 % ispitanika navelo je da u njihovoj školi ne postoje strategije suzbijanja vršnjačkog nasilja.

4. Što bi pomoglo školama u poticanju uključivijeg okruženja protiv vršnjačkog nasilja? Navedite prema redoslijedu važnosti, gdje je 1 najkorisnija aktivnost koju škole mogu poduzeti.

 • S1: Potpora u stvaranju, prilagodbi i pronalaženju relevantnih obrazovnih resursa kao što su videozapisi, priče itd.
 • S2: Osposobljavanje učitelja i nastavnika o tome kako spriječiti, prepoznati i riješiti različite oblike vršnjačkog nasilja
 • S3: Potpora roditeljima i suradnja s njima kako bi se u školu uključile strategije o borbi protiv vršnjačkog nasilja 
 • S4: Fleksibilnost u školskim kurikulumima, npr. vrijeme posvećeno obrazovanju protiv vršnjačkog nasilja ili uključivanje teme u razne predmete

Poll on school bullying - Graph 4

Razlikuju se mišljenja u odnosu na najkorisnije strategije s ciljem poticanja uključivijeg okruženja u školama za suzbijanje vršnjačkog nasilja.

Iako su sve predočene strategije bile navedene kao korisne u određenoj mjeri, na prvom mjestu je osposobljavanje učitelja i nastavnika kako spriječiti, prepoznati i riješiti različite oblike vršnjačkog nasilja i smatra se najkorisnijom strategijom (49 %). Samo 6 % ispitanika smatra ju najmanje korisnom.

Druge strategije su bile također visoko rangirane: fleksibilnost u školskim kurikulima, npr. vrijeme posvećeno obrazovanju protiv vršnjačkog nasilja ili uključivanje teme u različite predmete (20 % ispitanika navelo je to kao najkorisnije) te podrška i suradnja s roditeljima s ciljem uključivanja strategija suzbijanja vršnjačkog nasilja u školu (18 % ispitanika navelo je to najkorisnijim).

Najmanje korisna strategija prema mišljenju gotovo polovice ispitanika bila je dodatna podrška školama u stvaranju, prilagodbi i pronalaženju relevantnih obrazovnih resursa kao što su videozapisi i priče (45 %).

5. Koje se strategije koriste u vašoj školi ili u školi koja vam je poznata za rješavanje vršnjačkog nasilja na internetu?

 • Specifične internetske sigurnosne lekcije: praktični načini upravljanja internetskim identitetima i rizicima pri objavljivanju osobnih podataka; kako se etički ponašati na internetu itd.
 • Podizanje svijesti (školski razgovori, informacije za roditelje) o koristima i rizicima internetske interakcije i društvenih medija
 • Strategije o tome kako postupiti u slučajevima vršnjačkog nasilja na internetu te kako ih riješiti 
 • U mojoj školi ne postoje aktivnosti za rješavanje vršnjačkog nasilja na internetu

Poll on school bullying - Graph 5

Vršnjačko nasilje putem interneta predstavlja dodatne probleme za škole. Prema mišljenju ispitanika u istraživanju, podizanje svijesti – putem školskih razgovora ili informacija za roditelje – o koristima i rizicima interakcije putem interneta i društvenih medija najuobičajenija je strategija koja se koristi u školi s ciljem suzbijanja vršnjačkog nasilja putem interneta (65 %). Nešto dalje su specifične internetske sigurnosne lekcije s praktičnim načinima upravljanja internetskim identitetima (36 %) i strategijama u svrhu suočavanja sa slučajevima vršnjačkog nasilja putem interneta i njegovog rješavanja (27 %). Više od jednog od četiri ispitanika (27 %) navelo je da se u njihovoj školi ne poduzimaju nikakve aktivnosti za rješavanje vršnjačkog nasilja putem interneta.

Zaključak

Istraživanje ukazuje na to da se povremeni incidenti vršnjačkog nasilja pojavljuju u gotovo polovici škola ispitanika ili škola koje su im poznate (47 %). Ako tome dodamo incidente vršnjačkog nasilja koji se redovito događaju (14 %), vidimo da su škole vrlo često suočene s fenomenom vršnjačkog nasilja i traže načine kako ga riješiti.

Škole koriste miks pristupa kako bi riješile pojedinačne slučajeve vršnjačkog nasilja. Ti pristupi obuhvaćaju sastanke rješavanja problema i dijalog između uključenih učenika, kao i uključenost njihovih roditelja. Škole također donose dugotrajne aktivnosti i pristupe kao što su pristupi temeljeni na učionici koji obuhvaćaju sesije sa školskim savjetnikom, intervenciju temeljenu na kurikulima ili politiku nulte tolerancije u školi. Međutim, 20 % ispitanika navelo je da u školi ne postoji dogovorena politika te učitelji i nastavnici moraju rješavati problem kako znaju.

Uzimajući u obzir startegije suzbijanja vršnjačkog nasilja, miks pristupa ponovno se koristi u školama ispitanika, uključujući stretegije temeljene na učionici kao što su namjenski obrazovni resursi, rješavanje sukoba i obuka učenika; strategije temeljene na osoblju kao što su osposobljavanje učitelja i nastavnika i uključivanje stručnjaka, npr. školskog savjetnika; te povećani školski nadzor. Međutim, gotovo 20 % ispitanika navelo je da se u školi ne provode nikakve strategije s ciljem sprječavanja vršnjačkog nasilja.

U pogledu vršnjačkog internetskog nasilja, postojeće strategije kreću se od sprječavanja i podizanja svijesti i ciljanih lekcija do pristupa više temeljenog na slučaju kojim se rješava vršnjačko internetsko nasilje ako se pojavi. Međutim, gotovo 30 % ispitanika navelo je da se u njihovim školama ne poduzimaju nikakve aktivnosti za sprječavanje vršnjačkog nasilja putem interneta.

Iako se već u školama provode različite aktivnosti i strategije kako bi se sprječili i riješili različiti oblici vršnjačkog nasilja, osposobljavanje učitelja i nastavnika kako spriječiti, prepoznati i riješiti različite oblike vršnjačkog nasilja smatra se najkorisnijom strategijom u svrhu poticanja uključivijeg okruženja za suzbijanje vršnjačkog nasilja. Sveobuhvatnim pristupom, koji je usmjeren na to da se učiteljima i nastavnicima osiguraju prave vještine i alati s ciljem rješavanja vršnjačkog nasilja, zajedno s ciljanim obrazovnim resursima i jasnim školskim politikama, može se pomoći bolje riješiti i spriječiti slučajeve vršnjačkog nasilja.


Prilog: Uloga ispitanika

Poll on school bullying - Graph 6