TERVEYS- JA KANSALAISKASVATUKSEN KOMITEA RANSKASSA

Terveys- ja kansalaiskasvatuksen komitea (Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, CESC) kokoaa yhteen perusasteen tai toisen asteen opetusyhteisön jäsenet ja paikalliset kumppanit, kuten paikallishallinnon, poliisin, oikeuslaitoksen ja yhdistykset. Komiteaa johtaa koulun rehtori. Komitea pyrkii edistämään kansalaiskasvatusta laatimalla suunnitelman väkivallan ehkäisemiseksi, ehdottamalla aloitteita, joilla tuetaan vaikeassa tilanteessa olevia vanhempia ja torjutaan yhteiskunnallista syrjäytymistä, sekä määrittelemällä terveys- ja seksuaalikasvatusohjelman, jolla pyritään edistämään turvallisia käyttäytymismalleja. Komitea toteuttaa monia erilaisia toimenpiteitä tavoitteenaan valmistaa oppilaita toimimaan ja elämään yhdessä muiden kanssa kunnioittaen naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tekemään valintoja ja käyttämään kansalaisoikeuksiaan.

Terveys- ja kansalaiskasvatuksen komitea on analysoiva, tarkkaileva ja valvova toimielin, joka laatii, toteuttaa ja arvioi perusasteen tai toisen asteen koulujen toimintasuunnitelmaan sisällytettyä ennaltaehkäisyä ja kansalais- ja terveyskasvatusta koskevaa opetussuunnitelmaa.

Tämä kokonaisvaltainen ja kokoava menettely johdonmukaistaa ja selkeyttää koulun käytäntöjä vahvistamalla jokaisen alemman ja ylemmän perusasteen sekä toisen asteen koulun roolia kasvattajana ja luomalla yhteyksiä opetukseen ja koulumaailman eri tahoihin, kuten ylemmän perusasteen oppilasneuvostoihin (CVC, conseil de vie collégienne), toisen asteen oppilasneuvostoihin (CVL, conseil de vie lycéenne), liikuntayhdistyksiin ja ”maison des lycéens” -nimisiin toisen asteen yhteiskunnallisiin, kulttuuri- ja liikuntayhdistyksiin. Tällä tavoin terveys- ja kansalaiskasvatuksen komitea pyrkii varmistamaan, että oppilaat voivat valmistautua elämään paremmin yhteiskunnallisen kasvatuksen kautta ja omaksua vastuullisen suhtautumis- ja käyttäytymistavan suhteessa itseensä, muihin ja ympäristöön.

Komitea on toimielin, joka yhdenmukaistaa menettelyjä ja erityyppisiä toimenpiteitä. Se koordinoi niiden erillisiä ja täydentäviä toimia ja luo siten monialaisen lähestymistavan kansalaistaitoihin. Samalla komitea avaa tietä näiden menettelyiden täytäntöönpanolle ja tarvittavien kumppanuuksien luomiselle.

Komitea toteuttaa monia erilaisia toimenpiteitä tavoitteenaan valmistaa oppilaita toimimaan ja elämään yhdessä muiden kanssa kunnioittaen naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tekemään valintoja ja käyttämään kansalaisoikeuksiaan.

Komitea

  • 1. edistää kansalaiskasvatusta
  • 2. laatii ennaltaehkäisevän suunnitelman väkivallan torjumiseksi
  • 3. ehdottaa toimenpiteitä vaikeassa asemassa olevien vanhempien auttamiseksi ja syrjäytymisen torjumiseksi sekä
  • 4. laatii ohjelman terveys- ja seksuaalikasvatuksen toteuttamiseksi ja riskikäyttäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Tehtäväalue
Komitea käsittelee holistisesti seuraavia aihealueita, jotka ovat osa perusasteelta toiselle asteelle johtavaa keskeytyksetöntä pedagogista matkaa:
kansalaiskasvatusohjelma ja kansalaisuuteen liittyvät kasvatusohjelmat
väkivallan ehkäiseminen (fyysiset vammat ja ihmisarvon loukkaukset, oli kyse sitten lastensuojelusta, rasistisista tai antisemitistisistä teoista, seksistisestä tai homofobisesta käyttäytymisestä, seksuaalisesta väkivallasta tai initiaatiokäytännöistä)
terveyskasvatus, mukaan lukien valistus vastuullisesta käyttäytymisestä sukupuolitautien, kuten AIDSin, ehkäisemiseksi
seksuaali- ja ihmissuhdekasvatus
riskikäyttäytymisen, kuten riippuvuuksien, ehkäiseminen (tupakoinnin ja alkoholin väärinkäytön torjuminen)
ensiapukoulutus
turvallisuutta ja riskinottoa koskeva kasvatus
liikenneturvallisuuskasvatus
kasvatus kestävään kehitykseen
.

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Ranska
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Yleinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Paikallinen rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti

Tämä aineisto kuuluu seuraaviin aihealueisiin tai niiden osa-alueisiin :