Tuiscint ar agus dul i ngleic le luathfhágáil scoile ar leibhéal scoile agus ar leibhéal áitiúil

Is feiniméan casta, dinimiciúil agus ilghnéitheach í an luathfhágáil scoile, a eascraíonn mar gheall ar mheascán cúinsí pearsanta, sóisialta, eacnamaíocha, oideachais agus teaghlaigh, atá nasctha go minic le míbhuntáiste socheacnamaíoch. Is annamh a bhíonn cinneadh tobann ann, agus de ghnáth is toradh sofheicthe é ar phróiseas fada tearcghnóthachtála agus dícheangail fhorásaigh ón oideachas.

Fágann daoine óga scoileanna go luath ar chúiseanna éagsúla, a bhaineann go sonrach leis an duine aonair. Éiríonn cuid acu as toisc go mbíonn fadhbanna pearsanta nó teaghlaigh acu, cuid eile mar gheall ar dheacrachtaí sláinte nó mothúchánacha; braitheann roinnt daoine óga míshásta lena gcuid scolaíochta - mar shampla, b’fhéidir nach mbeadh an curaclam agus na modhanna teagaisc oiriúnach dá riachtanais, d’fhéadfadh go mbeadh droch-chaidrimh acu lena múinteoirí nó lena bpiaraí, d’fhéadfadh siad a bheith thíos leis an mbulaíocht, nó d’fhéadfadh go mbeadh timpeallacht scoile diúltach ann. Mar sin féin, is cosúil go leanann LFS patrúin áirithe agus meastar go bhfuil roinnt daoine óga i mbaol níos mó ná a chéile. Is dóichí go dtiocfaidh lucht fágála scoile ó chúlraí atá faoi mhíbhuntáiste sóisialta (mar theaghlaigh gan obair, teaghlaigh le leibhéal íseal oideachais, teaghlaigh aontuismitheora nó teaghlaigh a bhfuil cásanna struis acu); ó ghrúpaí níos leochailí (mar shampla leanaí le riachtanais speisialta oideachais nó máithreacha sna déaga); nó, ó chúlra mionlaigh nó imirceach. De ghnáth bíonn tionchar níos mó ag buachaillí ná cailíní.

Mar gheall ar a nádúr casta, caithfidh an scoil agus gach gníomhaí ábhartha eile aghaidh a thabhairt ar LFS agus dul i ngleic léi. Teastaíonn 'cur chuige scoile uile' maidir le luathfhágáil scoile a laghdú agus rath oideachais a chur chun cinn do gach foghlaimeoir. Tá ról riachtanach le himirt ag gach gníomhaí scoile (ceannairí, foireann teagaisc agus neamhtheagaisc, foghlaimeoirí, tuismitheoirí agus teaghlaigh) agus geallsealbhóirí seachtracha oideachais agus neamhoideachais maidir le dul i ngleic le míbhuntáiste oideachais agus cosc ​​a chur ar éirí as. Tá freagracht ar gach gníomhaí páirt a ghlacadh i ngníomh comhtháite, comhchoiteann agus comhoibríoch, atá bunaithe ar ildisciplíneacht agus ar dhifreáil. Is bealach éiceolaíoch é seo chun féachaint ar scoil mar chóras iltoiseach agus idirghníomhach atá in ann foghlaim agus athrú. Ba chóir aghaidh a thabhairt ar gach gné de shaol na scoile ar bhealach comhleanúnach chun athrú a chur chun cinn; tugann sé seo le tuiscint freisin go gcuirtear riachtanais gach duine (foghlaimeoirí, baill foirne, agus an pobal i gcoitinne) san áireamh i dteagasc, i bhfoghlaim agus i saol laethúil na scoile.