Cúlra don tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna

Is toradh é an tSraith Straitéisí Eorpach do Scoileanna ar obair a rinneadh ar leibhéal an AE ó 2011 i ndáil le luathfhágáil scoile (LFS). Déantar cur síos ar luathfhágálaithe scoile mar dhaoine óga a d’fhág oideachas agus oiliúint nach bhfuil ach oideachas meánscoile íochtaraí nó níos lú críochnaithe acu, agus nach bhfuil ag staidéar a thuilleadh.Mar a léiríonn taighde agus staitisticí, tá baol méadaithe dífhostaíochta, eisiaimh shóisialta agus bochtaineachta mar thoradh ar LFS, agus cruthaíonn sé costais ollmhóra do na daoine aonair agus don tsochaí ina hiomláine.

Bhí an luathfhágáil scoile ar cheann dá chúig phríomhsprioc de chuid stratéis Eoraip 2020: Chomhaontaigh na Ballstáit meánráta LFS an AE a laghdú go dtí níos lú ná 10% faoi 2020 agus tá spriocanna náisiúnta bunaithe acu (seachas an Ríocht Aontaithe). In 2011, ghlac Comhairle an Aontais Eorpaigh Moladh ar bheartais chun LFS a laghdú. Iarrann sé ar Bhallstáit beartais chuimsitheacha atá bunaithe ar fhianaise a chur i bhfeidhm chun LFS a laghdú, a chuimsíonn an meascán ceart de bhearta coiscthe, idirghabhála agus cúitimh.

Schools Policy

Chun tacú le cur i bhfeidhm an Mholta, tionscnaíodh comhar beartais idir tíortha Eorpacha trí Ghrúpa Oibre Téamach maidir le luathfhágáil na scoile (2011-2013). Cuimsíonn a Thuarascáil Deiridh príomhtheachtaireachtaí do lucht déanta beartas, seicliosta chun straitéisí beartais a fhéinmheasúnú, agus samplaí dea-chleachtais ó thíortha an AE.

Tá forbairt bhreise déanta ag an mbunachar eolais ar LFS ar an nGrúpa Oibre um Beartais Scoileanna (2014-2015). Tá sé tar éis féachaint ar an gcaoi ar féidir cineálacha cur chuige níos iomlánaíoch, comhoibritheach i leith LFS a fhorbairt ag an leibhéal scoile agus áitiúil agus dréachtaigh sé  teachtaireachtaí beartais, a chuireann moltaí ginearálta ar fáil do lucht déanta beartas ag gach leibhéal.

Is toradh é an tSraith Straitéisí seo ar iarrachtaí an Ghrúpa Oibre tacaíocht nithiúil a sholáthar do scoileanna agus a gcomhpháirtithe chun LFS a chosc, freagairt go tapa agus go hiomchuí do na chéad chomharthaí dícheangail, agus a chinntiú go n-éireoidh le gach foghlaimeoir. I bhfianaise a fhócas láidir ar chosc agus ar idirghabháil luath, ní chlúdaíonn sé bearta cúitimh atá dírithe ar dhaoine a ath-mhealladh san oideachas agus san oiliúint (mar scéimeanna dara seans).

Rinneadh struchtúr agus feidhmiúlachtaí na Sraithe Straitéisí a mhionsaothrú le tacaíocht ón Dr Alessio D'Angelo, Comh-Stiúrthóir, Social Policy Research Centre, Ollscoil Middlesex.

Tá ábhar na Sraithe Straitéisí á fhorbairt go leanúnach le tacaíocht an Bhoird Eagarthóireachta:

  • Kirstin Kerr,Léachtóir Sinsearach san Oideachas, Ollscoil Mhanchain
  • Per Kornhall, PhD, Taighdeoir, Ollscoil Mälardalens, an tSualainn
  • Cosmin Ionut Nada, PhD, Taighdeoir, Ollscoil Porto
  • Erna Nairz-Wirth, Ollamh, Ollscoil Vín Eacnamaíochta agus Gnó
  • Teresa Sordé Martí, Ollamh Comhlach Serra Húnter, Ollscoil Neamhspleách Barcelona 
  • Ward Nouwen, Taighdeoir, Ollscoil Antwerp (2016-2019)