TERVISE- JA KODAKONDSUSKOOLITUSE KOMITEE (CESC) PRANTSUSMAAL

Tervise- ja kodakondsuskoolituse komitee (CESC) koondab hariduskogukonda ja alg- või keskkooli kohalikke partnereid (kohalik omavalitsus, politsei, õigusteenistus ja ühendused). Komitee tööd juhib koolijuht. Antakse kodakondsuskoolitust, koostatakse vägivalla ennetamise kava, pakutakse algatusi vanemate toetamiseks raskes olukorras ja võideldakse sotsiaalse tõrjutusega, määratletakse tervise- ja seksuaalhariduse programm, mille eesmärk on edendada turvalist käitumist. CESC ühendab eri meetmeid eesmärgiga valmistada õpilased ette koos tegutsema ja elama, austama naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning tegema õigeid valikuid ja viima ellu kodanikuõigusi.

Tervise- ja kodakondsuskoolituse komitee (CESC) analüüsib, vaatleb ja jälgib, koostab, viib ellu ning hindab hariduskava ennetustöö seisukohalt ning kodakondsus- ja tervisekoolituse seisukohalt, mis on osa põhi- või keskkooli tegevuskavast.

Niisugune terviklik ühendav protsess parandab lähenemise järjepidevust ja selgust. Eesmärgi saavutamiseks tugevdatakse iga üksiku alg-, põhi- ja keskkooli rolli, panustatakse õpetamisse ja koolielu muudesse tegevustesse, sh kesk- ja kõrgkooli õpilasnõukogud (CVC, CVL); spordiühingud; maison des lycéens (keskkooli sotsiaal-kultuuriline ja spordiühing) jne. Sel moel püüab CESC ühiskonnaõpetuse kaudu õpilasi paremini eluks ette valmistada, arendada vastutus- ja kohusetunnet enda, teiste ning keskkonna ees.

See on organ, mis ühendab protsesse ja eri tegevusi. Koordineeritakse individuaalseid ja täiendavaid tegevusi ning seeläbi luuakse mitmekülgne arusaam kodakondsusest. Lisaks sillutatakse teed nende protsesside elluviimiseks ja vajalike partnerlussuhete loomiseks.

CESC ühendab eri meetmeid eesmärgiga valmistada õpilased ette koos tegutsema ja elama, austama naiste ja meeste võrdõiguslikkust ning tegema õigeid valikuid ja viima ellu kodanikuõigusi.

CESC:

  • 1. panustab kodakondsuskoolitusse;
  • 2. koostab vägivallavastase tegevuskava;
  • 3. pakub tegevusi, mis aitaksid vanematel tulla raskustega toime ja võidelda tõrjutusega, ning
  • 4. kehtestab tervise- ja seksuaalhariduse ning riskikäitumise ennetamise kava.

Seotud valdkonnad
Järjepideval haridusteel algkoolist keskkoolini on terviklikult hõlmatud järgmised valdkonnad:
kodakondsuskoolitus ja ühiskonnaõpetus;
vägivalla ennetamine (kehavigastuste tekitamine või inimväärikuse rikkumine seoses lastekaitse, rassismi või antisemitismiga; seksistlik või homofoobne käitumine; seksuaalvägivald või rituaalsed tavad);
terviseharidus, vastutustundlik käitumine suguhaiguste, sh AIDSi ennetamiseks;
seksuaal- ja suhteõpetus;
riskikäitumise, sh sõltuvuskäitumise ennetamine (suitsetamine ja alkoholi tarvitamine);
esmaabikoolitus;
ohutus- ja riskikoolitus;
liiklusohutuse koolitus;
säästev areng.

Tüüp
Praktika
Riik
Prantsusmaa
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Kohalik rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

See materjal kuulub järgmiste valdkondade / alamvaldkondade alla :