TEIP – prioriteetse haridusalase sekkumise piirkondade programm

Portugali programmi TEIP peamine eesmärk on edendada kaasamist koolides, mis asuvad ebasoodsas olukorras piirkondades, kus lastel on risk olla sotsiaalselt tõrjutud. Igas kooliklastris koostatakse ja viiakse konkreetse kava alusel ellu parendusmeetmed.

Programm prioriteetse haridusalase sekkumise piirkondade jaoks algatati 1996. aastal ja selle peamine eesmärk oli toetada haridusalast kaasamist koolides, mis asuvad ebasoodsas piirkonnas, kus on sotsiaalse tõrjutuse riskiga lapsi. 2006. aastal programmi uuendati ning siis seati eesmärgiks haridussüsteemist varakult lahkumise vähendamine ja hariduslik edukus. 2012. aastal koostati kolmas versioon, mis tugevdas eelmise programmi eesmärke ja pööras senisest suuremat rõhku õpitulemuste kvaliteedile.

Praegu osaleb programmis 137 kooliklastrit, mis on 17% kõigist Portugali kooliklastritest. Kõik need koolid koostavad kooli ja ametiasutuste kokkuleppe alusel parenduskavad meetmete, eesmärkide, hindamise ning lisavahendite kohta.

Spetsiaalne parenduskava hõlmab nelja valdkonda: 1) tugi õppimise parandamiseks; 2) klastri meetmete juhtimine ja ülesehitus; 3) koolist väljalangemise, puudumise ja korrarikkumise ennetamine ning 4) kooli, perede ja kogukonna vahelised suhted.

See, kui koolidel on strateegiline plaan kõigi nelja valdkonna jaoks, ei tähenda veel, et nad peaksid kõiki neid oma parenduskavas käsitlema. Programmi metoodika tähendab igas kooliklastris parendusprotsessi algatamist. Parendusprotsess tähendab teabe kogumist, mille kaudu kool leiab kitsaskohad ja probleemid, et panna paika strateegia eesmärkide saavutamiseks. Strateegiline tegevus puudutab eri aspekte: eesmärkide seadmine, näidikute ja sihtide valimine, jälgimine ja enesehindamine. Seejärel, pärast kogu protsessi ja tulemuste analüüsimist, otsustavad klastrid, kas strateegilist kava on vaja muuta.

Kõige rohkem tekkis klastritel planeerimisetapis probleeme prioriteetide seadmisega. Lisaks sellele, et kitsaskohti on raske välja tuua, on strateegilist kava keeruline koostada, kui klastril puudub ühine visioon. Seepärast on oluline juhtide pidev kutsealane areng. Koolijuhid vastutavad koolikogukonna ühise visiooni ja ühiste eesmärkide eest. Koolis ühise visiooni leidmine on ülivajalik selleks, et õpetajad saaksid vastavaid teadmisi ja oskusi arendada ning et suudetaks teha koostööd teiste erialade spetsialistide ja kogukonna sidusrühmadega laiemalt.

TEIPis osalevad koolid saadaval igal aastal hariduse peadirektoraati esimese semestri aruande ja lõpparuande. Esimese semestri aruandes on ülevaade esimese semestri asjakohastest andmetest, saavutatud tulemustest ja võimalikest muudatustest, mis vajaduse järgi tehakse. Lõpparuanne on klastri tasandil oluline alus analüüsimiseks ja otsuste langetamiseks, kuid ühtlasi ülitähtis programmi kui terviku hindamiseks riigi tasandil. Selle abil saab põhjalikult analüüsida programmi eri valdkondade tulemusi, hinnata saavutatut, tulemusi ja protsesse ning ebaõnnestumisi ja parendusmeetmeid.  

Programmi elluviimist toetavad üleriigilised kohtumised, kohtumised hariduse peadirektoraadi ja klastritega, mikrovõrgustike ja haridusekspertide võrgustikega.

Tüüp
Praktika
Riik
Portugal
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar