Kooliharidusüsteemide juhtimine

Siit leiate teavet uusima koostöö kohta Euroopa Komisjoni, haridusministeeriumite ja Euroopa asjaomaste organisatsioonide vahel koolihariduse valdkonnas. Lugege nende ühise visiooni ja poliitikasuuniste kohta.

Euroopa koolihariduse tulevik

ELi haridusministrid on taas rõhutanud vajadust rakendada õpetamises ja õppimises ning kooliharidussüsteemide juhtimises moodsaid lähenemisviise, et aidata koolidel vastata õpilaste ja ühiskonna muutuvatele nõudmistele hariduses.

Euroopa haridusministeeriumite ja asjaomaste organisatsioonide esindajatest koosneval ET2020 koolide töörühmal paluti 2016. aastal kriitiliselt analüüsida koolihariduse juhtimist ja kuidas süsteemid võiksid tegelda kvaliteedi ja võrdsusega seotud keerukate väljakutsetega, et saavutada kõikide noorte puhul paremad õpitulemused.

Nende kahe viimase aasta jooksul tehtud töö eesmärk on mõjutada riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil tehtavaid otsuseid.

Koolid kui õppivad organisatsioonid

Nende juhtimisnägemuse keskmes on koolide kui õppivate organisatsioonide kontseptsioon kooliharidusse lõimitud õppimissüsteemina.

Nad on veendunud, et igas riigis ja piirkonnas töötavad poliitikud ja teised puudutatud isikud paremini üheskoos, et liikuda ühiste eesmärkide poole ning viia ellu positiivseid muutusi, tuginedes tõenditele, peegeldamisele ja ühisele praktikale ning tagada, et poliitikareform toob kaasa muutused ja sellel on kestev positiivne mõju.

Lisateavet leiate aruandest „Euroopa ideid paremaks õppimiseks: kooliharidussüsteemide juhtimine“.

„Haridus ja koolitus 2020“ ning vastastikune õppimine

Võttes aluseks uusimad uurimistööd ning regulaarsed kohtumised ja vastastikuse õppimise tegevused (laiendatud, mitu päeva kestvad kohtumised, kus uuritakse juhtumianalüüse), on liikmed pannud kokku poliitika arendamise põhimõtted. Need on peamised punktid, mille peale poliitikakujundajad võiksid mõelda, kui kaaluvad, mida tulevikus ette võtta. Põhimõtetele on lisatud konkreetsed näited eri riikidest, mis aitavad poliitikutel ja teistel haridusliidritel kriitiliselt analüüsida, kuidas on Euroopas eri lähenemisviise rakendatud ja mis on nende tulemused.

Tuues riigid ja organisatsioonid kokku, et üksteiselt õppida ning kriitiliselt analüüsida ja luua, on tulemuseks töö, mille saab muuta asjakohaseks kõikidele riikidele ja kohandatavaks kõikidele haridussüsteemidele, arvestades samas, et iga kooli haridussüsteem on erinev ja omamoodi keerukas.

Infot töörühma ja selle kohta, kuidas ET2020 toetab riike ja asjaomaseid isikuid, näete sellest lühivideost:

Uued poliitikasuunised juhtimise teemal - ministeeriumitele, piirkondlikele ja kohalikele võimuesindajatele ja koolijuhtidele

Uue komplekti eesmärk on toetada liikmesriike, tõstes koolihariduse võimekust viia läbi süstemaatiline ja jätkusuutlik muutus.

Põhimõtteid ja uusimaid poliitikanäiteid saate lugeda allolevatest dokumentidest. Klõpsake alla laadimiseks igal pealkirjal (inglise keeles):

Põhiaruanne:

„Euroopa ideed paremaks õppimiseks: koolisüsteemide juhtimine“

report cover

Neli temaatilist aruannet:

  1. „Kvaliteedi tagamine kooli arendamisel: kooliväliste ja koolisiseste mehanismide koosmõju suurendamine“.
  2. „Jätkuvus ja siirded õpilase arengus: meetodid tagamaks, et õpiteekonnad on piisavalt paindlikud ning sobivate suuniste ja toe pakkumise tingimused“.
  3. „Õpetajad ja koolijuhid koolides kui õppivates organisatsioonides: poliitikasuunad, mis edendavad ja toetavad õpetajate koostööd, autonoomiat ja jagatud juhtimist kutsealastes õpikogukondades“.
  4. „Võrgustikud õppimiseks ja arenguks kooliharidussüsteemides: sügavam arusaam innovatsiooni ja rakendamise võrgustike eesmärgist ja olemusest ning eri tasandil asjaomaste isikute osalemine neis“.

Saate alla laadida ka selle täisaruande, milles on kõik 5 dokumenti ühes PDFis.

inspiring change logo