KARJÄÄRINÕUSTAMISE E-INFOSÜSTEEM

Ainulaadne infosüsteem töötati välja Tšehhi Vabariigis eesmärgiga pakkuda karjäärinõu ja suunamist. Selle kaudu pakutakse tuge õpilastele, kelle hariduspüüdlused on tagasihoidlikud või kellel on õpiraskused või risk haridustee pooleli jätta. Infosüsteemi saavad kasutada ka täiskasvanud (sh need, kes on koolist lahkunud kvalifikatsiooni omandamata), kes otsivad võimalusi edasi õppida ja tööelu edendada.

Infosüsteem www.infoabsolvent.cz töötati välja VIP II projekti raames, mis pakub karjäärialast nõu ja suunamist. Süsteemil on neli peamist temaatilist osa, mis sisaldavad teavet hariduse ja tööturu kohta ning aitavad noorel olulisi otsuseid langetada. Portaal on mitmekülgne tugiplatvorm, mida saab kasutada eri küsimustele vastuse leidmiseks nii hariduse ja koolituse valdkonnas kui ka karjäärivalikul. Tervikuna on see peale õpilaste ja vanemate kasulik ka nõustajatele ja õpetajatele, kes kasutavad seda juhendmaterjalina. Süsteem on üles ehitatud eneseabi põhimõttel, nii et seda on mugav kasutada inimestel, kellel ei ole internetist teabe otsimisega kuigi palju kogemusi. Spetsiifilise info mõistmiseks on teksti kohandatud, seda on lihtne lugeda ja mõista. Haridussüsteemist varakult lahkumise ennetamise seisukohalt on peamine vahend nõuannete ja soovituste rubriik „Kuidas ...“. Selles rubriigis on soovitused, kuidas toimida erinevates probleemolukordades koolis ja sellest väljaspool. Lisaks pakutakse tuge õpilastele, kelle hariduspüüdlused on tagasihoidlikud või kellel on õpiraskused või risk haridustee pooleli jätta. Samuti saavad seda kasutada täiskasvanud (sh need, kes on koolist lahkunud kvalifikatsiooni omandamata), kes otsivad võimalusi edasi õppida ja tööelu edendada.

Õpiraskustega õpilaste aitamiseks on süsteemis rubriik „Takistusteta üleminek koolist tööturule“. Kuigi kooli poolelijätmine puudutab kogu õpilaskonda, on uuringutest esile tulnud märkimisväärne korrelatsioon sotsiaalselt ebasoodsa olukorra ja kooli poolelijätmise riski vahel. Seda suhet kajastavad projekti tegevused. Pikka aega on kogutud näiteid haridussüsteemist varajase lahkumise ennetamise hea tava kohta. Täistekstid on kättesaadavad aadressil www.infoabsolvent.cz rubriigis „Takistusteta üleminek koolist tööturule“. Neid hea tava näiteid on kasutatud selleks, et luua haridussüsteemist varakult lahkumise individuaalseid ennetus- ja sekkumismeetmeid. Näiteks võib tuua tõhusama koostöö põhi- ja keskkooli vahel, keskkooli üleminekule kaasaaitamise ja uues koolikeskkonnas kohanemise ning meetmed nii suhete parandamiseks vanematega kui ka õpilaste motiveerimiseks haridustee jätkamisel. Meetmed võib jagada järgmistesse kategooriatesse:

  • Ennetus enne kooli astumist eesmärgiga suurendada põhikooliõpilaste teadlikkust (meetmed, millega toetatakse kooliõpilasi järgmise kooli ja õpivaldkonna valimisel, suhtlemine õpilaste ja vanematega enne keskkooli astumist jne).
  • Õpilase koolivahetus ja ennetus keskkooli astumisel (näiteks meetmed, millega toetatakse õpilase koolivahetust või õppesuunavahetust, aga ka suhtlus põhi- ja keskkooli vahel, eesmärgiga jagada infot konkreetsete õpilaste hariduslike vajaduste kohta, et tulemuslikult toetada üleminekut keskkooli ja uue keskkonnaga kohanemist).
  • Sekkumismeetmed, mille eesmärk on motiveerida õpilast õppima (näiteks meetmed, mis on seotud õppekavavälise tegevusega, praktiliste tulemuste rõhutamine ja hariduse sidumine praktikaga, tagastamatu abi kasutamine ning eeskätt meetmed sotsiaalselt ebasoodsas olukorras olevate õpilaste kaasamiseks kooli üritustesse).
  • Individuaalsed sekkumismeetmed õppimise ajal (individuaalsed meetmed, mis on suunatud konkreetselt õpilasele ja tema vanematele, nt hariduskomisjon, koolist puudumise jälgimine interneti teel, haavatavate õpilaste väljaselgitamise metoodika ja kavad jne).
  • Tugi õpetajatele tööks õpilastega, kellel on risk koolist välja langeda.

Jälgimisuuringus uuriti, mil määral neid abinõusid keskkoolides kasutatakse. Uuringu tulemusel valiti välja koolide hinnangul kõige huvitavamad abinõud. Seejärel koostati nende abinõude metoodika ja seda hinnati 12 keskkoolis. Praegu valmistatakse ette selle töö hindamisaruannet, mis sisaldab nii kõigi ennetus- ja sekkumisabinõude loetelu ning jälgimisuuringu tulemusi kui ka metoodikat ja keskkoolides saadud hindamistulemusi.

Tüüp
Praktika
Riik
Tšehhi
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Perioodiline
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :