Uirlisí Erasmus+ - Téarmaí agus coinníollacha

Tugann an t-eolas a chuirtear ar fáil anseo achoimre ar an méid a bhfuiltear ag súil leis ó liostaí arna bpostáil faoi na hUirlisí Erasmus+. Chun a chinntiú go mbainfidh scoileanna agus múinteoirí gach tairbhe as, ní mór do gach postálaí cloí leis na caighdeáin atá leagtha amach anseo, agus cloí le haidhmeanna agus le caighdeáin an chláir Erasmus+.

Comhlánaíonn na Téarmaí agus Coinníollacha seo Séanadh ginearálta an tsuímh gréasáin.

Léigh na Ceisteanna Coitianta agus an tÁbhar Teagaisc freisin.

Séanadh Uirlisí Erasmus+

Mar úsáideoir de chuid Uirlisí Erasmus+, léigh an t-eolas seo go cúramach:

 • Cuirtear Uirlisí Erasmus+ ar fáil mar chuid den Tairseach Oideachais Scoile, tairseach a bhunaigh Ard-Stiúrthóireacht Oideachais agus Cultúir an Choimisiúin Eorpaigh i gcomhar leis an Gníomhaireacht Feidhmiúcháin na hEorpa um Oideachas agus Cultúr .
 • Cuireann eagraíochtaí neamhspleácha cúrsaí liostaithe, deiseanna soghluaisteachta agus iarratais ar chomhpháirtíocht straitéiseach ar fáil, agus ní ghlacann an Coimisiún Eorpach aon fhreagracht ná dliteanas maidir lena n-ábhar, lena seachadadh nó lena mbainistiú.
 • Níl réamhfhormheas déanta ar aon liostú ag an gCoimisiún Eorpach ná na Gníomhaireachtaí Náisiúnta, ach iarrtar ar phostálaithe cloí leis na téarmaí agus na coinníollacha a thugtar.
 • Ní hionann cúrsa ar an láthair, deis soghluaisteachta nó tairiscint comhpháirtíochta straitéisí a roghnú ón mbunachar sonraí agus dearbhú go mbronnfar deontas Erasmus+ ar scoileanna.
 • Ní gá cúrsa, deis soghluaisteachta ná comhpháirtíocht straitéiseach a liostú sa Tairseach Oideachais Scoile chun a bheith san áireamh san iarratas Erasmus+.

Téarmaí agus coinníollacha bunúsacha

 • Tá úsáid na nUirlisí Erasmus+ saor in aisce, do phostálaithe agus do dhaoine aonair a dhéanann cuardach le haghaidh liostaí atá ag teacht lena gcritéir.
 • Is féidir le duine ar bith cúrsa ar an láthair, deis soghluaisteachta nó iarratas ar chomhpháirtíocht straitéiseach a phostáil. Is é an t-aon cheanglas teicniúil maidir le liostú a chruthú ná cuntas úsáideora a bheith agat atá bainteach le heagraíocht. Nuair a bheidh an cuntas seo curtha ar bun, is féidir le húsáideoirí liostú a phostáil in aon roinn.
 • Chun rochtain a fháil ar ghnéithe áirithe den Tairseach Oideachais Scoile agus de na hUirlisí Erasmus+, ní mór duit clárú chun cuntas a chruthú agus ballraíocht a ghlacadh.
 • Déantar gach iarracht an suíomh gréasáin a choinneáil ag gabháil i gceart. Mar sin féin, ní ghlacann an Tairseach Oideachais Scoile aon fhreagracht as tréimhsí nach bhfuil an suíomh gréasáin ar fáil, agus ní bheidh sé faoi dhliteanas as sin, má tharlaíonn siad de bharr fadhbanna teicniúla nach bhfuil neart againn orthu.
 • Ní ghlacann an Tairseach Oideachais Scoile aon fhreagracht as aon rátáil nó trácht a chuirtear isteach i leith ábhair.
 • Coimeádann an Tairseach Oideachais Scoile an ceart acu féin an suíomh gréasáin nó na hUirlisí Erasmus+ a athrú, nó na Téarmaí sin a athrú tráth ar bith agus gan fógra a thabhairt roimh ré.

Polasaí Úsáide Inghlactha

Má tá tú ag foilsiú ábhair trí úsáid a bhaint as na hUirlisí Erasmus+, léigh an méid seo a leanas go cúramach:

 • Tá sé de chúram ar na postálaithe faisnéis chruinn ábhartha a chur ar fáil ina liostú, agus an fhaisnéis a choinneáil agus í a nuashonrú nuair is gá.
 • Cinnteoidh postálaithe go mbeidh aon ábhar a chuireann siad leis an ardán cruinn (má luaitear fíricí ann) agus go mbeidh údarás leis (má luaitear tuairimí ann).
 • Ní cheadaítear aon ábhar, íomhánna, físeáin ná ionchur eile ar an ardán seo, nach bhfuil cead ag na postálaithe iad a úsáid, a phostáil ná a sheoladh.
 • Ní cheadaítear do phostálaithe aon duine nó eintiteas a phearsanú, ná iad féin a chur trasna go bréagach nó míléiriú a thabhairt orthu féin ar shlí ar bith eile.
 • Ní cheadaítear cúbláil a dhéanamh ar an liostú ná ar aon chuid de (lena n-áirítear teidil, cur síos, meiteashonraí, dátaí, faisnéis teagmhála, srl.) ar bhealach ar bith a d’fhéadfadh léitheoirí a chur amú nó faisnéis ábhartha a cheilt orthu, ná ní cheadaítear aon fhaisnéis atá bréagach nó saofa a chur ar fáil chun infheictheacht na dtorthaí cuardaigh a fheabhsú, nó athbhreithnithe nó rátálacha bréagacha a chur isteach/a spreagadh.

Sárú ar na téarmaí agus coinníollacha

Mura gcloítear leis an bpolasaí úsáide inghlactha seo, sin sárú ábhartha ar na Téarmaí agus Coinníollacha ar dá réir a cheadaítear d’úsáideoirí an t-ardán a úsáid, agus d’fhéadfadh sé go ndéanfaimid aon cheann nó gach ceann de na gníomhartha seo a leanas tráth ar bith, gan fógra a thabhairt roimh ré:

 • Do cheart chun ár suíomh a úsáid a tharraingt siar láithreach, go sealadach nó go buan.
 • Aon phostáil nó ábhar uaslódáilte chuig ár suíomh a mheastar a bheith míchruinn, míchuí, nó nach mbaineann le cuspóirí agus spriocphobal an tsuímh gréasáin a bhaint láithreach, go sealadach nó go buan.
 • Aon athbhreithniú/trácht úsáideora agus freagraí orthu a bhaint láithreach, go sealadach nó go buan, má tá siad maslach, nó má dhealraíonn sé gur caimiléireacht nó dúbláil atá i gceist leo, faoinár rogha féin.
 • Rabhadh a thabhairt duit.

Is ar bhonn dhéine an tsáraithe agus stair an úsáideora ar an ardán a dhéanfar an cinneadh maidir leis na hiarmhairtí cuí i leith shárú na dTéarmaí agus na gCoinníollacha reatha. Go háirithe, ní fhéadfar údar a thabhairt le cinneadh maidir le ceart úsáide a bhaint go buan ach amháin má tugadh rabhadh cheana féin don úsáideoir lena mbaineann, i gcomhthéacs sáraithe a rinneadh roimhe sin ar na Téarmaí agus Coinníollacha reatha, go bhféadfar a chearta nó a cearta a aistarraingt go buan i gcás sáraithe breise.

Má bhaintear aon cheann de do phostálacha i cibé foirm, má tharraingítear siar do cheart ár suíomh gréasáin a úsáid, nó má dhiúltaítear rochtain air nó ar aon cheann de na huirlisí Erasmus+, tá tú i dteideal na cúiseanna atá leis an gcinneadh a iarraidh. Ba cheart an t-iarratas sin a sheoladh chuig support@schooleducationgateway.eu. Ní thabharfar freagra ar aon iarratas ar an tsubstaint a mheastar a bheith maslach, go háirithe má mheastar é a bheith athráiteach. I gcásanna den sórt sin, cuirfear in iúl duit go meastar go bhfuil an t-iarratas maslach agus ní chuirfear aon fhreagra eile ar fáil.

Is féidir leat do thuairimí ar chinneadh maidir le tarraingt siar do cheart chun an t-ardán a úsáid trí theagmháil a dhéanamh le EAC-SEG@ec.europa.eu laistigh de choicís tar éis don chinneadh sin a bheith déanta.


Téarmaí agus coinníollacha sonracha

Catalóg na gCúrsaí

 • Tá sé i gceist go n-úsáidfear Catalóg an Chúrsa chun fógraí faoi chúrsaí atá incháilithe mar ghníomhaíocht soghluaisteachta foirne le maoiniú Erasmus+ (Príomhghníomhaíocht 1: Tionscadal soghluaisteachta do bhaill foirne oideachais scoile) a phostáil.
 • Tá tuilleadh eolais faoi na spriocdhátaí, na coinníollacha agus na nósanna imeachta le fáil ar shuíomh gréasáin Erasmus+.
 • Más soláthraí cúrsa tú, féach ar “Caighdeáin cháilíochta le haghaidh cúrsaí faoi Phríomhghníomhaíocht 1 (soghluaisteacht foghlama daoine aonair)” níos faide síos ar an leathanach seo.
 • Bíodh a fhios agat, i láthair na huaire, nach féidir ach le riarthóirí Thairseach Oideachais Scoile cúrsaí nua ar líne a fhoilsiú i gCatalóg an Chúrsa.

Deiseanna Soghluaisteachta

 • Tá sé i gceist go n-úsáidfear an bunachar sonraí chun tairiscintí soghluaisteachta a liostú d’fhoireann na scoile, mar shampla scáthfhoghlaim, tréimhsí breathnaithe nó socrúcháin mhúinteoireachta i scoil nó in eagraíocht eile thar lear.
 • D’fhéadfaí cuid de na costais a bhaineann le gníomhaíocht soghluaisteachta foirne a chlúdach le maoiniú Erasmus+ mar chuid de Phlean Forbartha Eorpach gach scoile (féach Príomhghníomhaíocht 1: Tionscadal soghluaisteachta do bhaill foirne oideachais scoile).
 • Tá tuilleadh eolais faoi na spriocdhátaí, na coinníollacha agus na nósanna imeachta le fáil ar shuíomh gréasáin Erasmus+.

Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha

 • Tá sé i gceist go n-úsáidfear an bunachar sonraí chun smaointe tionscadail agus fógraí cuardaigh comhpháirtithe atá incháilithe lena mbreithniú mar Chomhpháirtíochtaí Straitéiseacha arna gcistiú ag an CE in earnáil an oideachais scoile a phostáil:
  • Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha lena dtacaítear leis an nuálaíocht
  • Comhpháirtíochtaí Straitéiseacha lena dtacaítear le malartú dea-chleachtas
 • Tá tuilleadh eolais faoi na spriocdhátaí, na coinníollacha agus na nósanna imeachta le fáil ar shuíomh gréasáin Erasmus+.

Caighdeáin cháilíochta le haghaidh cúrsaí faoi Phríomhghníomhaíocht 1 (soghluaisteacht foghlama daoine aonair)

Ar an leathanach seo tugtar achoimre ar na ceanglais a bhaineann le cúrsaí oiliúna do mhúinteoirí maidir le Erasmus+. Cuimsíonn sé faisnéis agus trédhearcacht, ábhar, oideolaíocht, agus saincheisteanna eile. D’fhonn a chinntiú go mbainfidh scoileanna agus múinteoirí an tairbhe is fearr agus is marthanaí as, táthar ag súil go gcomhlíonfaidh soláthraithe cúrsaí na ceanglais sin agus go gcloífidh siad le haidhmeanna agus le caighdeáin chlár Erasmus+. Ba chóir go gcabhródh na ceanglais seo le scoileanna freisin agus iad ag lorg cúrsaí cuí.