Kouluopetuksen järjestelmien hallinto

Tässä uusinta tietoa yhteistyöstä, jota Euroopan komissio, opetusministeriöt ja eurooppalaiset sidosryhmäorganisaatiot tekevät kouluopetuksen hallinnon saralla. Lue niiden yhteisestä visiosta ja politiikkaa koskevista ohjeista.

Euroopan kouluopetuksen tulevaisuus

EU-maiden opetusministerit ovat jälleen korostaneet, että tarvitaan ajanmukaisia lähestymistapoja opettamiseen ja oppimiseen, samoin kuin kouluopetuksen järjestelmien hallintoon, jotta koulut voivat vastata oppilaiden ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin.

EU-maiden opetusministeriöiden ja sidosryhmäorganisaatioiden edustajista koostuvaa kouluja käsittelevää ET2020-työryhmää pyydettiin vuonna 2016 tarkastelemaan kriittisesti kouluopetuksen hallintoa ja järjestelmien kykyä käsitellä laatua ja tasapuolisuutta koskevia vakavia haasteita, jotta kaikkien nuorten oppimistuloksia voitaisiin parantaa.

Työryhmän kahden vuoden työn tulosten on tarkoitus vaikuttaa päätökseentekoon niin kansallisella, alueellisella kuin paikallisella tasolla.

Koulu oppivana organisaationa

Työryhmän hallintovision keskiössä on ajatus kouluista oppivina organisaatioina kouluopetuksen yhtenäisen oppimisjärjestelmän piirissä.

Käsityksenä on, että jokaisessa maassa tai jokaisella alueella poliittisilla päättäjillä ja muilla sidosryhmillä on kyky työskennellä paremmin yhdessä kohti yhteisiä tavoitteita ja saada aikaan myönteisiä muutoksia, jotka perustuvat näyttöön, reflektointiin ja käytäntöjen jakamiseen. Näin varmistetaan, että politiikan uudistaminen johtaa muutokseen, ja sillä on kestävä myönteinen vaikutus.

Lisätietoa voi lukea raportista European ideas for better learning: the governance of school education systems.

Koulutus 2020 ja vertaisoppiminen

Viimeaikaisia tutkimuksia sekä säännöllisiä tapaamisia ja vertaisoppimistoimintaa (monipäiväiset kokoukset, tapaustutkimusten tarkastelu) hyödyntämällä jäsenet ovat laatineet perusperiaatteita politiikan kehittämiseen. Ne ovat keskeisiä tekijöitä, jotka päättäjien tulisi ottaa huomioon harkitessaan tulevia toimia. Näkemysten yhteydessä kerrotaan konkreettisia esimerkkejä eri maista, jotta päättäjien ja opetusalan johtajien olisi helpompi tarkastella kriittisesti eri lähestymistapojen toteuttamista ja tuloksia eri puolilla Eurooppaa.

Tuomalla eri maita ja organisaatioita yhteen oppimaan toisiltaan sekä reflektoimalla kriittisesti ja luomalla uutta yhdessä työ voi olla merkityksellistä kaikille maille, ja sitä voidaan hyödyntää kaikissa koulutusjärjestelmissä. Samalla toki tunnustetaan, että kunkin maan koulutusjärjestelmä on erilainen ja erittäin monitahoinen.

Tämä lyhyt video kertoo lisää työryhmästä ja ET2020-prosessin eri maille ja sidosryhmille antamasta tuesta:

Uusia ohjeita hallintoon – ministeriöille, alue- ja paikallisviranomaisille ja koulujen johtajille

Uuden paketin tavoitteena on auttaa jäsenvaltioita lisäämään systeemistä ja kestävää muutosta kouluopetuksessa.

Perusperiaatteet ja tuoreita esimerkkejä voi lukea seuraavista asiakirjoista (englanniksi). Lataa asiakirja napsauttamalla otsikkoa.

Pääraportti:

European ideas for better learning: the governance of school education systems

report cover

Neljä aihekohtaista raporttia:

  1. Quality assurance for school development: keinoja parantaa vuorovaikutusta sekä koulun ulkopuolisten että sisäisten mekanismien välillä.
  2. Continuity and transitions in learner development: keinoja varmistaa opintopolkujen riittävä joustavuus sekä asianmukaisen ohjauksen ja tuen tarjoamisen edellytykset.
  3. Teachers and school leaders in schools as learning organisations: toimia, joilla edistetään ja tuetaan opettajien yhteistyötä, itsenäisyyttä ja jaettua johtajuutta ammatillisissa oppimisyhteisöissä.
  4. Networks for learning and development across school education systems: syvempi ymmärrys verkostojen tarkoituksesta ja luonteesta innovoinnin ja toteutuksen kannalta sekä eri tasojen sidosryhmien osallistumisesta.

Voit myös ladata koko raportin, joka sisältää kaikki 5 asiakirjaa yhdessä PDF-tiedostossa.

inspiring change logo