Odricanje od odgovornosti

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “
 

EUN Partnership AISBL (poznat kao European Schoolnet, u daljnjem tekstu EUN) održava ovu mrežnu stranicu s ciljem promicanja svojih inicijativa javnosti. Materijal na ovoj mrežnoj stranici objavljen je isključivo u informativne svrhe.

Cilj nam je osigurati pravodobne i točne informacije. Ako zapazimo pogreške, nastojat ćemo ih ispraviti. Međutim, EUN ne preuzima nikakvu odgovornost niti obvezu za informacije objavljene na ovoj mrežnoj stranici.

Ove informacije:

 • su općenite prirode i nisu namijenjene posebnim okolnostima niti bilo kojoj zasebnoj situaciji;
 • nisu nužno sveobuhvatne, točne, potpune ili ažurirane;
 • su ponekad povezane sa vanjskim web stranicama nad kojima EUN nema nadzora niti može preuzeti odgovornost;
 • nisu ni profesionalan ni pravni savjet (ako trebate poseban savjet, morate se uvijek posavjetovati sa kvalificiranom osobom).

EUN zadržava pravo, i diskreciju, promijeniti, zadržati, modificirati, dodati ili oduzeti dijelove web stranice u bilo koje vrijeme.

Ovo odricanje od odgovornosti ne ograničava odgovornosti EUN-a u slučaju kršenja bilo kojih uvjeta navedenih u odgovarajućim nacionalnim zakonima, niti isključuje odgovornost za sve što nije isključeno ovim zakonom.


NAPOMENA O AUTORSKIM PRAVIMA

Reproduciranje je odobreno pod uvjetom da se navede izvor reprodukcije, osim kad je drugačije navedeno. Ako je potrebno steći prethodno odobrenje, takvo odobrenje poništava sva prethodna odobrenja i jasno navodi sva moguća ograničenja.


IZJAVA O PRIVATNOSTI

Sljedeća izjava objašnjava našu politiku u pogledu osobnih informacija koje prikupljamo o vama.

Pregled

School Education Gateway je inicijativa Europske unije. Financira ga Erasmus+, europski program za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport. Njime upravlja Europska komisija, a provodi ga njezina Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA).

Platforma School Education Gateway poštuje privatnost svojih korisnika. Pruža zaštićeno i sigurno okruženje za profesionalce u području školskog obrazovanja, stručnjake te osobe koje su diplomirale. U sljedećoj su izjavi prikazane politike kojima platforma School Education Gateway prikuplja podatke svojih korisnika, njima upravlja te ih koristi.

1. Obrasci za slanje putem interneta 

Budući da platforma School Education Gateway prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke, podložna je Uredbi (EZ) 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka od strane institucija i tijela Europske zajednice i o slobodnom kretanju takvih podataka (SL L8 od 12.1.2001, str. 1.).
 
Razni alati na platformi School Education Gateway omogućuju korisnicima slanje informacija kako bi sudjelovali u aktivnostima mrežne stranice. Kada se prijavljujete putem interneta i šaljete druge informacije, podaci se prikupljaju i dalje šalju u svrhe navedene pod točkom 2. Za relevantne aktivnosti obrade podataka odgovoran je Kontrolor podataka, koji djeluje u svojstvu voditelja Jedinice A5 – Strukovno osposobljavanje, obrazovanje odraslih, platforme Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu ( EACEA).

2. Koje osobne podatke prikupljamo, u koju svrhu te kojim tehničkim sredstvima?

(a) Osobni podaci: osobni podaci prikupljeni na platformi School Education Gateway su:

 • Ime
 • Prezime
 • Elektronička pošta

Osim toga, neobvezni osobni podaci prikupljaju se za članski profil i prijavitelj može odlučiti o tome hoće li ili neće te podatke dostaviti. Nadalje se prikupljaju organizacijski podaci:

 • naziv organizacije
 • grad, regija, zemlja
 • vrsta

Europska komisija, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) i EUN Partnership aisbl (European Schoolnet) nisu odgovorni za nijedne podatke niti dokumente koje unose treće strane.  

(c) Korištenje podataka: pohrana, obrada i prikaz podataka potrebni su kako bi se:

 • upotpunio profil članova;
 • omogućila komunikacija i suradnja u duhu obostranog povjerenja i poštovanja svim prijavljenim korisnicima portala School Education Gateway; te,
 • omogućile i olakšale aktivnosti praćenja i istraživanja.

Sažeti statistički podaci prikupljaju se redovito, što uključuje, a nije ograničeno na broj korisnika tijekom određenog razdoblja, preferirane predmete i/ili zemlje koje odabiru članovi te korištenje računa. U nastojanju da se što više iskoristi iskustvo korisnika, portal School Education Gateway može pratiti učestalost posjeta, navike, sklonosti i postavke.

Podaci koji se odnose na ponašanje korisnika u različitim područjima platforme School Education Gateway mogu se koristiti samo u svrhu obavljanja istraživanja i praćenja od strane Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA), Europske komisije i vlasti koje su zadužene za provedbu platforme School Education Gateway te ostalih trećih strana (npr. propisno ovlaštenih istraživačkih centara i sveučilišta). O svim korištenjima podataka od strane gore navedenih sudionika potrebno je obavijestiti Kontrolora podataka, koji zadržava pravo odbiti odobrenje za to korištenje.

Podaci se neće obrađivati u nijednu drugu svrhu. Pravna osnova za ove aktivnosti obrade osobnih podataka navedena je pod točkom 9.

(d) Tehnički podaci: podatke dostavljaju sami korisnici slanjem obrazaca putem interneta u različitim područjima platforme School Education Gateway. Platformu vodi pružatelj usluge (EUN Partnership AISBL) prema određenom ugovoru o pružanju usluge sklopljenim s Izvršnom agencijom za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA). Svi se podaci prikupljaju u bazi podataka.

3. Tko ima pristup vašim podacima i kome se oni objavljuju?

U gore navedene svrhe, pristup podacima strogo je ograničen na:

 • prijavitelje na portalu School Education Gateway (nakon prijave): potpuni skup podataka osim osobnih podataka poput adrese elektroničke pošte prijavitelja.
 • Izvršnu agenciju za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu ( EACEA), Europsku komisiju, pružatelja usluge: potpuni skup podataka.

Prijenos određenih podataka na ostale treće strane (npr. istraživačke centre i sveučilišta) može biti dozvoljen uz određeno odobrenje Kontrolora podataka. Kada god je to moguće, podaci će biti anonimno obrađeni, posebice ako se prenose na treće strane u istraživačke svrhe.

Osobni se podaci neće nikada koristiti u marketinške svrhe.

Neki podaci koje korisnici šalju bit će prikazani u javnom području portala School Education Gateway, što znači da su ti podaci slobodno dostupni na internetu. A to su osobito sljedeći podaci:

 • podaci o prijavitelju: ime, prezime, funkcija, komentari o člancima ili drugo javno područje na platformi.
 • podaci o organizaciji: naziv, grad, regija, zemlja i fotografija.

4. Kako štitimo i čuvamo vaše podatke?

Prikupljeni osobni podaci i svi povezani podaci pohranjeni su na sigurnim poslužiteljima pružatelja usluge (EUN Partnership AISBL). Potrebno je da su aktivnosti računarskih centara pružatelja usluge ugovorno u skladu s direktivama Europske komisije o sigurnosti te uredbama Uprave za sigurnost za te vrste poslužitelja i usluga.

5. Kako možete provjeriti, promijeniti ili izbrisati svoje podatke?

Ako želite provjeriti koje je osobne podatke u vaše ime pohranio nadležni kontrolor, ili su promijenjeni ili ispravljeni, možete to i sami učiniti putem interneta. Lozinka koju ste postavili tijekom registracije omogućit će vam da se prijavite i ažurirate svoje osobne podatke ili deaktivirate svoj profil. Korisnici mogu zatražiti deaktivaciju profila u bilo koje vrijeme (pogledajte u nastavku pod točkom 6.).

6. Koliko dugo čuvamo vaše podatke? 

Statistički podaci i podaci o istraživanju čuvaju se za čitavo razdoblje trajanja portala School Education Gateway u sažetom i anonimnom formatu.

Podaci o profilu korisnika, kao što je opisano pod točkom 2., čuvaju se godinu dana od zadnje prijave korisnika. Godinu dana od zadnje prijave, korisnički profil automatski će se podesiti da bude neaktivan, tj. više neće biti vidljiv drugim korisnicima ili vanjskom svijetu. Obavijest o tome šalje se korisniku kako bi ga se obavijestilo da je njegov profil neaktivan te da može ponovno aktivirati svoj račun tako da se ponovno prijavi. Drugi i posljednji podsjetnik šalje se nakon dvije godine, u kojem se korisnika obavještava da će njegov profil biti trajno deaktiviran 3 godine od njegove zadnje prijave. Svi osobni podaci tada postaju anonimni.

Ako korisnici traže deaktivaciju svojeg profila ili ako je profil automatski deaktiviran, nijedan podatak neće biti vidljiv drugim korisnicima portala School Education Gateway. Podaci će se čuvati samo u anonimnom obliku koji ne dozvoljava osobnu identifikaciju. Ako korisnici s deaktiviranim profilom žele nastaviti koristiti platformu, morat će se ponovno registrirati. Podaci se koriste isključivo u svrhe istraživanja i praćenja i na raspolaganju su Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA), Europskoj komisiji, nacionalnim ili regionalnim školskim vlastima, vlastima zaduženim za provedbu portala School Education Gateway te ostalim trećim stranama (pogledajte točku 3.) u skladu s odobrenjem Kontrolora podataka u sažetom formatu.

7. Informacije o kontaktu

Za sva pitanja o vašim pravima i ostvarenju vaših prava koja se odnose na obradu osobnih podataka (poput pristupa vašim osobnim podacima i njihovih ispravaka), molimo slobodno se obratite Kontroloru podataka platforme School Education Gateway na sljedeću adresu:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Da biste deaktivirali račun, molimo da se prijavite te to učinite preko stranice svojeg profila.

8. Pomoć

U slučaju sukoba oko bilo kojih pitanja koja se odnose na zaštitu osobnih podataka, možete se obratiti Kontroloru podataka na gore navedenu adresu i odgovarajući poštanski pretinac. Možete kontaktirati i Službenika za zaštitu podataka Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu ( EACEA) na sljedeću adresu elektroničke pošte: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Ako Kontrolor ili Službenik za zaštitu podataka ne riješe sukob, možete uložiti pritužbu Europskom nadzorniku za zaštitu podataka u bilo koje vrijeme na mrežnoj stranici - http://www.edps.europa.eu; adresa elektroničke pošte - edps@edps.europa.eu.

9. Pravna osnova

Glavna pravna osnova za obradu osobnih podataka je:

(a) Članak 4. Odluke Komisije 2009/336/EZ od 20. travnja 2009. o osnivanju Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu za upravljanje aktivnostima Europske zajednice na području obrazovanja, audiovizualne djelatnosti i kulture primjenom Uredbe Vijeća (EZ) br. 58/2003 (SL L 101 od 21.4.2009., str. 21.);

(b) Aktivnost Programa za cjeloživotno učenje (2007.-2013.) uspostavljena Odlukom 1720/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2006 (SL L 327 od 24.11.2006., str. 45.).