Teacher Academy pedagoogiline nõuandekogu

Teacher Academy pedagoogiline nõuandekogu vastutab Teacher Academy veebikursuste programmi eest. Igal aastal pannakse seal paika, milliseid veebikursusi Teacher Academys pakutakse. Samuti toetab nõuandekogu programmide arengut, tagab nende kvaliteedi ning pakub teavet e-õppe praktika, õpetamistöö kujundamise ja uusimate õppemeetodite kohta. Nõuandekogu liikmed kinnitavad kursusekavasid, milles tuuakse välja iga kursuse peamised jooned, ning panustavad igal kursusel kasutatavate materjalide valikusse.

Pedagoogilisse nõuandekogusse kuuluvad e-õppe ja õpetajate kutsealase arengu eksperdid. Nad määratakse igal aastal Euroopa Komisjoni poolt, kes võtab aluseks haridusministeeriumite ja European Schoolneti väljapakutud kandidaadid. Kogusse kuuluvad teiste hulgas ka eTwinningu pedagoogilise nõuandegrupi juht ning Euroopa Komisjoni esindajad.

Luis Fernandes on koolidirektor, kelle kirg on haridus ja tehnoloogia. Luisil on alates 1991. a õpetajaks ning 1997. a direktoriks saamisest olnud võimalus juhtida koolides mitut innovatsiooni ja IKT-d lõimivat õpilastele ja õpetajatele suunatud projekti. Projektid on pälvinud auhindu nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas on ametlikult andnud tunnustuse ka Microsofti Freixo School Cluster innovatiivse kooli eest (2012-2016). Luis on kvalifitseeritud õpetaja ning lisaks on tal magistrikraadid õppekava arendamises ja koolijuhtimises. Ta on väljaõppe saanud õpetajate koolitaja ning võtab tihti sõna konverentsidel ja töötubades. Samuti on ta eri nõuandekogude ja töögruppide liige, mis tegelevad tehnoloogia kasutamisega hariduses.

Anne Gilleran töötab eTwinningu keskses kasutajatoes vanemnõustaja ja pedagoogilise juhina. Ta juhib eTwinningu pedagoogilise nõustamise gruppi ning vastutab kõigi tsentraalselt korraldatavate eTwinningu kutsealase arengu tegevuste eest. Anne’il on muljetavaldavad kogemused Euroopa haridusprojektides, milles keskendutakse õpetajate kutsealasele arengule ja koolitusele. Eelnevalt on ta töötanud Iirimaal koolijuhina.

Daniella Tasic Hansen on e-õppe pedagoogika konsultant ja projektijuht eVidenCenteris, Taani riiklikus e-õppe teadmuskeskuses. Ta on mitu aastat töötanud IT ja hariduse valdkonnas nii koolitajana kui ka hariduskonsultandina eri projektides, mis on suunatud õpetajate täiendõppele IT-s, pedagoogikas ja didaktikas. Üks tema töövaldkondi on veebipõhine õpe ning veebikursuste kvaliteedi tagamine. Lisaks huvitab teda digitaalne kirjaoskus, e-õppe didaktika ja pedagoogika ning mängul põhinev õpe.

Diana Laurillard on digitehnoloogiate abil õpetamise professor UCLi Haridusinstituudi teadmiste laboris. Ta juhib uurimisprojekte, milles töötatakse välja Learning Designeri tööriistakomplekti, veebikogukonda õpetajatele ja koolitajatele, kohandatavaid tarkvaralahendusi õpilastele, kel on raskusi arvutamisega või düskalkuulia, ning uuritakse MOOCide kasutamist kutsealases arengus. Praegu on tema ametikohtadeks veel: kaasuurija Centre for Global HE-s (UCL-IOE); partneruurija õppimise teaduskeskuses (Queenslandi ja Melbourne’i Ülikoolides); juhtivkoolitaja FutureLearni MOOCis teemal IKT alghariduses: muutes laste õppimist läbivalt õppekavas, Courseras, ja Blended Learning Essentialsis; Learning Foundationi ja Climate KIC Educationi juhatuse liige. Eelmisi töökohti: Haridusministeeriumi e-õppe strateegiaüksuse juht; asekantsleri asetäitja ja õpetaja Open University’s õppetehnoloogiate valdkonnas; IT külaliskomitee Harvardi Ülikoolis; Kuningliku Seltsi Töögrupp haridusliku neuroteaduse valdkonnas, Õppetehnoloogiate Ühenduse president, programm Thinker in Residence Belgia Kuninglikus Flaami Akadeemias. Tema uusim raamat on „Teaching as a Design Science“ (2012). Tema eelmine raamat „Rethinking University Teaching“ (2002) on selle valdkonna üks enimtsiteeritumaid.

Madeleine Murray on PDST Technology in Educationi riiklik koordinaator, kes vastutab õpetajatele suunatud pideva kutsealase arengu veebikursuste arendamise eest IKT-valdkonnas. Madeleine’i töö hõlmas vastutust NCTE „E-õppe käsiraamatu ja teekaardi“ loomise eest. Samuti on ta juhtinud eri õpetajatele suunatud kursuste arendamist, sh veebikursused nagu „Tahvelarvutid lugemiseks ja arvutamiseks“, „Scratch õppetöös“, „IKT & e-portfooliod hindamiseks“. Lisaks juhib Madeleine videote loomist, mis illustreerivad näid praktikanäiteid IKT kasutamises Iiri koolides. Madeleine on lõpetanud keelteõppe eriala Trinity College’is Dublinis ning on kvalifitseeritud algkooliõpetaja. Enne haridusvaldkonda sisenemist töötas Madeleine mitu aastat IKT-valdkonna kutsealase arengu kujundaja ja edasiandjana era- ja avaliku sektori organisatsioonidele.

Diego Rojas Ruiz on lõpetanud filoloogia eriala ning saanud magistrikraadi keeles ja kirjanduses. Ta on inglise keele õpetaja. Alates 2007. aastast on ta töötanud Hispaania eTwinningu riiklikus kasutajatoes, mida haldab Hispaania Riiklik Haridustehnoloogiate ja Õpetajakoolituse Instituut. Ta on koordineerinud ja vastutanud eri veebiga seatud algatuste (näiteks mentoriga kursuste ja MOOCide) sisu ja metodoloogia eest.

Danguole Rutkauskiene on multimeedia arendamise osakonna professor (informaatika teaduskonnas) Kaunase Tehnikaülikoolis Leedus ning haridusekspert Balti Haridustehnoloogia Instituudis (BETI). Ta on Leedu Riikliku Kaugõppe Ühenduse asutajaliige ning on praegu selle president. Danguole on EADTU (Euroopa Kaugõppe Ülikoolide Ühendus) liige, samuti INFOBALTi ja muude ühenduste liige. Ta on osalenud koordinaatori ja partnerina arvukates riiklikes ja rahvusvahelistes projektides, osalenud ja korraldanud riiklikke seminare ja konverentse ning ka rahvusvahelisi üritusi. Ta on 29 raamatu autor või kaasautor ning kirjutanud monograafiaid ja 174 e-õppe teemalist artiklit. Eriliselt huvitab teda e-õppe metodoloogia, juhtimine ja arenenud tehnoloogiate kasutamine ülikoolides ja haridusasutustes. Viimasel ajal pakuvad talle palju huvi MOOCid ning osaleb nende uurimises nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Lisaks on ta algatanud ja osalenud kolme MOOCi ettevalmistamise ja pakkumise etappides.