Erasmus+ tööriistad - kasutustingimused

Siin antakse teavet selle kohta, mis tingimustele peavad vastama Erasmus+ tööriistade alla postitatavad teated/pakkumised. Et tagada maksimaalne ja kestev kasu kõikidele koolidele ja õpetajatele, peavad kõik pakkumised vastama allpool väljatoodud tingimustele ning järgima Erasmus+ programmi eesmärke ja standardeid.

 Need kasutustingimused täiendavad veebilehe üldist juriidilist teavet.

Lugege palun ka korduma kippuvaid küsimusi ja õpetust.

Tööriistade vastutamatusesäte

Kui olete Erasmus+ tööriistade kasutaja, tutvuge hoolikalt alloleva infoga.

 • Erasmus+ tööriistad on osa School Education Gatewayst, portaalist, mille avas Euroopa Komisjoni hariduse ja kultuuri peadirektoraat koostöös Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusametiga.
 • Kursusi, mobiilsusvõimalusi ja strateegilise partnerluse päringuid lisavad iseseisvad organisatsioonid ning Euroopa Komisjon ei võta nende sisu, korralduse ega juhtimise osas mingit vastutust.
 • Euroopa Komisjon ega riiklikud bürood ei kontrolli pakkumisi enne nende lisamist, kuid ebasobivad pakkumised palutakse kasutustingimuste järgmiseks eemaldada.
 • Valides andmebaasist kohapeal kursuse, mobiilsusvõimaluse või strateegilise partnerluse, pole garanteeritud, et kool saab Erasmus+ rahastuse.
 • Erasmus+ taotluse esitamiseks pole vajalik, et kursus, mobiilsusvõimalus või strateegiline partnerlus oleks kantud School Education Gateway nimekirja.

Põhitingimused

 • Erasmus+ tööriistade kasutamine on tasuta nii postitajatele kui ka üksikisikutele, kes otsivad enda kriteeriumitele vastavat pakkumist.
 • Igaüks saab lisada kohapeal kursuse, mobiilsusvõimaluse või strateegilise partnerluse päringu. Ainus tehniline eeldus on kasutajakonto olemsaolu, mis on seotud organisatsiooniga. Kui see konto on loodud, saavad kasutajad igasse rubriiki postitada.
 • Et pääseda ligi teatud School Education Gateway ja Erasmus+ tööriistade funktsioonidele, peab looma konto ja saama liikmeks.
 • Püüame tagada, et veebisait töötaks tõrgeteta. Siiski ei vastuta School Education Gateway selle eest, kui veebisait muutub meie kontrolli alt väljas olevatel tehnilistel põhjustel ajutiselt kättesaamatuks.
 • School Education Gateway ei vastuta veebisaidi sisule antud hinnangute ega kommentaaride eest.
 • School Education Gateway jätab endale õiguse veebisaiti ja Erasmus+ tööriistu, samuti käesolevaid tingimusi igal ajal ja ette teatamata muuta.
 • School Education Gateway jätab endale õiguse eemaldada või kustutada mistahes sisu, mida võib pidada ebasobivaks, ebaõigeks või veebilehe eesmärki ja sihtrühma arvestades ebaoluliseks. Sellistel juhtudel teavitatakse postituse tegijat ja selgitatakse postituse eemaldamise põhjuseid.
 • School Education Gateway jätab endale õiguse eemaldada enda äranägemisel kasutajate hinnanguid ja kursusepakkujate vastuseid, kui need on solvavad või näivad olevat pettused või koopiad.

Mõistliku kasutamise poliitika

Kui avaldate sisu, kasutades Erasmus+ tööriistu, lugege hoolikalt allolevat infot.

 • Postitajad vastutavad tõese ja asjakohase teabe avaldamise eest oma pakkumistes. See hõlmab ka teabe haldamist ja vajadusel uuendamist.
 • Postitajad tagavad, et mistahes teave, mida nad platvormil jagavad, on tõene (osas, milles antakse edasi fakte) ning edastatud tõepäraselt (osas, milles antakse edasi arvamusi).
 • Keelatud on postitada või saata platvormile materjali, pilte, videoid või muud sisu, mille kasutamiseks puudub postitajatel luba.
 • Keelatud on esineda teise isiku või asutusena, või end muul viisil vääralt või moonutatult esitleda.
 • Keelatud on töödelda pakkumisi või nende osi (sh pealkirju, kirjeldusi, metaandmeid, kuupäevi, kontaktandmeid jne) selliselt, et see võib lugejaid eksitada või nende eest olulist teavet peita. Muu hulgas on keelatud esitada väärat või moonutatud teavet nähtuvuse parandamiseks otsingutulemustes või postitada/suunata postitama mitteehtsaid kommentaare või hindeid.

Mõistliku kasutamise poliitika mittejärgmine on platvormi kasutamise loa aluseks olevate kasutustingimuste sisuline rikkumine, mille tagajärjena võime kasutada üht või kõiki järgmisi abinõusid:

 • kohene, ajutine või alaline meie saidi kasutamise keeld;
 • teie poolt meie saidile üleslaaditud postituse või materjali kohene, ajutine või alaline eemaldamine;
 • hoiatuse tegemine.

Üksikasjalikud kasutustingimused

Kursuste kataloog

 • Kursuste kataloog on mõeldud kursusepakkumiste postitamiseks, mis vastavad Erasmus+ rahastatavale personali liikuvuse meetmele (1. põhimeede: üldhariduse valdkonna töötajate õpirände projekt).
 • Taotluste tähtaegade, tingimuste ja protseduuride kohta uurige lisateavet Erasmus+ veebisaidilt.
 • Kui olete kursusepakkuja, uurige allpoolt kursuste kataloogi postitatud kohapeal kursuste tingimusi.
 • Palun arvestage, et praegu saavad ainult School Education Gateway administraatorid kursuste kataloogi uusi veebikursusi lisada.

Mobiilsusvõimalused

 • Andmebaasi eesmärk on pakkuda võimalust postitada koolipersonalile suunatud mobiilsusvõimalusi. Näiteks on oodatud pakkumised töövarjuks minekuks, vaatlusperioodideks ja õpetamistöö tegemiseks välismaal asuvas koolis või mõnes muus organisatsioonis.
 • Tööajate mobiilsusega seotud kulude osas võib Erasmus+ pakkuda toetust iga kooli Euroopa arengukava raamistiku osana (vaata 1. põhimeedet: üldhariduse valdkonna töötajate õpirände projekt).
 • Lisainfot taotluste tähtaegade, tingimuste ja protseduuride kohta leiate Erasmus+ veebilehelt.

Strateegilised partnerlused

 • Andmebaasi eesmärk on pakkuda võimalust lisada projektiideid ja teateid partnerite leidmiseks, mille toel võiks koolihariduse sektoris kujuneda ELi rahastatav strateegiline partnerlus:
  • strateegilised partnerlused, mis toetavad innovatsiooni;
  • strateegilised partnerlused, mis toetavad heade tavade vahetamist.
 • Lisainfot taotluste tähtaegade, tingimuste ja protseduuride kohta leiate Erasmus+ veebisaidilt.

Kursuste kataloogi postitatud kohapeal kursuste tingimused

Selles dokumendis tuuakse välja tingimused, mis kehtivad Erasmus+iga seotud õpetajate koolitustele. Et tagada maksimaalne ja kestev kasu kõikidele koolidele ja õpetajatele, tuleb kursuste pakkujatel neid tingimusi järgida ning juhinduda oma tegevuses Erasmus+ programmi eesmärkidest ja standarditest. Need tingimused peaks ka koolidel aitama sobivaid kursusi leida.

1. Kooskõla programmijuhendis sätestatud koolitöötajate õpirände mõisteselgitusega

Kursused peavad olema koostatud ja läbi viidud kooskõlas Erasmus+ programmijuhendis sätestatud 1. põhimeetmega: üldhariduse valdkonna töötajate õpirände projekt. Need reeglid hõlmavad tingimusi kursuste sisu, asukoha ja kestuse kohta. Lisainfot leiate programmijuhendist.

2. Euroopa mõõtme pakkumine

Kursusel peab olema Euroopa mõõde, seda nii sisu kui ka struktuuri osas. Euroopa mõõdet saab saavutada mitmel viisil, näiteks mitmekesistades osalejate profiili, luues mitmekeelseid rühmi ning leides kursusele sobiva asukoha.

Õpetaja osalemine kursusel peaks toetama tema koolis Euroopa prioriteetide mõistmist ja analüüsimist, samuti nende prioriteetide mõtestatud rakendamist kogu kooli tasandil. Kursus peaks pakkuma võimalust kohtuda a) õpetajatega teistest Euroopa riikidest ja b) õpetajatega, kes töötavad samal haridustasemel (alusharidus, algharidus, põhiharidus, keskharidus), kellega neil oleks võimalik luua uusi rahvusvahelisi projekte.

Iga Euroopa kursus on samal ajal ka potentsiaalsete kontaktide loomise koht, kus osalejad saavad hakata uusi Euroopa projekte kavandama. Seetõttu peaksid kursuste pakkujad tagama, et osalejatele tutvustataks kursuse ajal ka eTwinningut, et pakkuda neile ja nende koolidele võimalusi pärast kursust võrgustamiseks, kolleegidega suhtlemiseks ning õppimisüritustel ja koostööprojektides osalemiseks. Lisateavet leiate siit.

3. Koolide ja õpetajate kutsealastele vajadustele vastava kvaliteetse kursuse kokkupanemine

Välismaal toimuv kursus peaks pakkuma iga osaleja koolile uut perspektiivi, mis täidaks Euroopa arengukava raamistikus väljatoodud vajadusi ja strateegiaid. Lisaks peab kursus vastama õpetajate individuaalsetele kutsealase arengu hetkevajadustele, mis on määratletud Euroopa arengukava raamistikus, õpetajatele loodud küsimustikes ja teistes asjakohastes allikates. Kursuseid peaks andma kogenud juhid, kel on teadmised mitme riigi süsteemidest ning iga kursus peaks olema piisavalt paindlik, et vastata kõikide osalejate rühmade vajadustele.

Kvaliteetne kursus peaks:

 • olema kaasav ja interaktiivne, soodustades osalejatevahelist produktiivset dialoogi;
 • keskenduma õpetajate kutsealaste pädevuste arengule;
 • hoidma tasakaalu teooria ja meetodite praktilise rakendamise vahel;
 • hõlmama tegevusi, mis sobivad kursuse kestuse ja eesmärkidega;
 • hõlmama sisu edasiandmiseks erinevaid meetodeid, et osalejaid kursuse ajal paremini kaasata ning neile edaspidiseks tööks inspiratsiooni anda;
 • olema sisu edasiandmisel paindlik ning arvestama osalejate vajadustega (seoses keeleoskuse, oskuste taseme, varasemate kogemustega);
 • pakkuma osalejatele erinevaid võimalusi peegeldamiseks ja õpitu jagamiseks.

Kursuste kataloogis koolituste pakkujad peavad tagama, et kursused viidaks läbi etteantud eesmärkidest juhindudes. Pakkujatel tuleks kursust piisavalt täpselt kirjeldada ning pakkuda taotluste esitamiseks selget ja ligipääsetavat süsteemi.

Kursustel osalenud õpetajad peaksid saama tunnistuse, millel on kajastatud osalemise kuupäevad, kursuse sisu ja õpitulemused. Tunnistustele peaks alla kirjutama kursuse pakkuja ning need peaksid olema vormis, mis võimaldaksid osalejatel neid oma edaspidise karjääri edendamise huvides kasutada. Soovitusliku malli leiad Europassi õpirände tunnistuse alt.

4. Muud tingimused

Kursuste pakkujad peaksid tagama, et õpikohad, majutus ja toitlustus on heal tasemel. Samuti tuleb neil arvestada erivajadustega osalejatega.

5. Tulevikumõju tagamine

Kursuste pakkujad peaksid tagama, et kursuse lõpuks on iga õpetaja saavutanud järgmist:

 • võrgustamine: jätkuv suhtlus teiste kursusel osalenutega ja kolleegidega koolidest (nt eTwinningus või temaatilistes koostöökeskkondades);
 • saadud teadmiste ja oskuste rakendamine enda töös (selle kriteeriumi täitmine sõltub nii koolidest kui ka kursusepakkujast);
 • mõju avaldamine oma koolile, osaledes aktiivselt kooli Euroopa rakenduskava raamistikust lähtuvas strateegilises planeerimises.

6. Hindamine kursuste edaspidiseks edasiarendamiseks

Igasse kursusesse peaks olema lisatud hindamise osa. Kursuste pakkujad peavad tagama, et nad reageerivad iga nende kursuse kvaliteeti puudutava hindamise tulemusele kohaselt.