Uute õpetajate kutsealane areng: läbipõlemise asemel sära silmis!

Image: Rawpixel / Shutterstock.com

Tuleviku ühiskonnas pole ilmselt elujõulisemat ametit kui õpetaja, kuid sellest hoolimata on uued õpetajad eriti haavatavad varajase koolist lahkumise suhtes, mida võivad põhjustada näiteks ületöötamine ja halvasti käituvad õpilased. Siin pakume viise, mida uued õpetajad saavad kasutada, et täiendada oma kolleegide teadmisi, neid toetada ning arendada omaenda õpisisu ja klassiruumi praktikat.

Kolleegide rühma mentorlus

Enamik haridustöötajaid on kursis traditsioonilise mentorlusega, mis tähendab vanemõpetaja ja vähem kogenud kolleegi partnerlussuhet. Kuid kas olete kunagi proovinud vermet? See on soomekeelne akronüüm kolleegide rühma mentorluse kohta, õpikäsitlus, mida kasutatakse Soomes alustavate õpetajate toetamiseks.

Selle käsitluse korral kohtuvad eri koolide õpetajad regulaarselt, tavaliselt kord kuus. Igas rühmas on 5–10 liiget, nii vanem- kui ka alustavad õpetajad, ning väljaõppinud mentor (tema peab osalema igal kohtumisel ja saab selle eest ka tasu). Nendel kohtumistel saavad õpetajad võimaluse jagada oma kogemusi ja arutada igapäevaprobleeme narratiivsete meetodite vaimus.

See käsitlus on Soome hariduselu tõeline edulugu. Ühes akadeemilises kolleegide rühma mentorluse uuringus juhendatavad peaaegu üksmeelselt nõustusid, et praktika on vajalik mitte üksnes alustavatele, vaid ka kogenud õpetajatele.

Seda projekti katsetati aastail 2008–2010 ning sellest ajast on seda edasi arendatud ja levitatud riiklikult rahastatud Osaava Verme, Soome õpetajate sisseelamist hõlbustava võrgustiku kaudu.

Vastupidavus refleksiooni kaudu

Kui õpetaja on võimeline säilitama positiivset meelelaadi kõikide probleemide, surve ja nõudmiste taustal, mida ta igapäevatöös kohtab, siis on ta vastupidav. Projekti ENTREE (Enhancing Teacher Resilience in Europe (edendades õpetajate vastupidavust Euroopas)) eesmärk on arendada seda omadust õpetajate seas, et aidata neil kiiresti muutuvas koolikeskkonnas toime tulla.

Alustuseks võivad õpetajad kasutada vastupidavuse hindamise tööriista, et luua oma isiklik õpirada. See tööriist aitab neil leida kõike vajalikku kuue veebipõhise õpimooduli seast: vastupidavus, suhete loomine, emotsionaalne heaolu, stressiga toimetulek, tõhus õpetamine ja klassi haldamine.

Alustavad õpetajad võivad saada kasu ka projekti näost näkku seminaride käsiraamatutest ja muudest materjalidest. Kõiki tegevusi raamistab koostööpõhine ja refleksiivne käsitlus, mis edendab õpetajakogukondade kasvu.

ENTREE anti välja 2014. aastal ja seda rahastati Euroopa Komisjoni elukestva õppe programmist. Projekti olid kaasatud eksperdid viiest Euroopa riigist: Tšehhi vabariigist, Saksamaalt, Iirimaalt, Maltalt ja Portugalist.

Süstemaatiline uuring probleemõppe kohta

2014. aastal lõi Ferni föderatsioon Walesis strateegilise arengukava, probleemõppe kohta.

Osalevad koolid tutvustasid nelja uut meetodit:

  1. jagatud juhtimine, kus õpetajad (sealhulgas alustavad pedagoogid) võtavad endale juhirolli;
  2. õppimise ja õpetamise töötoad iga kahe nädala tagant;
  3. kaaskootsimissessioonid, kus praktiseerivad ja juhendavad kootsid pakuvad pedagoogilist tuge;
  4. mentorlusprogrammid.

Õpetajad teevad kindlaks oma parandamist vajavad valdkonnad, näiteks õppetöö hindamine või õpilaste kaasamine, ning loevad teemakohast kirjandust. Seejärel jagavad nad oma teoorialeide töötubades ja ühiselt otsustavad, kuidas neid ideid praktikas kasutada. Pärast katsetamist jagavad nad oma tulemusi kaaskootsimissessioonidel. Samal ajal rakendatakse jagatud juhtimise strateegiat, mis võimaldab neil ellu viia oma uurimisprojekte, ja mentorlusprogrammi, mis tagab, et nende praktika on igati ajakohane.

Koolid soetavad ka videokaamerad, klassiruumi peegliga ja muud vahendid, mida õpetajad saavad kasutada oma (või teiste) ainetundides.

Ferni föderatsiooni kuulub kaks põhikooli (Craig Yr Hesg ja Cefn), kus on kokku umbes 400 õpilast.

Käimasolevate ja lõpetatud ELi kooliharidusprojektide uurimiseks võite külastada Erasmus+ projektitulemuste platvormi.