VANHEMPIEN TYÖKALUPAKISTA TUKEA VANHEMMILLE KOULUNKÄYNNIN KÄÄNNEKOHDISSA

Vanhempien työkalupakki (Malette des parents) on koottu helpottamaan koulun ja vanhempien välistä vuoropuhelua, jotta vanhemmat voisivat paremmin ymmärtää lastensa opetukseen liittyviä haasteita. Vanhempien työkalupakki sisältää välineitä, jotka tukevat koulun ja perheiden välistä suhdetta. Työkalupakin perustana on jaetun vastuun periaate: vastuu lasten kasvatuksesta kuuluu sekä vanhemmille että koululle ja molempien on tehtävä yhteistyötä lasten tulevaisuuden hyväksi.

Vanhempien työkalupakilla on kaksi päätavoitetta: kannustaa vanhempia osallistumaan lastensa koulunkäynnin tukemiseen sekä kehittää vanhempien valmiuksia tukea lapsiaan koulutusvalintojen tekemisessä. Työkalupakki helpottaa koulun ja vanhempien välistä vuoropuhelua ja pyrkii lisäämään vanhempien ymmärrystä lastensa opetukseen liittyvistä haasteista. Työkalupakki tarjoaa opetushenkilöstölle työkaluja, joiden avulla he voivat järjestää keskusteluja vanhempien kanssa.

Vanhempien työkalupakkia käytetään kolmessa lasten koulunkäynnin käännekohdassa:

  1. Alemman perusasteen ensimmäisenä vuonna, jolloin oppilaat opettelevat lukemaan (Alemman perusasteen työkalupakki)
  2. Ylemmän perusasteen ensimmäisenä vuonna, jolloin oppilaat siirtyvät uuteen kouluun (Ylemmän perusasteen aloittajan työkalupakki)
  3. Perusasteen viimeisenä vuonna, jolloin keskustellaan oppilaan tulevista opiskelumahdollisuuksista (Perusasteelta lähtijän työkalupakki).

Alemman perusasteen työkalupakin tarkoituksena on helpottaa vanhempien kanssa käytävää vuoropuhelua, auttaa vanhempia ymmärtää opetukseen liittyviä haasteita, vastata kysymyksiin, joita vanhemmilla voi olla perusasteen ensimmäisen luokan suhteen, sekä kannustaa vanhempia osallistumaan lapsensa opetukseen. Painopisteenä on lukemaan oppiminen; opettajat kutsuvat vanhempia mukaan koululla järjestettävään lukutuokioon ja keskustelemaan siitä, miten he voisivat auttaa lapsiaan kotona.

Työkalupakin avulla voidaan keskustella vanhempien kanssa kolmesta kysymyksestä:

  • Miten lukemaan oppiminen tapahtuu ja miten vanhemmat voivat tukea lastaan lukemaan oppimisessa?
  • Miten vanhemmat voivat auttaa lastaan oppimaan?
  • Miten vanhemmat voivat auttaa lastaan kokemaan olonsa koulussa mukavaksi ja käyttäytymään hyvin?

Ylemmän perusasteen aloittajan työkalupakki auttaa vanhempia osallistumaan lastensa koulunkäyntiin. Työpakilla pyritään luomaan vuoropuhelua koulun ja perheiden välille. Työkalupakin tarkoituksena on auttaa vanhempia ymmärtämään koulun rakennetta ja järjestelmää. Työkalupakissa esitellään koulujärjestelmä ja tarjotaan menetelmiä ja tukea, joiden avulla vanhemmat voivat pohtia ja keskustella, miten he voisivat auttaa lastaan menestymään koulussa. Työkalupakin sisältämät opetukselliset työkalut auttavat opetushenkilöstöä keskustelujen valmistelemisessa ja järjestämisessä.

Keskusteluissa käsitellään kolmea pääaihetta:

  • Miten voin auttaa lastani?
  • Miten voin ymmärtää lapseni tilanteen?
  • Loppuarviointi.

Perusasteelta lähtijän työkalupakilla on kaksi tavoitetta: kannustaa vanhempia tukemaan lastensa koulunkäyntiä ja kehittää heidän opinnonohjaustaitojaan. Työkalupakki yleensä testataan, jotta opetushenkilöstö saa paremman käsityksen siitä, miten he voivat kertoa vanhemmille lasten ulottuvilla olevista vaihtoehdoista. Työkalupakilla on kaksi tavoitetta: kannustaa vanhempia tukemaan lastensa koulunkäyntiä ja kehittää heidän opinnonohjaustaitojaan.

Ohjelman arvioinnissa on käynyt ilmi, että Vanhempien työkalupakki lisää merkittävästi vanhempien osallistumista lastensa koulunkäyntiin. Tämä on vähentänyt poissaoloja ja kurinpito-ongelmia sekä kohentanut muun muassa ranskan kielen kurssien oppimistuloksia. Nämä myönteiset vaikutukset ovat nähtävissä perheissä, jotka ovat tyypillisesti vastaanottavaisia koulusta tulevalle viestinnälle, mutta myös sellaisissa perheissä, jotka ovat vähemmän vastaanottavaisia koulun perinteisille viestintämenetelmille ja -käytännöille tai tuntevat niitä huonommin.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Ranska
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Varhaiskasvatus; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Ajoittainen
Rahoituslähde
Yksityinen rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti