ARANY JÁNOS -OHJELMAT

Unkarissa käynnistettyjen Arany János -ohjelmien tavoitteena on tukea heikommassa asemassa olevia toisen asteen oppilaita, jotta he saisivat opinnoistaan päättötodistuksen ja voisivat mennä yliopistoon tai löytää paikan työmarkkinoilta.

Ensimmäinen Arany János -ohjelma, joka on suunnattu lahjakkaille heikommassa asemassa oleville oppilaille, käynnistettiin vuonna 2000 (AJTP). Muutamaa vuotta myöhemmin, vuonna 2004, laadittiin kaksi muuta ohjelmaa, jotka oli suunnattu näitä vielä heikommassa asemassa oleville oppilaille (AJKP, AJKSZP).

Ohjelmia toteutetaan ylemmän perusasteen ja toisen asteen oppilaitoksissa yhteistyössä opiskelija-asuntoloiden kanssa. Hyviä tuloksia saaneet toiseen asteen oppilaitokset (gymnasiumit) voivat hakea yhdessä opiskelija-asuntoloiden kanssa oikeutta osallistua AJTP-ohjelmaan (vuonna 2012 ohjelmaan osallistui yhteensä 36 laitosta). Opiskelija-asuntolat voivat hakea itsenäisesti AJKP-ohjelmaan (vuonna 2012 ohjelmaan osallistui 13 opiskelija-asuntolaa) ja opiskelija-asuntolat ja ammatilliset oppilaitokset voivat hakea yhdessä AJKSZP-ohjelmaan (vuonna 2012 ohjelmaan osallistui 17 laitosparia).

Tukea saavien laitosten on otettava vastaan heikommassa asemassa olevia oppilaita, jotka täyttävät ohjelman vaatimukset, tarjottava heille asuntolapaikka toisen asteen opintojen ajaksi sekä järjestettävä heille oppimista ja sosiaalista integraatiota tukevia ohjelmia. Ohjelmaan osallistuvat oppilaat voidaan järjestää erillisiin luokkiin tai integroida muihin oppilaitoksen luokkiin; he saavat opetuksen pääoppilaitoksen opettajilta. Kullakin oppilaalla on yksilöllinen kehittämissuunnitelma, jonka on allekirjoittanut oppilas itse ja hänen vanhempansa. Oppilaita arvioidaan säännöllisesti ja arviointien tulokset sisällytetään kehittämissuunnitelmiin.

Ohjelmat ovat tuottaneet hyviä tuloksia. Lisäksi ohjelmiin osallistuvat laitokset suhtautuvat ohjelmiin myönteisesti, osittain ohjelmien tuottamien lisätulojen vuoksi ja osittain, koska ohjelmat tuovat sosiaalista ja pedagogista kokemusta myös muille laitosten oppilaille. Ohjelmat on todettu onnistuneiksi myös ulkopuolisissa arvioinneissa. 

Oppilaille, jotka ovat vaarassa keskeyttää opintonsa, tarjotaan monitahoista tukea: heikommassa asemassa olevia ja monin tavoin heikommassa asemassa olevia ylemmän perusasteen ja toisen asteen oppilaita tuetaan opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi, tutkintotason korottamiseksi ja koulun tasolta toiselle siirtymisen helpottamiseksi. Toimenpiteellä edistetään järjestelmällisesti keskeyttämisen ehkäisemistä koskevassa strategiassa määriteltyjä tavoitteita (ennaltaehkäisemistä ja puuttumista koskevat toimenpiteet).

Heikommassa asemassa oleville lahjakkaille oppilaille tarkoitetun Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) -ohjelman tavoitteena on tarjota köyhimpien ja vähiten koulutettujen vanhempien lapsille mahdollisuus suorittaa täysipäiväisesti opiskellen toisen asteen tutkinto, joka mahdollistaa jatko-opintoihin pyrkimisen.

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) -ohjelma on tarkoitettu haavoittuvassa asemassa oleville oppilasryhmille, kuten monin tavoin heikommassa asemassa oleville oppilaille, vähän koulutettujen ja pienituloisten vanhempien lapsille ja lastenkodissa asuville oppilaille; ohjelman tavoitteena on, että osallistujat voisivat suorittaa toisen asteen tutkinnon (matura) ja siirtyä onnistuneesti työmarkkinoille tai jatko-opintoihin täysihoidossa asuen.

Monin tavoin heikommassa asemassa oleville oppilaille tarkoitetun Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Program (AJKSZP) -ohjelman tavoitteena on tarjota mahdollisuus hankkia ammattipätevyys sellaisille oppilaille, joilla on heikot mahdollisuudet hankkia pätevyyttä ilman ohjelmaan osallistumista. Seurannan tulosten mukaan AJKSZP-ohjelman keskeyttäneiden osuus on kansallista keskiarvoa pienempi, 13 prosenttia.

Ohjelmiin osallistuu yli 4000 oppilasta, jotka ovat monin tavoin heikommassa asemassa.

Täytäntöönpano on yhteydessä myös nuorisotakuuseen. Ohjelman vaikuttavuudesta vuonna 2014 tehdyssä määrällisessä tarkastelussa todettiin muun muassa, että ilman ohjelmaa 23 prosenttia AJTP-ohjelmassa opiskelleista oppilaista ei olisi voinut saada toisen asteen opetusta, 24 prosenttia AJKP-ohjelman oppilaista ei olisi voinut saada yleisen toisen asteen oppilaitoksen tai ammatillisen toisen asteen oppilaitoksen päättötodistukseen johtavaa opetusta, vaan olisi opiskellut alemman tason ammatillisessa oppilaitoksessa ja että 28 prosenttia AJKSZP-ohjelmaan osallistuneista ei olisi mahdollisesti voinut opiskella lainkaan.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Unkari
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti