Digitaalinen osaaminen: olennainen taito opettajille ja oppilaille 2000-luvulla

image:DIGCOMP 2.0

Digitaaliset taidot ovat välttämättömiä oppimisen, työn ja aktiivisen yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta. Kouluopetuksessa tieto siitä, miten digitaalista osaamista kehitetään, on yhtä tärkeää kuin digitaalisen osaamisen ymmärtäminen. Opi lisää tällä kurssilla!

Mitä digitaaliset taidot ovat?

Digitaaliset taidot ovat yksi kahdeksasta avaintaidosta, ja niihin kuuluvat kaikenlaisten digitaalitekniikoiden hallinta ja kriittinen käyttö tiedonhankinnassa, viestinnässä ja perustason ongelmanratkaisussa kaikilla elämänalueilla. Se voi tuntua meistä yksinkertaiselta, mutta Digital Agenda Scoreboard 2015 -raportin mukaan digitaalisen osaamisen taso on riittämätön 40 prosentilla EU-kansalaisista, mukaan lukien ne 22 %, jotka eivät käytä internetiä.

On myös tärkeää huomata, että ”monialaisena taitona digitaalinen osaaminen auttaa meitä oppimaan myös muita keskeisiä taitoja, kuten viestintää, vieraita kieliä tai matematiikan ja luonnontieteiden perustaitoja”, kuten Riina Vuorikari kirjoittaa asiantuntija-artikkelissaan.

Euroopan komission Eurooppalaisen digitaalisen osaamisen viitekehys kansalaisille (DigComp) on kehitetty digitaalisen osaamisen parempaa ymmärtämistä varten ja jakautuu viiteen alueeseen: tiedon käsittely, viestintä, sisällön tuottaminen, turvallisuus ja ongelmanratkaisu. Ne sisältävät yhteensä 21 taitoa – napsauta kuvan alta ja katso infografiikasta, kuinka monta taitoa hallitset!

Lähitulevaisuudessa julkaistaan opettajille tarkoitettu viitekehys, DigCompEdu. Alustavassa ehdotuksessa on kuusi kehitysaluetta: ammatillinen kehittyminen, digitaalisen aineiston luominen ja jakaminen, digitaalisten työkalujen hallinta, arviointi, oppilaiden voimaannuttaminen ja oppilaiden digitaalisen taitojen edistäminen. Seuraa tätä aloitetta koskevia uutisia!

Miten digitaalista osaamista kehitetään Euroopassa?

Eurydice-raportin (2012) mukaan lähes kaikilla Euroopan valtioilla on digitaalista osaamista koskeva kansallinen strategia. Tutkimuksen ajankohtana digitaalisia taitoja opetettiin oppiaineiden rajat ylittävillä opetusmalleilla kaikissa paitsi kahdessa EU:n jäsenmaassa ensimmäisen asteen oppilaitoksissa ja kaikissa jäsenmaissa toisen asteen oppilaitoksissa – sen lisäksi useissa maissa käytettiin myös muita lähestymistapoja, kuten tieto- ja viestintätekniikan sisällyttämistä tiettyihin oppiaineisiin tai sen opettamista erillisenä oppiaineena.

Opettajien riittävän digitaalisen osaamisen varmistaminen on keskeinen tekijä: viimeisin OECD:n TALIS-tutkimus (2013) osoitti, että 18 % kouluttajista ja opettajista tunsi tarvitsevansa lisäkoulutusta opettamiseen käytettävissä ICT-taidoissa ja 16 % uusien tekniikoiden käytössä työpaikalla.

Euroopan suurin opettajien verkosto, eTwinning, tarjoaa opettajille ympäristön, jossa he voivat tehdä yhteistyötä kollegoidensa kanssa ja oppia lisää tieto- ja viestintätekniikan käytöstä opetuksessa. eTwinning-tutkimuksessa (2015) 29 % opettajista ilmoitti, että eTwinningillä on ollut suuri vaikutus heidän opettamista koskevaan teknologiaosaamiseensa ja 37 % raportoi, että vaikutus on ollut vähintään kohtalainen. eTwinnaajat ilmoittivat myös lisääntyneestä digitaalisten opetus- ja oppimismenetelmien käytöstä, esimerkiksi verkkokursseihin osallistumisesta (78 %), aineiston yhteistoiminnallisesta laatimisesta oppilaiden kanssa (77 %) tai sosiaalisten verkostojen käytöstä oppilaidensa kanssa (76 %).

Miten voin lisätä digitaalista osaamista luokassani?

Yleisen käsityksen mukaan digitaalisen osaamisen kehittäminen on aloitettava varhaisessa iässä, mutta teknologiatyyppejä ja niiden parissa vietettävää aikaa on harkittava tarkkaan. Esimerkiksi koodausperiaatteita voidaan opettaa pahvimukeilla tai rakennuspalikoilla. Tämä eurooppalaisen Science in School -julkaisun artikkeli kertoo, miten se tapahtuu.

Talking Pictures on palkittu eTwinning-projekti, jossa esikoululaiset kommunikoivat ja tulkitsivat tarinoitansa valokuvien ja videoiden avulla. Lapset oppivat, että kaikki ei ole aina sitä miltä se näyttää – valokuvia voi manipuloida, niin että ne esittävät eri näkökohtia.

Jos haluat tietää lisää tehokkaasta, koko koulun kattavasta lähestymistavasta digitaalisiin työkaluihin, lue portugalilaisen rehtorin Luis Fernandesin asiantuntija-artikkeli
Seuraavassa Education Talks -videossa Esther Wojcicki kertoo, miten projekteihin perustuvaa oppimista ja digitaalisia työkaluja voidaan käyttää opetuksessa.

European Schoolnet Academy sisältää mielenkiintoisia verkkokursseja verkkokoulutuksesta kiinnostuneille opettajille. Huomaa, että alla mainitut kurssit ovat nyt päättyneet, mutta kaikki aineisto on käytettävissä itseopiskeluun. Pysyttele ajan tasalla näiden kurssien uusinnoista ja uusista kursseista!