Digipädevus: elutähtis 21. sajandi oskus õpetajatele ja õpilastele

image:DIGCOMP 2.0

Digipädevus on oluline õppimiseks, tööks ja aktiivseks ühiskonnaelus osalemiseks. Koolihariduses on ühtviisi tähtsad nii digipädevuse mõistmine kui ka teadmine, kuidas seda arendada. Loe lisa siinsest õpetusest!

Mis on digipädevus?

Digipädevus on üks kaheksast võtmepädevusest ning hõlmab suure hulga digitehnoloogiavahendite vilunud ja kriitilist kasutamist teabe saamiseks ja suhtlemiseks ning probleemide lahendamiseks kõigis eluvaldkondades. Digimaailm võib tunduda paljudele lihtne, kuid vastavalt digitaalarengu tegevuskava tulemustabelile 2015 on 40 %-l ELi elanikkonnast ebapiisav digipädevus, sealhulgas 22 % on neid, kes ei kasuta internetti üldse.

Lisaks on oluline arvestada, et „valdkonnaülese pädevusena aitab digipädevus muu hulgas edendada muid võtmepädevusi, nagu kommunikatsioon, keeleoskus, põhioskused matemaatikas ja loodusteadustes“, nagu kirjutas Riina Vuorikari oma eksperdiartiklis.

Et selle pädevuse olemust paremini mõista, on Euroopa Komisjon töötanud välja E-oskuste Euroopa raamistiku kodanikele (DigComp), mis on jagatud viieks valdkonnaks: info- ja andmekirjaoskus, suhtlus ja koostöö, digisisu loomine, turvalisus, probleemilahendus. Kokku hõlmab see 21 pädevust – klõpsake alltoodud pildil, et andmegraafiku abil teada saada, millised neist pädevustest olete juba omandanud!

Lähitulevikus saavad haridustöötajad omaenda raamistiku DigCompEdu. Selle esialgsest versioonist leiab kuus arenguvaldkonda, sealhulgas kutsealane keskkond, digivahendite loomine ja jagamine, digitööriistade haldus, hindamine, õppijate võimestamine ja digipädevuse omandamise lihtsustamine. Hoidke end selle algatuse uudistega kursis!

Kuidas digipädevust Euroopas arendatakse?

Eurydice’i aruanne (2012) näitab, et peaaegu kõigis Euroopa riikides on oma riiklik digipädevuse strateegia. Nimetatud uuringu seisuga õpetati digipädevust õppeainete ülese lähenemisviisi kaudu kõigis ELi liikmesriikides peale kahe põhikooliastmes ja kõigis riikides gümnaasiumiastmes – lisaks teistele lähenemisviisidele, mida osas riikides kasutatakse, näiteks IKT lõimimine teatud õppeainetesse või selle õpetamine eraldi ainena.

Õpetajatele piisava digipädevuse andmine on võtmetegur: viimane OECD uuring TALIS (2013) näitas, et 18 % koolitajatest ja õpetajatest tunneb, et vajab õpetamiseks paremaid IKT oskusi, ja 16 % leiab, et vajab lisateadmisi tööks vajalike uute tehnoloogiate valdkonnas.

Euroopa suurim õpetajate võrgustik eTwinning pakub pedagoogidele head keskkonda, kus saab teha kolleegidega koostööd ja õppida kasutama õppetöös uusi IKT võimalusi. eTwinningu uuringu (2015) järgi väitis 29 % õpetajatest, et eTwinning on mõjutanud õpetamiseks vajalikke tehnoloogiaoskusi, ja 37 % ütles, et see mõju on olnud vähemalt mõõdukas. Tvinnijad väitsid lisaks, et nad on hakanud digivahendite pakutavaid võimalusi rohkem kasutama, näiteks osalemine e-kursustel (78 %), õppematerjalide loomine koostöös õpilastega (77 %) või sotsiaalvõrgustike kasutamine oma õpilastega (76 %).

Kuidas ma saan edendada digipädevust oma klassis?

On laialt levinud arvamus, et digipädevuse arendamine peaks algama juba varases eas, kuid tehnoloogialiigid ja sellele pühendatav aeg peaks olema hoolikalt kaalutletud. Näiteks kodeerimispõhimõtteid saab omandada pabertasside ja plokiehituse kaudu. Siinne Euroopa artikkel Teadus koolis selgitab, kuidas seda teha.

Rääkivad pildid on auhinnaline eTwinningu projekt, mis julgustab põhikooli madalama astme õpilasi kasutama fotosid ja videoid keelena, mille abil suhelda ja tõlgendada lugusid, mida nad soovivad rääkida. Õpilased õpivad, et asjad ei ole alati sellised, nagu need paistavad – fotodega võidakse manipuleerida, et näidata eri vaatepunkte.

Kui soovite saada teavet tõhusa kogu kooli hõlmava digivahendite käsitluse kohta, lugege eksperdiartiklit Portugali õppejuhatajalt Luis Fernandeselt. 
Järgnevas haridusvestluste videos jagab Esther Wojcicki ideid, kuidas rakendada projektipõhist õpet ja digitööriistu klassiruumis.

Haridustöötajad, kes on huvitatud e-koolitusest, leiavad põneva võrgukursuse materjali European Schoolneti Akadeemiast. Pange tähele, et alltoodud kursused on küll lõppenud, kuid kõik iseseisvaks õppimiseks vajalikud materjalid on võrgus saadaval. Hoidke end kursis ka korduskoolituste ja uute kursustega!