PLATVORM PLUGINNOVATION

PlugInnovation on digitaalne platvorm, mis on mõeldud üleriigiliseks ressursiallikaks haridussüsteemist varakult lahkumise ennetamiseks. Sellele veebisaidile koondatakse teave, statistika ja teadusmaterjalid koolist väljalangemise ennetamise kohta ning tulemuslike tegevuste näited.

Kõik PlugIni algatuse raames ellu viidud projektid on kasutanud metoodilisi õpikodasid, milles tutvutakse haridussüsteemist varakult lahkumise probleemiga. Koolid ja omavalitsused saavad oma süsteemse kvaliteedihindamise käigus tutvuda kõigi ennetusmeetoditega, mida saab väljalangemise vähendamiseks kasutada.

Praegu leiab sealt projektide kirjeldusi ja materjale, kuid projektide ulatust ja mahtu arvestades on see hea allikas tõhusate koolist väljalangemise ennetamise meetmetega tutvumiseks. Samuti on analüüsimiseks lisatud hulk tõenduspõhiseid uuringuid.

On välja toodudviis edutegurit, mida kasutatakse projekti PlugIn 2.0 stardiplatvormina ja mis avaldatakse veebisaidil 2015. aasta suvel.

Need tegurid on:

  • Keskendumine õppijale, terviklik lähenemine

Näited õppijakeskse tervikliku lähenemise kohta sisaldavad nii individuaalseid kui ka struktuurseid meetmeid, mille eesmärk on kõrvaldada õppimist takistavad tegurid. Need hõlmavad õpetamise arendamist ja kohandamist, pedagoogilist ja struktuurset tuge, praktilist õpet töökohal, tulevaste karjäärivalikutega tutvumist ning meetmeid õppija kooliväliste vajadustega tegelemiseks. Õpilased, kelle puhul on suurem risk koolist välja langeda, puuduvad tavaliselt palju ja seepärast tuleb kasutada tavapärasest erinevaid võtteid.

  • Järelevalve

Üks oluline samm haridussüsteemist varakult lahkumise ärahoidmisel on jälgida tegureid, mis viitavad, et õpilasel pole huvi kooli ega õppimise vastu. Olulisemate tegurite hulgas on õpilase hinded, tulemused, puudumine, hilinemine ning käitumine tunnis ja tunnivälisel ajal. Teisalt avaldavad haridussüsteemist varakult lahkumisele mõju ka näiteks probleemide lahendamise oskus ja sotsiaalsed oskused, võime seostada õppimist tulevikueesmärkidega ning suhted teise õpilaste ja täiskasvanutega.

  • Omavahelised suhted

Koolist väljalangemise tõkestamisel on olulise tegurina esile toodud head ja usalduslikud suhted õpilaste ning täiskasvanutega. Teadlikud jõupingutused heade suhete loomiseks mõjutavad nii õppija motivatsiooni ja heaolu kui ka koolis toimetulekut. Haridussüsteemist varakult lahkumise riskirühma kuuluva õpilase jaoks on head suhted määrava tähtsusega, sest need motiveerivad koolis käima, õppetöös osalema ja tugimeetmeid kasutama.

  • Paindlikkus

Ehkki riskirühma õpilastel võib olla ühine individuaalne või struktuurne taust, ei pruugi nende vajadused kattuda. Seepärast on oluline läheneda paindlikult ja kasutada meetodeid, mis pakuvad igaühele individuaalset õpituge.

  • Koostöö

Koolist väljalangenud või sellesse riskirühma kuuluvad õpilased vajavad erinevaid tugimehhanisme. Üksi võib olla keeruline leida õigeid sotsiaalpartnereid või sidusrühmi, kellelt sellist tuge saab. Võimalikke eri algatusi on lihtsam hoomata, kui paraneb koostöö eri partneritega.

Tüüp
Praktika
Riik
Rootsi
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Üksikisikud
Sekkumise intensiivsus
Kestev; Perioodiline
Rahastusallikas
Euroopa rahastus; Kohalik rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :