INCLUD-ED INTERAKTIIVSED RÜHMAD

Interaktiivsed rühmad kuuluvad uurimisprojekti INCLUD-ED raames tuvastatud edukate haridustegevuste hulka. Projekti INCLUD-ED käigus analüüsiti, millised haridusstrateegiad aitavad ületada ebavõrdsust ja toetavad sotsiaalset sidusust ning millised põhjustavad sotsiaalset tõrjutust, keskendudes eelkõige haavatavatele ja tõrjutud rühmadele. Interaktiivsete rühmade abil täiustatakse laste ja noorte haridust eri kontekstis. Õpilased jagatakse väikestesse heterogeensetesse rühmadesse, mida juhendab täiskasvanu. Moodustatakse nelja- või viieliikmelised rühmad, mille liikmed on heterogeensed oma võimete, soo, kultuuritausta, emakeele ja nahavärvi poolest. See näide illustreerib interaktiivsete rühmade ideed ja tulemusi.

Interaktiivsed rühmad kuuluvad uurimisprojekti INCLUD-ED raames tuvastatud edukate haridustegevuste hulka: Euroopa haridusvaldkonna kaasatuse ja sotsiaalse sidususe strateegiad (Euroopa Komisjon, 6. raamprogramm 2006–2011). Projekti INCLUD-ED käigus analüüsiti, millised haridusstrateegiad aitavad ületada ebavõrdsust ja toetavad sotsiaalset sidusust ning millised põhjustavad sotsiaalset tõrjutust, keskendudes eelkõige haavatavatele ja tõrjutud rühmadele. Riskirühma õpilaste haridust toetavatel edukatel haridustegevustel on universaalsed komponendid, mida saab tõestuspõhiselt rakendada väga erinevas kontekstis ning mis aitavad parandada hariduslikku edu. Interaktiivseid rühmi kasutatakse laste ja noorte hariduse toetamiseks eri kontekstis üle kogu maailma.

Interaktiivsete rühmade teoreetiline raamistik põhineb laialdasel teaduskirjandusel, mille kohaselt avaldab võimete alusel rühmitamine negatiivset mõju õpilaste tulemustele, ootustele ja enesehinnangule, võimalusele kaaslastelt õppida ja kõrgematesse tasemerühmadesse liikuda, eriti haavatavate õpilaste puhul. Samuti on vajalik, et õpilased saaksid omavahel rohkem ja mitmekesisemalt suhelda. Kooskõlas õppeteaduste parimate lähenemisviisidega kaasavad ja toetavad interaktiivsed rühmad kõikide õpilaste suhtlemist ja kvaliteeti dialoogilise õppemeetodi kaudu. Dialoogilise õppe teooria kohaselt tekib õppijatel teemast sügav arusaamine ning nad arenevad isiklikul ja sotsiaalsel tasandil siis, kui nad on kaasatud võrdsetesse dialoogidesse, mis teadvustavad igaühe kultuurilist intelligentsust ja juhinduvad sellest, seavad eesmärgiks muutuse, võimendavad dialoogi instrumentaalset mõõdet, põhinevad solidaarsuse väärtusel, on tähenduse loomise allikad ning tuginevad eri taustade võrdsele väärtusele ja toetavad seda. Seega kaasavad interaktiivsed rühmad kõiki neid, kes otseselt või kaudselt mõjutavad õpilaste arengut ja õpitulemusi, sh õpetajad, sugulased, sõbrad, naabrid, organisatsioonide liikmed, kohalikud kogukonnad ja vabatahtlikud.

Interaktiivseid rühmi võib kasutada eraldiseisvalt, kuid need toimivad ka koolide kui õpikogukondade osana, samuti nagu teised edukad haridustegevused, näiteks dialoogis lugemine või pereõpe. Õpikogukond on kogu kooli hõlmav sekkumine edukate haridustegevuste kaudu, et vältida haridussüsteemist varakult lahkumist ning parandada õppeedukust ja sotsiaalset sidusust. Nendes koolides saavutatud positiivsed tulemused olid ajendiks Euroopa Komisjoni ja Euroopa Nõukogu soovitusele muuta koolid õpikogukondadeks, et vähendada haridussüsteemist varakult lahkumist ning parandada õpitulemusi.

Tüüp
Praktika
Riik
Albaania; Austria; Belgia; Bulgaaria; Eesti; Hispaania; Holland; Horvaatia; Iirimaa; Island; Itaalia; Kreeka; Küpros; Leedu; Luksemburg; Läti; Malta; Norra; Poola; Portugal; Prantsusmaa; Põhja-Makedoonia; Rootsi; Rumeenia; Saksamaa; Serbia; Slovakkia; Sloveenia; Soome; Suurbritannia; Taani; Türgi; Tšehhi; Ungari
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Koolieelne haridus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega; Universaalne
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar

I've worked using Interactive Groups for 2 years now and I can say that they really work! Students are happier to come to the class and the love doing activities with their parents or members of the educational community. I've used them in Spanish, Maths and English lessons.

Tõlgi (Ainult registreeritud kasutajatele)

European Toolkit for Schools Promoting inclusive education and tackling early school leaving

Tõlgi (Ainult registreeritud kasutajatele)