PRINED – kaasav haridus Slovakkias

Projekt PRINED tegeleb sotsiaalselt ebasoodsa taustaga õpilaste kaasamisega. Projekti peamine eesmärk on edendada kohustusliku koolihariduse edukat omandamist.

Riikliku projekti PRINED sihtrühm on sotsiaalselt ebasoodsa taustaga lapsed ja õpilased, kes käivad projektis osalevas 50 lasteaias ning 100 algkoolis. Algatuses osalevad vanemad, õpetajad ja muude erialade spetsialistid, sh sotsiaalpedagoogid, psühholoogid, eripedagoogid, logopeedid, tugiõpetajad (kokku 354) ning abiõpetajad (kokku 250).

Spetsialistid selgitavad välja, mis võib põhjustada lapse tagasihoidlikke tulemusi lasteaias või algkoolis ja käitumisprobleeme. Tihedas koostöös vanemate ja õpetajatega otsitakse sekkumisviise (dépistage), mis on aluseks motivatsioonikavale, mille eesmärk on motiveerida lapsi ja õpilasi õppima.

Projekti toetati otse, andes koolidele täiendavaid didaktilisi materjale, spordivarustust, muusikariistu, kunstitarbeid, harivaid mänge ja mänguasju, aia- ja köögitarbeid, materjale õpikodade korraldamiseks ning muud vajalikku. Mõnel juhul, kui oli tegemist sotsiaalselt ebasoodsa taustaga perede lastele mõeldud kooliga, sai kool projekti raames isegi nt sanitaar- ja hügieenitarbeid.

Pärastlõunases pikapäevarühmas tutvuti õppekava ainetega ja pühendati aega õpetamisele, kuivõrd ennelõunane osa päevast oli täidetud pigem õppekavavälise käelist arengut toetava ja loomingulise tegevusega. Tegevused olid jaotatud nii, et iga õppekavajärgse tunni kohta peeti kaks mängulise ja muu planeeritud tegevusega tundi. Selline lähenemine andis spetsialistidele võimaluse sekkuda ja luua paindlikud võimalused õppetegevuseks. Tagantjärele analüüsides on leitud, et tänu sellele lähenemisele vähenesid õpitulemustele negatiivset mõju avaldavad tegurid.

Õppeaastal 2014/2015 peeti 20 535 pärastlõunast klubitundi, milles osales 19 500 õpilast, nende hulgas 6 600 õpilast sotsiaalselt ebasoodsa taustaga perest. Projekt PRINED hõlmab eri õpetamismeetodeid, programme ja mudeleid. Koolidirektorid hindasid neid, sh motivatsiooniprogrammi, pikapäevarühmadega haridussüsteemi ja huvirühmi. Uuringu järgi avaldas projekt statistiliselt olulist positiivset mõju individuaalsetele õpitulemustele, eeskätt sotsiaalselt ebasoodsa taustaga laste puhul ja nende laste puhul, kelle koolis tegutses pikapäevarühm. Vaatamata lühikesele kestusele (ainult 20 kuud) võtsid nii osalevad spetsialistid kui ka lapsed ja õpilased projekti PRINED hästi vastu.

Tüüp
Praktika
Riik
Slovakkia
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Euroopa rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar