Isiklik areng ja heaolu

Koolidel on tähtis roll, et aidata noortel enda vaimset ja füüsilist heaolu arendada ja juhtida ning koos teistega erinevates olukordades elada ja töötada.

Võtmevaldkondade hulgas on: sotsiaalne läbikäimine, tervisliku keha, vaimu ja elustiili kujundamine, enda tugevate ja nõrkade külgede teadmine, pädevuste arendamise oskus.

Õpikogemused annavad võimaluse arendada oskust enda elustiili kriitiliselt hinnata ja juhtida ning teistega suhelda ja koostööd teha. Samuti innustavad need noori edasipüüdlikku suhtumist kujundama ning tekitavad soovi endale eesmärke seada ja saavutada. Areneb ka õpilaste sallivus – mitmekesisuse väärtustamine ja teiste austamine, ning nad on ette valmistatud eelarvamuste ületamiseks ja kompromissile jõudmiseks.

Tähtis on kogu kooli hõlmav lähenemisviis, sest see kaasab kogu koolikogukonna (koolijuhid, õpilased ja perekonnad).

Sellest rubriigist leiate selleteemalisi artikleid ja teisi materjale. Lisaks saate teema kohta teavet Euroopa Komisjoni veebilehelt. Teiste valdkondade uurimiseks kasutage lehe ülaosas asuvat menüüd.

Viimane sisu