Home School Community Liaison Scheme

”Irlannissa saatujen kokemusten perusteella on selvää, että koulussa toteutetut koulutusaloitteet voivat kohentaa oppilaille läheisten aikuisten koulutustasoa sekä saada paikallisyhteisössä aikaan yleistä voimaantumisen tunnetta. Vanhempien osallistuminen ei hyödytä ainoastaan lapsia ja koulua, vaan se on olennainen osa elinikäistä oppimista erityisesti sosiotaloudellisesti huono-osaisilla alueilla” (lainaus OECD:n vuonna 1997 julkaisemasta vanhempien ja koulun kumppanuutta käsittelevästä oppaasta ”Parents as Partners in Schooling”).

Kodin, koulun ja yhteisön välistä viestintää edistävä HSCL-ohjelma on ennaltaehkäisevä strategia. Se on kohdennettu oppilaille, jotka ovat vaarassa alisuoriutua koulutusjärjestelmässä sellaisten taustaansa liittyvien olosuhteiden vuoksi, jotka voivat heikentää heidän tulevaa koulutustasoaan ja lisätä koulun keskeyttämistä. Ohjelmassa keskitytään suoraan lapsille läheisiin aikuisiin, jotta he voisivat paremmin tukea lasten koulunkäyntiä, osallistumista ja koulutusjärjestelmässä pysymistä. Ohjelmalla pyritään edistämään perheiden ja koulujen välistä kumppanuutta, tuomaan vanhemmat lähemmäs lastensa oppimista ja kehittämään vanhempien valmiuksia, jotta he voisivat tukea ja edistää lasten onnistumista koulutusjärjestelmässä.

HSCL-koordinaattorit ovat opettajia, jotka käyvät koordinaattorinimityksen saatuaan nelipäiväisen perehdytyksen; perehdytyksen aikana tutustutaan kaikkiin heikkojen koulutuslähtökohtien aspekteihin sekä määritellään selkeät kohdentamiskriteerit. Tämän lisäksi ylempi johtotiimi, Tusla, toimii suorassa yhteistyössä koulujen ja HSCL-kompleksiryhmien kanssa varmistaakseen, että kohdentaminen tehdään yhdenmukaisesti ja että sen tärkeys ymmärretään; samalla se huolehtii, että HSCL-vastuualueella toteutetut aloitteet tuottavat selviä opetuksellisia tuloksia. HSCL-koordinaattori ja koulu valitsevat ja toteuttavat yhteistyössä aloitteita, joiden katsotaan sopivan parhaiten kyseisen koulun tai alueen tarpeisiin.

Kaikki HSCL-koordinaattorit kehittävät ammatillista osaamistaan jatkuvasti, ja toimijat toteuttavat korkealaatuisia parhaisiin käytäntöihin perustuvia moduuleita sekä kansallisesti että paikallisesti. Osana kouluhenkilökuntaa HSCL-koordinaattorit saavat myös muun muassa lastensuojelua ja opetuksellisia erityistarpeita koskevaa koulutusta. HSCL-koordinaattoreiden on kehitettävä ammatillista osaamistaan jatkuvasti myös opettamissaan aineissa voidakseen palata tehokkaasti opetustyöhön viisivuotisen koordinaattorin tehtävän päätyttyä. Tämän lisäksi toteutetaan tulosindikaattoreiden mittausprosessi, jonka tarkoituksena on taata selkeät tulosvastuut, tulokset ja asianmukaiset kohteet, jotka vastaavat HSCL-ohjelman määrällistä ja laadullista luonnetta.

Jotta riskiryhmään kuuluvat lapset voidaan tunnistaa, on ehdottoman tärkeää tukea ja kouluttaa opettajia indikaattoreiden tunnistamiseksi ja tietoisuuden lisäämiseksi. Lapset, jotka ovat vaarassa keskeyttää koulunkäynnin, tunnistetaan yhteistyössä koulun johdon kanssa keskusteluissa, joissa huomioidaan muun muassa seuraavat tekijät:

  • Sosioekonominen tausta
  • Koulun aiemmin keskeyttäneet perheenjäsenet
  • Yksinhuoltajaperhe
  • Kiertolaisperhe[1]
  • Poissaolot.

Kohdeluetteloa tarkkaillaan jatkuvasti ja uusia lapsia tunnistetaan ongelmien tullessa esiin kouluvuoden kuluessa. HSCL-koordinaattorit ovat päteviä ja kokeneita opettajia, minkä ansiosta heillä on hyvät valmiudet tunnistaa indikaattoreita ja he ovat hyvin perillä heikot koulutuslähtökohdat omaavien lasten ja näiden perheiden ongelmista.

 

[1] ”Irlannin kiertolaiset ovat alkuperäisvähemmistö, joka on kuulunut historiallisten todisteiden perusteella Irlannin yhteiskuntaan vuosisatojen ajan. Irlannin kiertolaisilla on pitkä yhteinen historia, arvojärjestelmä, kielelliset tavat ja perinteet, joiden perusteella he itse ja muut pitävät heitä erillisenä ryhmänä. Tämä kiertolaisperinteeseen perustuva leimallinen elämäntapa ja kulttuuri erottaa heidät paikallaan pysyvästä väestön osasta” (lainaus vuonna 2006 julkaistusta kiertolaisten koulutusstrategiaa koskevasta asiakirjasta ”Report and Recommendations for a Traveller Education Strategy”).

Tyyppi
Käytäntö
Maa
Irlanti
Kieli
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kouluaste
Alakoulu; Yläkoulu / toinen aste
Interventiotaso
Kohdennettu; Yksilöllinen
Intervention intensiivisyys
Jatkuva
Rahoituslähde
Valtion rahoitus

Kommentit

Lisää kommentti