Töövahendi European Toolkit for Schools taust

Töövahend põhineb ELi tasandil alates 2011. aastast tehtud tööl, mis on seotud haridussüsteemist varakult lahkumisega. Haridussüsteemist varakult lahkujate all mõeldakse noori, kelle haridus ja koolitus piirdub vaid põhihariduse ülemise astme või sellest madalama haridusega ning kes enam ei õpi. Teadusuuringud ja statistika viitavad tõsiasjale, et haridussüsteemist varakult lahkumisega kaasneb suurem töötuse, sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse oht ning väga suured kulud üksikisikutele ja ühiskonnale tervikuna.

Haridussüsteemist varakult lahkumise ennetamine on üks viiest peamisest Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärgist: liikmesriigid on kokku leppinud, et aastaks 2020 viiakse ELi keskmine haridussüsteemist varakult lahkumise määr alla 10 %, ja kehtestanud riiklikud sihttasemed (v.a Ühendkuningriik). 2011. aastal võttis Euroopa Liidu Nõukogu vastu soovituse varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise poliitika kohta. Selles kutsuti liikmesriike üles rakendama tõenditel põhinevat ja kõikehõlmavat varakult haridussüsteemist lahkumise vähendamise poliitikat, mis koosneks ennetamis-, sekkumis- ja kompensatsioonimeetmete sobivast kombinatsioonist.

Schools Policy

Soovituse elluviimise toetamiseks alustasid ELi liikmesriigid koostööd haridussüsteemist varakult lahkumisega tegeleva temaatilise töörühma (2011–2013) raames. Selle lõpparuanne sisaldab põhipunkte poliitikakujundajate jaoks, kontrollnimekirja poliitiliste strateegiate hindamiseks ning ELi riikide heade tavade näiteid.  

Hariduspoliitika töörühm (2014–2015) arendas haridussüsteemist varakult lahkumise teadmusbaasi edasi. Töörühm uuris, kuidas luua haridussüsteemist varakult lahkumise ennetamiseks kooli ja kohalikul tasandil terviklikumaid ja enam koostööl põhinevaid käsitlusi, ning koostas poliitika põhipunktid, mis sisaldavad üldisi soovitusi kõigi tasandite poliitikakujundajatele.

Käesolev töövahend on töörühma tehtud töö tulemus ning selle eesmärk on pakkuda koolidele ja nende partneritele konkreetset tuge haridussüsteemist varakult lahkumise ennetamisel, aidata neil kiirelt ja asjakohaselt reageerida koolist kaugenemise esimestele märkidele ning tagada igale õpilasele võimalused edu saavutamiseks. Arvestades töövahendi tugevat rõhuasetust ennetamisele ja varasele sekkumisele, ei käsitleta selles kompensatsioonimeetmeid, mille eesmärk on kaasata inimesed uuesti haridus- ja koolitussüsteemi (nt teise võimaluse haridus).

Töövahendi struktuuri ja funktsioonide viimistlemisele aitas kaasa Middlesexi Ülikooli sotsiaalpoliitika uurimiskeskuse abidirektor dr Alessio D’Angelo.

Töövahendi sisu arendab pidevalt edasi toimetus, kuhu kuuluvad:

  • Manchesteri ülikooli haridusteaduste vanemlektor Kirstin Kerr;
  • Rootsi Mälardalensi ülikooli teadur Per Kornhall, PhD;
  • Porto ülikool teadur Cosmin Ionut Nada, PhD;
  • Viini majandus- ja äriülikooli professor Erna Nairz-Wirth;
  • Barcelona autonoomse ülikooli Serra Húnteri programmi abiprofessor Teresa Sordé Martí;
  • Antwerpeni ülikooli teadur Ward Nouwen (2016-2019).