Mreža za sprečavanje ranog napuštanja školovanja i Središnja služba za pomoć u Antwerpenu

Mreža za sprečavanje ranog napuštanja školovanja pruža cijeli niz usluga i stručnog znanja. Svaki je projekt jedinstven, usmjeren na određene ciljne skupine i zahtijeva vlastitu razinu financiranja. Naglasak se stavlja na sprečavanje ranog napuštanja školovanja i ponovno uključivanje učenika koji su napustili školovanje. Središnja služba za pomoć pruža potporu učenicima i školama. Učenici koji su često odsutni upućuju se u centar za savjetovanje učenika u okviru mreže škola kojoj njihova škola pripada. Kad je to potrebno, centar za savjetovanje učenika može zatražiti pomoć od Središnje službe za pomoć. Središnja služba za pomoć može u okviru mreže različitih organizacija ponuditi aktivnosti i mjere potpore prilagođene rizičnim skupinama učenika ili učenicima koji su napustili školovanje.

Središnja služba za pomoć u središtu je mreže koja uključuje sljedeće agencije i dionike: Gradsko vijeće Grada Antwerpena, Vijeće za obrazovanje Grada Antwerpena, uprave škola, centre za savjetovanje učenika, lokalnu obrazovnu platformu, socijalne službe, službe za mlade, Ministarstvo pravosuđa i policiju.

Kad je riječ o samom postupku, uglavnom škole moraju napraviti prvi korak. Škole surađuju s centrima za savjetovanje učenika kako bi učenicima pružile individualiziranu potporu. Osoblje centara za savjetovanje učenika uključuje liječnike, medicinske sestre, socijalne radnike, psihologe i pedagoge. Osmišljaju se individualizirani programi, koji dobivaju potporu iz individualnih usluga ili programa unutar mreže. Kad je to potrebno, Središnja služba za pomoć surađuje s drugim organizacijama za potporu kao što su:

  • treneri za mlade i treneri vršnjaci, koji pružaju individualiziranu potporu
  • pružatelji stručnih terapijskih usluga, na koje se učenik upućuje kad je to potrebno
  • policija ili ministarstvo pravosuđa, kad je to potrebno
  • nevladina organizacija Schoolbridge, koju financira Gradsko vijeće, za školske aktivnosti u suradnji s roditeljima pruža potrebnu potporu za primjenu najboljeg načina uključivanja roditelja u školsku zajednicu.

Grad Antwerpen uspostavio je Mrežu za sprečavanje ranog napuštanja školovanja i Središnju službu za pomoć u borbi protiv ranog napuštanja školovanja uključivanjem dionika i umrežavanjem između Gradske uprave i civilnog društva. Uspjeh tih inicijativa uvelike ovisi o sljedećem:

  • političkoj predanosti vodstva Gradskog vijeća, koje je posvećeno rješavanju problemâ mladih ljudi u nepovoljnom položaju koji bi mogli eskalirati u veći društveni problem. Zbog političke predanosti politička potpora nije oslabila ni kad je došlo do promjena u političkoj upravi.
  • jasnoj usmjerenosti i jasnoj viziji na najvišoj razini
  • stvaranju zajedničke vizije uključivanjem dionika kao što su Gradsko vijeće, škole, socijalne službe, službe za mlade, policija, pravosuđe i organizacije civilnog društva
  • politikama koje se temelje na dokazima dobivenima sustavnim prikupljanjem podataka o pokazateljima povezanima s ranim napuštanjem školovanja, kao što su izostajanje s nastave, ponavljanje razreda, stopa napuštanja školovanja i demografske promjene
  • financijskim sredstvima kojima se pruža potpora mreži upotrebom sredstava Gradskog vijeća, vlade Flandrije i EU-a
  • jasnoj strukturi s koordinacijskim središtem u Gradskom vijeću.
Vrsta
Praksa
Zemlja
Belgija
Jezik
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Školska razina
Osnovnoškolska; Srednjoškolska
Razina intervencije
Ciljana; Pojedinačna
Intenzitet intervencije
Stalna
Izvor financiranja
Europsko financiranje; Lokalno financiranje; Nacionalna vlada

Komentari

Dodajte komentar