ARANY JANOSE PROGRAMMID

Ungari Arany Jánose programmid aitavad ebasoodsas olukorras keskkooliõpilasi, tagamaks, et õpilased saavad koolitunnistuse ning võivad jätkata õpinguid ülikoolis või siirduda tööturule.

Esimene Arany Jánose programm, mis oli mõeldud andekatele, kuid ebasoodsas olukorras olevate õpilastele, algatati 2000. aastal (AJTP). Mõni aasta hiljem, 2004 koostati veel kaks programmi veelgi raskemas olukorras olevate õpilaste jaoks (AJKP, AJKSZP).

Koostöös õpilaskodudega kasutatakse neid programme teise astme hariduses. Heade tulemustega keskkoolid koos õpilaskodudega saavad taotleda AJTP programmi (2012. aastal osales programmis kokku 36 haridusasutust). Õpilaskodud saavad iseseisvalt taotleda AJKP programmi (2012. aastal osales 13 õpilaskodu) ja õpilaskodud koos kutsekoolidega saavad taotleda AJKSZP programmi (2012. aastal osales 17 kooslust).

Osalevad asutused peavad leidma ebasoodsas olukorras ja programmi tingimustele vastavad õpilased, andma neile keskhariduse omandamise ajaks koha õpilaskodus ning pakkuma õppimise ja sotsiaalse lõimumise tugiprogramme. Programmis osalevatest õpilastest võib koolis moodustada eraldi klassi või jagada nad tavaklassidesse, kus õpetavad tavaõpetajad. Igal õpilasel on individuaalne arengukava, mille allkirjastavad õpilane ja tema vanemad. Õpilasi hinnatakse regulaarselt ja tulemused kajastuvad isiklikes arengukavades.

Programmid on andnud häid tulemusi, osalevatele koolidele meeldivad need osalt kaasneva lisaraha tõttu ning osalt sotsiaalse ja pedagoogilise kogemuse tõttu, millest saavad kasu ka kooli tavaõpilased. Välishindamised on kinnitanud nende programmide edukust. 

Koolist väljalangemise riskiga õpilastele pakutakse mitmekülgset tuge: ebasoodsas ja väga ebasoodsas olukorras olevad keskkooliõpilased väldivad koolist väljalangemist, parandavad oma kvalifikatsiooni ja saavad tuge ühelt haridusastmelt teisele üleminekul. Meetme abil panustatakse haridussüsteemist varakult lahkumise strateegia eesmärkidesse (ennetamise ja sekkumise meetmed).

Arany Jánose ebasoodsas olukorras olevate õpilaste talendiprogrammi (AJTFP) eesmärk on anda vaeseimate, madala haridustaseme ja väheste kutseoskustega vanemate lastele võimalus omandada põhiõppes keskharidus ning minna edasi õppima.

Arany Jánose internaatkooli programm (AJFBFP) haavatavatele õpilastele – lastele, kes on ebasoodsas olukorras; kelle vanematel on kehv kvalifikatsioon; kelle perel on väga väike sissetulek; kes on vanemliku hoolitsuseta – seab eesmärgiks keskhariduse saamise (matura) ja tööturule või edasi õppima minemise tänu sellele, et lastele tagatakse õpilaskodus koht ja võetakse muid meetmeid.

Arany Jánose kutsehariduse programm (AJVTP) ebasoodsas olukorras olevatele lastele seab eesmärgiks tööturule sobiva kvalifikatsiooni omandamise õpilastel, kellel ei oleks ilma programmita võimalust kutset omandada. Tulemused näitavad, et AJVTPs on haridussüsteemist varakult lahkumise määr alla keskmise, 13%.

Programmides osaleb rohkem kui 4 000 eri taustaga õpilast.

Programmi elluviimine on seotud ka noortegarantiiga. 2014. aastal ellu viidud programmi tulemuslikkuse kvantitatiivne hindamine näitas muu hulgas, et AJTFP programmis osalemata ei oleks 23% neist õpilastest omandanud keskharidust; 24% AJFBFPs osalenud noortest ei oleks omandanud kesk- või kutsekeskharidust, kuid oleksid käinud kutsekoolis; 28% AJVTPs osalenud õpilastest ei oleks tõenäoliselt üldse edasi õppinud.

Tüüp
Praktika
Riik
Ungari
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar