KOOLI TULEMUSLIKKUSE JÄLGIMISE NÄITAJAD

Portugalis kasutatakse haridussüsteemist varakult lahkumise ja õppimise parandamise näitajaid, et parandada õpilaste tulemuste kvaliteeti ning tunnustada kõiki avaliku sektori omandis olevaid koole tubli töö eest.

TEIPil – prioriteetse haridusalase sekkumise piirkondade programmil on järgmised eesmärgid: parandada õpitulemusi ja edendada haridustee kvaliteeti, et ennetada haridussüsteemist varakult lahkumist ja koolist puudumist; vähendada distsiplineerimatust ning parandada suhteid kooli, pere ja kogukonna vahel. Programmis osalevad klastrid asuvad sotsiaalselt ja majanduslikult ebasoodsates piirkondades, kus haridusalase ebaedu põhjuseks on vägivald, haridussüsteemist varakult lahkumine, koolist puudumine ja lapstööjõud.

Riiklikul tasandil on haridus- ja teadusministeerium loonud kaks näitajat, et parandada õpilaste tulemuste kvaliteeti ja tunnustada / ära märkida kõigi avaliku sektori rahastatud koolide tublit tööd. Hariduse tulemuslikkuse näitaja väljendab iga õppeaasta kohta õpilaste haridustulemusi, sise- ja välishindamise tulemuste kooskõla (antud juhul riigieksamite tulemusi). Kooli edusamme mõõdetakse võrdluses lähtepunktiga (eelmise aastaga). Väljalangemise riski näitaja näitab vastavalt kooli poolt iga õppeaasta lõpus esitatud ülevaatele, mitu õpilast on aasta jooksul koolist välja langenud, koolist ära läinud või kes on puudumiste tõttu jäetud klassikursust kordama. Koolid, kus neid arve vähendatakse, võivad saada lisavahendeid, mille abil võidelda haridussüsteemist varakult lahkumisega. Näiteks 30 tunni saamiseks peaks kool vähendama väljalangemise määra eelmise aastaga võrreldes poole võrra.

Lisaks neile mõõdikutele on koolidel võimalus kasutada muid algatusi, millega õpilaste edule kaasa aidata, nt Plus School Success Programm (PMSE), vahendamine/tuutorlus, nõustamine ja psühholoogiline tugi.

Lisaks arvestab hariduse ja teaduse peainspektsioon oma koolide välishindamise programmis alates 2012/13. õppeaastast näitajat nimetusega „oodatav väärtus“, mis võimaldab võrrelda iga kooli tulemusi (ja arengut) teiste sarnases kontekstis tegutsevate koolidega. See näitaja annab täpsema sissevaate hindamisse ja muudab selle õiglasemaks koolidele, kes on näiteks ebasoodsamates oludes.

Igale TEIPi programmis osalevale kooliklastrile seatakse eesmärgid vastavalt nelja näitajaga neljale tulemusvaldkonnale: 1. valdkond: eksamitulemused (riiklik hindamine), mille indikaatorid on eksami läbimise määr ja keskmine hinne; 2. valdkond: sisehindamise tulemus, mida mõõdetakse näitajatega, nagu edukuse määr ja kõigis ainetes positiivse hinde saanud õpilaste osakaal; 3. valdkond: haridussüsteemist varakult lahkunud laste ja noorte määr; ning lõpetuseks 4. valdkond: distsiplineerimatus – näitaja, mis väljendab distsipliinirikkumise juhtumeid õpilase kohta. Kõik eesmärgid toetuvad kolme eelneva aasta jooksul kogutud andmetele, et koolide lähtepunkt oleks võrdne ning saaks seada realistlikud ja õiglased sihid.

Kokkuvõttes saab kirjeldatud näitajate alusel öelda, et TEIPi programmis osalevates kooliklastrites on järjest rohkem koole, kus haridussüsteemist varakult lahkumise määr on madalam kui riigis keskmiselt. Esimese üheksa õppeaasta jooksul on peaaegu pooled klastrid puudumise määra võrreldes kolme varasema aasta keskmisega vähendanud. Distsipliiniprobleemide arv õpilase kohta on vähenenud umbes pooltes koolides. Rohkem kui 20% klastrites on edukuse määr kõrgem kui riigi keskmine ja 43,3% klastrites on rohkem kui poolte riigieksamite tulemuste puhul vähenenud erinevus riigi keskmisega võrreldes.

Tüüp
Praktika
Riik
Portugal
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus; Riigi valitsus

Kommentaarid

Lisage kommentaar