ÕPPETOAD ROMA RAHVUSEST ÕPPIJATELE

Õppetoad (tanoda) loodi Ungaris ELi fondide kaasabil 1990ndatel eesmärgiga toetada ebasoodsas olukorras olevaid roma õpilasi. Õppetoad pakuvad noortele palju erinevaid tugiteenuseid ja õppimisvõimalust. Õppetoad pakuvad õpituge, mitmekülgset õppekavavälist programmi ja täiendavat vajaduspõhist abi. Õppetoas saavad õpilased abi kodu- ja tunnitöö tegemisel, õpioskuste omandamisel ning kogukonda lõimumisel.

Ungaris, kus haridussüsteem muutus 1990ndatel väga selektiivseks, on ebasoodsas olukorras olevate roma õpilaste õppimisvõimalused teistega võrreldes piiratud. Koolid, kus ebasoodsas olukorras ja roma õpilased õpivad, asuvad tavaliselt maakohtades riigi põhja- ja kirdeosas. Nende koolide taristut, rahalisi võimalusi ja personali olukorda peetakse nõrgaks.

1990ndatel algatas rühm noori õpetajaid ja juriste katselise õppimisvõimaluse korraldamise väljaspool kooli. Nende eesmärk oli pakkuda tuge ebasoodsas olukorras olevatele ja roma rahvusest lastele, et valmistada neid ette küpsuseksamiks (12. klassis), mis annab võimaluse jätkata õpinguid kõrgkoolis.

Alates 2004. aastast kasutati ELi vahendeid õpperuumide loomiseks ebasoodsas olukorras olevates väikestes maakohtades ja asulates. Projektide eesmärk oli tagada õpilaste paremad tulemused, vähendada takistusi hariduse omandamisel ja tugevdada õpilaste kultuurilist identiteeti. 

Õpperuum on sõltumatu struktuur, mis tugineb kohaliku kogukonna vajadustele ja noorte vabatahtlikule tööle ning mille tööd korraldavad mittetulundusühingud. Pakutakse laia teenusevalikut, keskendudes seejuures üldisele isiklikule arengule, mis ei oleks mõnele sotsiaalselt kehvas olukorras lapsele ja noorele ilma projektita kättesaadav.

Õpperuumide peamised eesmärgid on järgmised: õpetaja-õpilase suhete parandamine; ebasoodsas olukorras olevatele õpilastele õppimistingimuste võimaldamine; roma vanemate lõimimine kogukonda; andekate laste märkamine ja toetamine; koolist väljalangemise, klassikursuse kordama jäämise ja töötuse ennetamine; tööeluks vajalike sotsiaalsete oskuste parandamine; kultuurielu parandamine; ebasoodsas olukorras olevatele noortele kooliväliste tegevuste pakkumine; halva kvalifikatsiooniga töölistele töö pakkumine; kooli ja kogukonna sidemete tugevdamine; tulevaste õpetajate koolitamine; õpilaste juhendamine ja koolitoidu jagamine.

Tüüp
Praktika
Riik
Ungari
Keel
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Kooliaste
Keskharidus; Põhiharidus
Sekkumisaste
Suunitlusega
Sekkumise intensiivsus
Kestev
Rahastusallikas
Euroopa rahastus

Kommentaarid

Lisage kommentaar