Beda Hallbergin lukio

Seuraava esimerkki kertoo innovatiivisista lähestymistavoista, joita toteutetaan ruotsalaisessa toisen asteen oppilaitoksessa, Beda Hallbergissa. Koulu tarjoaa laajan valikoiman ohjelmia, jotka luovat pohjaa henkilökohtaiselle kehittymiselle ja aktiiviselle yhteiskunnalliselle osallistumiselle. Lisäksi koulu pyrkii tarjoamaan jatkuvaa tukea oppijoille ja vähentämään koulunkäynnin keskeyttämisen riskiä siten, että aika, jona koulu on suljettuna, on lyhennetty minimiin ja koulu pyritään pitämään avoinna pidempien lomien ajan. Koulun henkilökuntaan kuuluu useita terveydenhuollon ammattilaisia; nuorten käytettävissä on muun muassa sosiaaliasioihin ja psykologiaan erikoistuneita ohjaajia.
Beda Hallbergin lukio on toisen asteen oppilaitos, joka sijaitsee Ruotsin Kungsbackassa. Se perustettiin vuonna 2013 pienyksiköksi, joka keskittyy oppijoihin yksilöllisesti. Osalle 16–20-vuotiaista nuorista aikuisista monien koulujen fyysinen ja sosiaalinen ympäristö voi olla haastava ja haitata pitkäjänteistä oppimista. Bedan lukio on tarkoitettu oppijoille, jotka tarvitsevat pientä koulua, jossa he voivat kokea olonsa turvalliseksi ja mukavaksi.

Lukion tavoitteena ei ole ainoastaan valmistaa oppilaita koulua välittömästi seuraavaan työelämään tai jatko-opintoihin. Se pyrkii tarjoamaan myös hyvän pohjan oppijoiden henkilökohtaiselle kehittymiselle ja aktiiviselle yhteiskunnalliselle osallistumiselle.
Beda Hallberg tarjoaa yhteiskuntatieteellisiin jatko-opintoihin valmentavaa ohjelmaa nimeltä Samhällsvetenskapsprogram. Ohjelman tavoitteena on kehittää oppilaiden tietämystä yhteiskunnallisista oloista Ruotsissa ja muualla maailmassa, yksilön ja yhteiskunnan välisestä vuorovaikutuksesta sekä siitä, miten ihmisten elinolosuhteet vaihtelevat ajan kuluessa ja paikasta toiseen.
Koulun leimallinen piirre on se, että onnistumisen edellytyksenä pidetään oppijan hyvinvointia. Oppijoiden on omaksuttava aktiivinen ja myönteinen lähestymistapa omaan oppimiseensa. Opetus sovitetaan yksilöllisesti kunkin oppijan tarpeisiin. Joustavuus ja ihmisten väliset suhteet sekä opettajien ja muun henkilöstön sitoutuneisuus ja jatkuva ammatillinen kehittyminen ovat tärkeässä asemassa.
Stressin vähentämiseksi koulussa on tehty selvä rajanveto toisaalta koulun ja työn ja toisaalta vapaa-ajan välille. Oppilaille ei anneta kotitehtäviä, osittain siksi, että osalla oppilaista ei ole kotiympäristöä, joka tukisi kotitehtävien tekemistä. Osa oppilaista tarvitsee jatkuvuutta ja helppoa saavutettavuutta; he pitävät pitkiä lomia haitallisina. Vastatakseen näihin tarpeisiin Beda Hallberg minimoi ajan, jona koulu on suljettuna, ja pysyy avoinna joidenkin pisimpien lomien ajan. Koulun henkilökuntaan kuuluu useita terveydenhuollon ammattilaisia; nuorten käytettävissä on muun muassa sosiaaliasioihin ja psykologiaan erikoistuneita ohjaajia.
Järjestelmällinen laadunarviointi on Ruotsissa pakollista. Jokaisen koulun on suunniteltava, arvioitava ja kehitettävä opetustyötään. Opettajien ja oppijoiden on osallistuttava prosessiin, ja koulun on dokumentoitava se. Koulun ylläpitäjän, Kungsbackan kunnan, on varmistettava, että koulu noudattaa lainsäädäntöä ja järjestelmällistä laadunarviointia.

 

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Ruotsi
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
EU-rahoitus; Paikallinen rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Dear Ms. Nasstrom, your school is a perfect example of innovative approach in inclusive teaching objectives for secondary school which might be extended also in other educative fields.

Käännä (vain rekisteröityneille käyttäjille)

Your project looks hot interesting and I'd love to find out more. Have emailed but it bounces back - any chance of contact please? Martin Ridley ri@st-peters.bournemouth.sch.uk Thanks

Käännä (vain rekisteröityneille käyttäjille)