Yrittäjyystaidot

Yrittäjyysosaaminen on kykyä tunnistaa tilaisuuksia ja hyödyntää niitä sekä suunnitella ja johtaa luovia prosesseja, joilla on kulttuurista, yhteiskunnallista tai taloudellista arvoa.

Se edellyttää tietoa tilanteista ja tilaisuuksista, suunnittelu- ja johtamismenetelmien tuntemusta, eettisiä periaatteita ja itsetuntemusta.

Se sisältää myös taitoja: luovuutta (mielikuvitus, kriittinen ajattelu, ongelmanratkaisu), viestintätaitoja, resurssien saamista käyttöön (ihmiset ja asiat) sekä kykyä kestää epävarmuutta, epätietoisuutta ja riskejä.

Yritteliääseen ajattelutapaan kuuluvia asenteita ovat minäpystyvyys, motivaatio ja sinnikkyys sekä toisten ideoiden arvostaminen.

Jotta yrittäjyyskasvatus kehittäisi oppijoiden taitoja tehokkaasti, koulujen mahdollisuus luoda innostavia oppimisympäristöjä on yhtä tärkeää kuin opettajien henkilökohtainen osaaminen ja motivaatio.

Yrittäjyyskasvatusta ei voi toteuttaa erillään koulun ulkopuolisesta maailmasta. Se saattaa edellyttää yhteistyötä koulun ulkopuolella toimivien organisaatioiden kanssa, jotta mahdollistetaan oppiminen muilla tavoin.

Tässä osiossa on artikkeleita ja muita materiaaleja tästä aiheesta. Lue lisää aiheesta Euroopan komission verkkosivustolta. Sivun yläreunan valikosta voi valita muita aiheita.

Uusin sisältö