Erasmus+ -työkalut - Käyttöehdot

Käyttöehdoissa kerrotaan, mitä Erasmus+ -työkalut -osiossa julkaistuilta ilmoituksilta edellytetään. Jotta sivustosta olisi kouluille ja opettajille mahdollisimman suurta ja pysyvää hyötyä, kaikkien ilmoituksia jättävien tulee toimia näiden käyttöehtojen mukaisesti ja noudattaa Erasmus+ -ohjelman tavoitteita ja vaatimuksia.

 Nämä käyttöehdot täydentävät sivuston yleistä vastuuvapauslauseketta.

Lue myös Usein kysyttyä -sivu ja työkalujen käytön opas.

Erasmus+ -työkalut -osion vastuuvapauslauseke

Lue nämä tiedot huolellisesti, ennen kuin käytät Erasmus+ -työkaluja:

 • Erasmus+ -työkalut tarjotaan osana School Education Gateway -portaalia, jota ylläpitää Euroopan komission koulutuksen ja kulttuurin pääosasto yhteistyössä koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston kanssa.
 • Sivustolla luetellut kurssit, liikkuvuusmahdollisuudet ja pyynnöt strategisiin kumppanuushankkeisiin ovat itsenäisten organisaatioiden tarjouksia, eikä Euroopan komissio ole vastuussa niiden sisällöstä, jäjestämisestä tai hallinnoinnista.
 • Euroopan komissio tai kansalliset toimistot eivät tarkista eivätkä hyväksy ilmoituksia etukäteen, mutta ilmoittajia pyydetään noudattamaan käyttöehtoja.
 • Lähiopetuskurssin, liikkuvuusmahdollisuuden tai strategisen kumppanuushanketarjouksen valitseminen tietokannasta ei takaa, että koululle myönnetään Erasmus+ -apuraha.
 • Kurssin, liikkuvuusmahdollisuuden tai strategisen kumppanuushankkeen ei tarvitse olla listattu School Education Gateway -sivustolla, että sen voisi sisällyttää Erasmus+ -hakemukseen.

Yleiset käyttöehdot

 • Erasmus+ -työkalujen käyttö on ilmaista sekä ilmoittajille että henkilöille, jotka etsivät hakuperusteitaan vastaavia ilmoituksia.
 • Kuka tahansa voi julkaista lähiopetuskurssin, liikkuvuusmahdollisuuden tai pyynnön strategiseen kumppanuushankkeeseen. Ainoa tekninen vaatimus ilmoituksen luomiselle on, että käyttäjätili on yhdistetty johonkin organisaatioon. Kun tili on luotu, käyttäjät voivat julkaista ilmoituksia missä tahansa osiossa.
 • Tiettyjen School Education Gateway -sivuston toimintojen ja Erasmus+ -työkalujen käyttäminen edellyttää, että käyttäjä rekisteröityy sivuston jäseneksi.
 • Sivuston sujuva toiminta pyritään varmistamaan kaikin tavoin. School Education Gateway ei kuitenkaan ole vastuussa, jos sivusto on väliaikaisesti poissa käytöstä meistä riippumattomien teknisten ongelmien vuoksi.
 • School Education Gateway ei vastaa sivustolle lähetetyistä sisältöä koskevista arvioista tai kommenteista.
 • School Education Gateway pidättää oikeuden muokata sivustoa tai Erasmus+ -työkaluja tai muuttaa näitä ehtoja koska tahansa ilman ennakkoilmoitusta.
 • School Education Gateway pidättää oikeuden poistaa sisällöt tai kommentit, joita pidetään virheellisenä, epäasiallisena tai asiaankuulumattomana sivuston tavoitteiden ja kohderyhmän kannalta. Tällaisissa tapauksissa sisällön julkaisijalle ilmoitetaan poistamisesta ja sen syistä.
 • School Education Gateway voi harkintansa mukaan poistaa käyttäjien tekemiä arvioita ja kurssien järjestäjien vastauksia, jos ne ovat loukkaavia tai näyttävät olevan vilpillisiä tai kaksoiskappaleita.

Sallittu käyttö

Lue nämä tiedot huolellisesti, jos aiot julkaista sisältöä Erasmus+ -työkalujen avulla:

 • Ilmoitusten julkaisijat vastaavat siitä, että antavat ilmoituksissaan paikkansapitäviä ja relevantteja tietoja ja tarvittaessa myös päivittävät niitä.
 • Julkaisijat varmistavat, että kaikki heidän sivustolle toimittamansa sisältö on paikkansapitävää (kun esitetään faktoja) ja aitoa (kun esitetään mielipiteitä).
 • Sivustolla ei saa julkaista eikä sinne saa lähettää materiaalia, kuvia, videoita tai muuta aineistoa, jota julkaisijoilla tai lähettäjillä ei ole lupa käyttää.
 • Toisena henkilönä tai tahona esiintyminen tai muutoin itsensä väärin esittäminen on kiellettyä.
 • Ilmoituksia tai mitään niiden osia (esim. otsikot, kuvaukset, metatiedot, päivämäärät, yhteystiedot jne.) ei saa muokata tavalla, joka saattaa johtaa lukijoita harhaan tai piilottaa heiltä olennaista tietoa. Tällaista on esimerkiksi väärien tai virheellisten tietojen antaminen näkyvyyden parantamiseksi hakutuloksissa tai väärien arvioiden tai arvostelujen lähettäminen tai pyytäminen.

Näiden sallittua käyttöä koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen merkitsee sivuston käyttöehtojen olennaista rikkomista ja voi johtaa siihen, että ryhdymme johonkin tai kaikkiin seuraavista toimista:

 • Välitön, väliaikainen tai pysyvä sivustomme käyttöoikeuden peruminen.
 • Välitön, väliaikainen tai pysyvä sivustolla julkaisemasi sisällön tai sinne lataamasi materiaalin poistaminen.
 • Varoituksen antaminen.

Erityiset käyttöehdot

Kurssiluettelo

 • Kurssiluettelo on tarkoitettu sellaisista kursseista ilmoittamiseen, joita voi käyttää Erasmus+ -rahoituksella tuettaviin koulujen henkilöstön liikkuvuustoimintoihin (Avaintoimi 1: Liikkuvuushankkeet koulujen opetushenkilöstöä varten).
 • Katso tarkemmat tiedot hakuajoista, -ehdoista ja -menettelyistä Erasmus+ -sivustolta.
 • Jos olet kurssin järjestäjä, lue alempaa kappale Kurssiluettelossa julkaistavia lähiopetuskursseja koskevat vaatimukset.
 • Huomioithan, että toistaiseksi vain School Education Gateway -sivuston ylläpitäjät voivat julkaista uusia verkkokursseja kurssiluettelossa.

Liikkuvuusmahdollisuudet

 • Tietokanta on tarkoitettu kanavaksi, jossa voi ilmoittaa koulujen henkilöstölle tarjolla olevista liikkuvuusmahdollisuuksista ulkomailla, esimerkiksi työnseurannasta, havainnointijaksoista tai opetustehtävistä koulussa tai muussa organisaatiossa.
 • Henkilöstön liikkuvuustoimintojen kustannuksiin voi saada Erasmus+ -rahoitusta osana koulun eurooppalaista kehityssuunnitelmaa (ks. Avaintoimi 1: Liikkuvuushankkeet koulujen opetushenkilöstöä varten).
 • Katso tarkemmat tiedot hakuajoista, -ehdoista ja -menettelyistä Erasmus+ -sivustolta.

Strategiset kumppanuushankkeet

 • Tietokanta on tarkoitettu kanavaksi, jossa voi ilmoittaa hankeideoista ja hakea kumppaneita tukikelpoisiin EU:n komission rahoittamiin strategisiin kumppanuushankkeisiin kouluopetuksen alalla:
  • innovaatioita tukevat strategiset kumppanuushankkeet
  • hyvien käytäntöjen vaihtoa tukevat strategiset kumppanuushankkeet
 • Katso tarkemmat tiedot hakuajoista, -ehdoista ja -menettelyistä Erasmus+ -sivustolta.

Kurssiluettelossa julkaistavia lähiopetuskursseja koskevat vaatimukset

Tässä asiakirjassa kerrotaan opettajille tarkoitettuja kursseja koskevat vaatimukset suhteessa Erasmus+ -ohjelmaan. Jotta kursseista olisi kouluille ja opettajille mahdollisimman suurta ja pysyvää hyötyä, kurssien järjestäjien tulee toimia näiden käyttöehtojen mukaisesti ja noudattaa Erasmus+ -ohjelman tavoitteita ja vaatimuksia. Nämä vaatimukset auttavat myös kouluja hakemaan tarkoituksenmukaisia kursseja.

1. Ohjelmaoppaassa annetun koulujen opetushenkilöstölle tarkoitetun liikkuvuuden määritelmän noudattaminen

Kurssit on suunniteltava ja toteutettava niiden Erasmus+ -ohjelmaoppaan sääntöjen ja tavoitteiden mukaisesti, jotka annetaan avaintoimelle 1: Liikkuvuushankkeet koulujen opetushenkilöstöä varten. Nämä säännöt sisältävät sisältöä, sijaintia ja kurssin kestoa koskevat vaatimukset. Lisätietoa ohjelmaoppaassa.

2. Eurooppalainen ulottuvuus

Kurssiin tulee sisältyä eurooppalainen ulottuvuus sekä kurssin sisällössä että rakenteessa. Eurooppalaista ulottuvuutta voi toteuttaa monin tavoin, esimerkiksi monipuolistamalla osallistujien profiilia, perustamalla monikulttuurisia ryhmiä ja etsimällä kurssille tarkoituksenmukaisen suorituspaikan.

Opettajan osallistumisen kurssille tulisi johtaa eurooppalaisten prioriteettien syvempään tuntemukseen ja pohdintaan sekä näiden prioriteettien mielekkääseen toteuttamiseen koko koulussa. Osallistumisen tulisi myös varmistaa, että opettajilla on mahdollisuus tavata a) opettajia muista Euroopan maista ja b) samalla koulutusasteella (varhaiskasvatus, alakoulu, yläkoulu, toinen aste) työskenteleviä opettajia, joiden kanssa he voivat toteuttaa uusia kansainvälisiä projekteja.

Jokainen eurooppalainen kurssi on samalla potentiaalinen kontaktiseminaari, jonka aikana osallistujat voivat alkaa kehitellä muita eurooppalaisia hankkeita. Kurssien järjestäjien tulisi sen vuoksi varmistaa, että osallistujille esitellään eTwinning-toimintaa ja kerrotaan sen tarjoamista mahdollisuuksista osallistujille ja heidän kouluilleen verkostoitua, viestiä vertaisten kesken ja osallistua oppimistapahtumiin ja yhteistyöprojekteihin kurssin jälkeen. Katso lisätietoa täältä.

3. Koulujen ja opettajien ammatillisten tarpeiden täyttäminen laadukkailla kursseilla

Ulkomailla järjestettävän kurssin tulisi tarjota uusia näkökulmia jokaisen osallistujan omaan kouluun eurooppalaisessa kehittämissuunnitelmassa nimettyjen tarpeiden ja strategioiden mukaisesti. Kurssisuunnitelman tulee myös vastata yksittäisten opettajien tämänhetkisiä täydennyskoulutustarpeita, joita on selvitetty eurooppalaisen kehittämissuunnitelman, opettajille tehtyjen kyselyjen ja muiden lähteiden avulla. Kurssien vetäjien tulisi olla kokeneita kouluttajia, joilla on tietämystä eri maiden kansallisista järjestelmistä. Kurssien tulisi olla riittävän joustavia, niin että niitä voi mukauttaa kunkin osallistujaryhmän tarpeisiin. 

Laadukkaan kurssin tulisi

 • olla sekä innostava että vuorovaikutteinen ja edistää osallistujien välistä hedelmällistä vuoropuhelua
 • keskittyä opettajien ammatillisen osaamisen kehittämiseen
 • tarjota tasapainoinen yhdistelmä teoriaa ja toimintamallien käytännön sovelluksia
 • koostua kurssin keston ja tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukaisista toiminnoista
 • käyttää monenlaisia menetelmiä kurssisisällön toteuttamiseen, niin että tunnit ovat osallistujille kiinnostavia ja antavat inspiraatiota myös innovointiin heidän tulevassa toiminnassaan
 • voida toteuttaa joustavasti osallistujien tarpeiden mukaan (esim. kielet, osaamistasot, aiempi kokemus)
 • tarjota osallistujille monenlaisia tapoja jakaa ja reflektoida oppimistaan.

Kurssiluettelon kautta kurssejaan tarjoavien on taattava, että kurssit toteutetaan kurssikuvauksessa ilmoitettujen tavoitteiden mukaisesti. Kurssien järjestäjien tulisi varmistaa, että kurssikuvaus on riittävän yksityiskohtainen ja että hakuprosessi on selkeä ja esteetön.

Kursseista tulisi antaa opettajille todistus, josta käy ilmi kurssin ajankohta, sisältö ja oppimistulokset. Todistuksissa tulisi olla kurssin järjestäjän allekirjoitus, ja ne tulisi toimittaa sellaisessa muodossa, että osallistuja voi hyödyntää niitä urakehityksessään. Ehdotus todistuspohjaksi on Europass-liikkuvuustodistus.

4. Muut järjestelyt

Kurssien järjestäjien tulisi varmistaa, että opiskelutilat, majoitus ja virvokkeet ovat laadukkaita. Heidän on myös otettava huomioon osallistujat, joilla on erityistarpeita.

5. Tulevien vaikutusten varmistaminen

Kurssien järjestäjien tulisi varmistaa, että kurssi tuottaa seuraavat tulokset jokaiselle opettajalle:

 • verkostoituminen: yhteydenpidon jatkuminen kurssin muiden osallistujien ja kollegojen kanssa (esim. eTwinningin tai aihekohtaisten yhteistyötilojen kautta)
 • hankittujen tietojen ja taitojen siirtäminen omaan toimintaan (tämän onnistuminen riippuu paitsi kurssien järjestäjistä myös kouluista)
 • vaikutus osallistujan kouluun: aktiivinen osallistuminen eurooppalaista kehittämissuunnitelmaa koskevaan strategiseen suunnitteluun.

6. Arviointi tulevien kurssien kehittämistä varten

Jokaisen kurssin suunnitelmaan tulisi sisältyä arviointi. Järjestäjien on varmistettava, että ne reagoivat asianmukaisesti kurssiensa laatua koskevien arviointien tuloksiin.