AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ITSEARVIOINTI KROATIASSA

Kroatiassa on kehitetty ammatillisten oppilaitosten itsearviointijärjestelmä osana ammatillisen koulutuksen laadunvarmistusjärjestelyjä. Ammatillisten oppilaitosten itsearviointia valvoo ja arvioi laatukomitea, joka on ammatillisen oppilaitoksen hallintoviranomaisen nimeämä. Tässä tarkoituksessa voidaan käyttää itsearviointityökalun käytön käsikirjaa sekä internettyökalua nimeltä ?e-quality?, jonka avulla voi helposti tutustua itsearviointiraportteihin.

Laki ammatillisesta koulutuksesta (Official Gazzette, No. 30/2009): Ammatillisen koulutuksen toteuttamisesta vastaavat koulut tekevät itsearvioita seuraavilla keskeisillä aloilla:

  • työn suunnittelu ja ohjelmointi
  • opettamisen ja oppimisen tukeminen
  • oppilaiden saavutukset
  • aineelliset edellytykset ja henkilöresurssit
  • työntekijöiden ammatillinen kehittyminen
  • ihmissuhteet ammatillisissa oppilaitoksissa
  • johto ja hallinto sekä
  • koordinointi muiden sidosryhmien kanssa.

Järjestelmän täytäntöönpano on ollut pakollista ammatillisissa oppilaitoksissa kouluvuodesta 2012/2013 alkaen. Koulut ovat velvollisia toimittamaan säännölliset vuotuiset itsearviointiraportit. Koulujen itsearviointikoordinaattoreiden yhteyshenkilöitä ovat ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen viraston vanhemmat neuvonantajat.

Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 artiklan mukaan itsearviointia valvoo ja arvioi laatukomitea, jonka nimittää koulun johtokunta. Laatukomiteassa on oltava seitsemän jäsentä: neljä opettajaa tai avustavaa työntekijää, yksi sidosryhmien edustaja koulun perustajan ehdotuksesta, yksi oppilaiden edustaja ja yksi vanhempi. Laatukomitean tehtävänä on laatia vuotuinen itsearviointiraportti ja toimittaa se koulun kyseisen vuoden johtokunnalle sekä ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen virastolle. Koulujen rehtorit nimittävät itsearvioinnin koordinaattorit. Nämä osallistuvat laatukomiteaan ja ovat ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen viraston neuvonantajien yhteyshenkilöitä.

Viraston järjestettyä ammattimaista koulutusta rehtorit ja ammatillisten oppilaitosten koordinaattorit ymmärsivät, että itsearviointi tarjoaa mahdollisuuden parantaa koulutustyön, koulun johdon ja kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön laatua. Se todettiin myös mahdollisuudeksi arvioida selkeästi Kroatian koulujen sijoittumista paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Itsearviointiprosessin aikana koordinaattorit huomauttivat tietyistä vaikeuksista sen täytäntöönpanossa, lähinnä teknisistä ongelmista verkkotyökalujen käytössä. Jotkut huomauttivat, että itsearviointiprosessissa ei saatu riittävästi tukea muun muassa laatukomitealta. Osa koordinaattoreista ilmoitti, että joitakin koulun työntekijöitä ei saada näkemään itsearvioinnin tai koulutyön laadunvalvonnan merkitystä. Lisäksi korostettiin sitä, ettei ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen virastolta saatu palautetta toimitettujen raporttien, analyysien ja esitetyn näytön laadusta.

Vaikka itsearviointiprosessia ammatillisissa oppilaitoksissa on lain mukaan pantu täytäntöön kouluvuodesta 2012/2013 alkaen, sen täytäntöönpanossa on koettu tiettyjä vaikeuksia. Edellä mainittujen syiden lisäksi esiin on tullut systeemisiä ongelmia kahden itsearvioinnin valvonnasta vastaavan kansallisen laitoksen epäselvän toimivallan takia. Koulutuksen ulkoisen arvioinnin kansallinen keskus vastaa työn laadun valvonnasta kaikissa oppilaitoksissa (päiväkodista lukioon, ammatilliset oppilaitokset mukaan luettuna). Ainoastaan ammatilliset oppilaitokset kuuluvat ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen viraston alaisuuteen. Molemmat elimet ovat kehittäneet omat menetelmänsä ja erilaiset vuotuiset raportit.

Tiede-, koulutus- ja urheiluministeriö on käynnistänyt prosessin näiden ongelmien ratkaisemiseksi uuden lokakuussa 2014 hyväksytyn koulutus-, tiede- ja teknologiastrategian mukaisesti. Sen on tarkoitus yhtenäistää itsearvioinnin menettelyjä ja malleja, riippumatta koulutuksen tasosta ja oppilaitoksen tyypistä. Yhteisiä tavoitteita ovat tarpeettoman hallinnon vähentäminen, laadunvarmistus, itsearvioinnin määräaikainen ulkoinen arviointi ja valvonta kaikissa oppilaitoksissa sekä koulujen voimaannuttaminen ennakkopalautteen ja parannusehdotusten avulla.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Kroatia
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Ei rahoitusta

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :