Zbirka nadahnjujućih praksi uključivog i građanskog obrazovanja

Ova zbirka predstavlja sveobuhvatan raspon nadahnjujućih praksi s ciljem pružanja ideja i nadahnuća tvorcima politika i obrazovnim djelatnicima koji nastoje poboljšati uključenost sustava obrazovanja i osposobljavanja u EU-u. Cilj joj je dodatno pridonijeti razvoju sve većeg broja dokaza o važnosti i dodanoj vrijednosti uključivog obrazovanja.

Ovu je zbirku sastavila  Radna skupina za obrazovanje i osposobljavanje 2020. za promicanje zajedničkih vrijednosti i uključivog obrazovanja, koju su činili predstavnici država članica EU-a i država kandidatkinja, kao i predstavnici relevantnih agencija EU-a, udruga dionika, socijalnih partnera i međunarodnih organizacija.

Obrađuje niz tema koje se odnose na uključivo obrazovanje, nediskriminaciju u obrazovanju i na građansko obrazovanje, utvrđenih u uzastopnim mandatima (2016.-2018. te 2018.-2020.) Radne skupine.