Erityistoimia vaativat opetusalueet Portugalissa

Portugalissa käynnistetyn TEIP (Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, erityistoimia vaativat opetusalueet) -ohjelman päätavoitteena on edistää koulutuksellista osallisuutta kouluissa, jotka sijaitsevat epäsuotuisilla alueilla ja joissa siksi opiskelee yhteiskunnallisessa syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. Kussakin koulukeskittymässä laaditaan kehityssuunnitelma, jolla viedään kehittämissykliä eteenpäin.

TEIP-ohjelma käynnistettiin vuonna 1996 päätavoitteena edistää koulutuksellista osallisuutta kouluissa, jotka sijaitsevat epäsuotuisilla alueilla ja joissa siksi opiskelee yhteiskunnallisessa syrjäytymisvaarassa olevia lapsia. Ohjelman toisen version täytäntöönpano aloitettiin vuonna 2006. Sen tavoitteina oli vähentää koulunkäynnin keskeyttämistä ja parantaa oppilaiden koulumenestystä. Vuonna 2012 käynnistettiin kolmas versio, jolla vahvistetaan edellisen version tavoitteita ja korostetaan oppimistulosten laatua.

Tällä hetkellä ohjelmaan osallistuu 137 koulukeskittymää, mikä on 17 prosenttia Portugalin kaikista koulukeskittymistä. Ohjelmaan osallistuvia kouluja pyydetään laatimaan kehittämissuunnitelma, joka perustuu koulun ja kouluviranomaisten mittauksista, tavoitteista, arvioinneista ja lisäresursseista tekemään sopimukseen.

Kehittämissuunnitelma kattaa neljä toimenpidealuetta, jotka ovat 1) tuki oppimisen kehittämiseen 2) koulujen toimenpiteiden hallinta ja organisointi 3) koulunkäynnin keskeyttämisen, poissaolojen ja kurinpito-ongelmien ehkäiseminen sekä 4) koulun, perheiden ja yhteisön väliset suhteet.

Koulu voi laatia strategisia toimenpiteitä kaikilla neljällä toimenpidealueella mutta sen ei ole pakko sisällyttää kaikkia toimenpidealueita kehittämissuunnitelmaansa. Ohjelmalla edistetään kehittämissykliä kunkin koulukeskittymän sisällä. Kehittämissyklin aikana on kerättävä tarvittavat tiedot, joiden perusteella koulu voi tunnistaa haasteet ja kriittiset ongelmat ja sitten laatia strategioita tavoitteiden saavuttamiseksi. Strategiseen toimintaan liittyy tiettyjen työvaiheiden määrittäminen; näitä ovat esimerkiksi tavoitteiden, indikaattoreiden ja päämäärien asettaminen, seuranta ja itsearviointi. Koulukeskittymät päättävät prosessin ja tulosten tarkastelun perusteella, tekevätkö ne muutoksia strategisiin toimiin.

Useimmat koulukeskittymien suunnitteluvaiheessa havaitsemista ongelmista liittyivät priorisoinnin vaikeuksiin. Vaikka kriittisten ongelmien tunnistaminen on helppoa, strategista suunnitelmaa on vaikea laatia, jos koulussa ei ole yhteistä visiota. Tästä syystä koulun johtoa koskevilla nimityksillä ja johdon jatkuvalla ammatillisella kehittymisellä on ratkaiseva merkitys. Koulun johto on vastuussa koko kouluyhteisön yhteisen vision ja yhteisten tavoitteiden edistämisestä. Yhteisen vision luominen koulussa on ratkaisevan tärkeää, jotta opettajat voivat kehittää ihmissuhdetaitojaan ja kykyään työskennellä ryhmässä muiden ammattilaisten ja laajempaan yhteisöön kuuluvien sidosryhmien kanssa.

TEIP-ohjelmaan osallistuvat koulukeskittymät lähettävät vuosittain ensimmäisen lukukauden raportin ja loppuraportin opetusministeriöön. Ensimmäisen lukukauden raportti sisältää ensimmäisen lukukauden aikana kerätyt olennaiset tiedot, raportin laatimiseen mennessä saavutettujen tulosten seurannan ja tarvittaessa toimenpiteisiin mahdollisesti tehtävät muutokset. Loppuraportti on tärkeä analysoinnin ja päätöksenteon väline koulukeskittymien tasolla, mutta se on tärkeä väline myös koko ohjelman kansallisessa arvioinnissa. Loppuraportti sisältää tulosten perusteellisen arvioinnin useilta ohjelman osa-alueilta, saavutettujen tavoitteiden, tulosten ja käytettyjen prosessien arvioinnin sekä puutteiden ja kehittämistoimien arvioinnin.  

Ohjelman täytäntöönpanoa tuetaan kansallisissa tapaamisissa, opetusministeriön ja koulujen välisissä tapaamisissa sekä koulujen, mikroverkostojen ja opetusalan asiantuntijoiden verkostoissa.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Portugali
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Varhaiskasvatus; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
EU-rahoitus; Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti