Kontekst Europskog paketa alata za škole

Europski paket alata za škole rezultat je rada na razini EU-a koji je od 2011. izvršen u području ranog napuštanja školovanja. Osobama koje rano napuštaju školovanje i osposobljavanje smatraju se mlade osobe čiji je najviši stupanj stručne spreme niža srednja škola te koji se više ne školuju. Prema istraživanjima i statistikama zbog ranog se napuštanja školovanja povećava rizik od nezaposlenosti, socijalne isključenosti i siromaštva te nastaju ogromni troškovi za pojedince i društvo u cijelosti.

Suzbijanje ranog napuštanja školovanja jedan je od pet glavnih ciljeva strategije Europa 2020.: države članice dogovorile su se da će do 2020. smanjiti prosječnu stopu ranog napuštanja školovanja u EU-u na manje od 10 % te su utvrdile nacionalne ciljeve (osim Ujedinjene Kraljevine). Vijeće Europske unije donijelo je 2011. Preporuku o politikama za smanjenje ranog napuštanja školovanja. Njome se države članice pozivaju na provedbu sveobuhvatnih politika smanjenja ranog napuštanja školovanja koje se temelje na dokazima te obuhvaćaju odgovarajuću kombinaciju mjera prevencije, intervencije i kompenzacije.

Schools Policy

Da bi se poduprla provedba Preporuke, među europskim je zemljama pokrenuta politička suradnja u obliku tematske radne skupine za rano napuštanje školovanja (2011. – 2013.). Završno izvješće radne skupine sadržava ključne poruke za tvorce politika, popis za samovrednovanje političkih strategija te primjere dobre prakse iz zemalja EU-a.  

Radna skupina za školsku politiku (2014. – 2015.) nastavila je razvijati bazu znanja o ranom napuštanju školovanja. Razmatrala je na koji bi se način na školskoj i lokalnoj razini mogli razviti cjelovitiji suradnički pristupi ranom napuštanju školovanja te je izradila nacrt političkih poruka s općim preporukama za tvorce politika na svim razinama.

Ovaj Paket alata rezultat je napora radne skupine da školama i njihovim partnerima pruži konkretnu potporu u sprječavanju ranog napuštanja školovanja, da im pomogne da brzo i primjereno reagiraju na prve znakove prestanka angažiranja te da svim učenicima zajamče priliku za uspjeh. S obzirom na to da je usredotočen na prevenciju i ranu intervenciju, ovaj Paket ne obuhvaća kompenzacijske mjere za ponovno uključivanje osoba u obrazovanje i osposobljavanje (poput „programa druge prilike”).

Struktura i funkcije Paketa alata osmišljeni su uz potporu dr. Alessia D’Angela, zamjenika ravnatelja Istraživačkog centra za socijalnu politiku Sveučilišta Middlesex.

Sadržaj Paketa alata neprekidno se razvija uz potporu Uredničkog odbora, čiji su članovi:

  • Kirstin Kerr, viša predavačica u području obrazovanja, Sveučilište u Manchesteru
  • Per Kornhall, dr. sc., istraživač, Sveučilište Mälardalens, Švedska
  • Cosmin Ionut Nada, dr. sc., istraživač, Sveučilište u Portu
  • Erna Nairz-Wirth, profesorica, Ekonomsko sveučilište u Beču
  • Teresa Sordé Martí, izvanredna profesorica u okviru Programa Serra Húnter, Autonomno sveučilište u Barceloni
  • Ward Nouwen, istraživač, Sveučilište u Antwerpenu (2016-2019)