Juriidiline teave

“The website disclaimer and privacy policy statement is being updated. To see the latest version in English please click here. The translation will be provided in due course. “
 

EUN Partnership AISBL (tuntud kui European Schoolnet, edaspidi EUN) haldab seda veebilehte eesmärgiga oma ettevõtmisi avalikkusele tutvustada. Sellelt lehelt leitav materjal on üksnes informatiivse tähendusega.

Meie eesmärk on pakkuda siin ajakohast ja korrektset infot. Kui meile antakse teada vigadest, püüame neid parandada. Siiski ei võta EUN sel lehel asuva infoga seoses mingit vastutust.

See info:

 • on vaid üldine ja ei ole suunatud ühegi konkreetse inimese või ühenduse kindlate asjaolude edastamisele;
 • ei pruugi tingimata olla kõikehaarav, täpne, täielik ega värske;
 • on mõnikord seotud teiste veebilehtedega, mille üle EUNil kontroll puudub ja mille eest EUN ei vastuta;
 • ei paku professionaalset ega juriidilist abi (kui vajate spetsiifilist abi, peaksite alati konsulteerima vastava kvalifikatsiooniga professionaaliga).

EUN jätab endale oma õiguse oma valikul veebilehel sisalduvat materjali kõrvaldada, muuta, piiritleda, lisada ja eemaldada.

See vastutamatusesäte ei piira EUNi vastutust kohaldatava riikliku õiguse poolt kehtestatud nõuete rikkumiste eest ega välista vastutust probleemide eest, mida riiklik õigus ei pruugi olla välistanud.


AUTORIÕIGUSE MÄRGE

Materjali kopeerimine on lubatud tingimusel, et välja on toodud ka autor, välja arvatud juhtudel, kus on lisatud sellekohane keeld. Kui materjali kopeerimiseks on vajalik eelnev luba, tühistab sellise loa andmine eelpooltoodud üldise loa ning väljendab selgelt, et materjali kasutamine on piiratud.


PRIVAATSUSARUANNE

Selles aruandes selgitatakse meie poliitikat seoses teilt kogutava isikliku teabega.

Ülevaade

School Education Gateway on Euroopa Liidu algatus. Seda rahastab Erasmus+, Euroopa hariduse, koolituse, noorte ja spordi programm. Algatust juhib Euroopa Komisjon ning seda rakendab hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevagentuur EACEA.

School Education Gateway platvorm keskendub oma kasutajate turvalisusele. See pakub hariduses tegevatele professionaalidele, ekspertidele ja koolilõpetajatele turvalist keskkonda. Järgnev aruanne piiritleb põhimõtted, mida European School Gateway oma kasutajate poolt sisestatud andmete kogumisel, haldamisel ja kasutamisel järgib.

1. Online-taotlusvormid 

Kuna School Education Gateway platvorm kogub ja töötleb isiklikke andmeid, kohaldub sellele Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 18.12.2000 määrus nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (OJ L8 12.1.2001, p. 1.).
 
School Education Gateway platvormil leiduvad eri tööriistad võimaldavad kasutajatel sisestada infot, et osaleda veebilehe pakutavates tegevustes. Online’is registreerudes ja muu teabe sisestamisel kogutakse andmeid ning töödeldakse neid punktis 2 täpsustatud eesmärkidel. Vastavate töötlusoperatsioonide eest vastutab andmete kontrollija, kes on ECEA üksuse A5 (kutseõpe, täiskasvanute õpe, platvormid) juht.

2. Millist isiklikku infot me kogume, mis eesmärgil ja milliste tehniliste vahenditega?

(a) Isiklik info: School Education Gateway platvormil kogutav isiklik teave hõlmab järgmist:

 • eesnimi
 • perekonnanimi
 • e-posti aadress

Lisaks kogutakse liikme profiililt valikulist isiklikku infot, mille osas saab registreerunu otsustada, kas seda jagada või mitte. Täiendavalt kogutakse infot asutuse kohta:

 • asutuse nimi
 • linn, piirkond, riik
 • liik

Euroopa Komisjon, EACEA ja EUN Partnership aisbl (European Schoolnet) ei vastuta kolmandate isikute poolt lehele sisestatud info või üleslaaditud dokumentide eest.  

(b) Andmete kasutus: andmete kogumine, töötlemine ja kuvamine on vajalik, et:

 • rikastada liikmete profiile;
 • võimaldada School Education Gateway’s registreerunutel üksteisega vastastikusel usaldusel ja asutusel põhinevas õhkkonnas suhelda ja koostööd teha;
 • võimaldada ja toetada seiret ja uurimistööd.

Koondandmeid kogutakse regulaarselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, infot kasutajate arvu kohta teatud perioodil, liikmete eelistatud ainete ja/või riikide ning konto kasutuse kohta. Kasutajakogemuse maksimeerimiseks võib School Education Gateway portaal jälgida kasutamise sagedust, harjumusi, eelistusi ja seadeid.

School Education Gateway platvormi eri piirkondades kasutajate käitumisega seotud andmeid võivad seire ja uurimistöö eesmärgil kasutada üksnes EACEA, Euroopa Komisjon, ametkonnad, kes vastutavad School Education Gateway platvormi rakendamise eest ning kolmandad pooled (nt täielike volitustega uurimiskeskused ja ülikoolid). Ülalnimetatud isikud peavad andmete kasutusest teavitama andmete kontrollijat, kel on õigus taotletavat kasutusviisi keelata.

Muudel eesmärkidel andmeid ei töödelda. Nende isikuandmete töötlemise õiguslik alus on välja toodud punktis 9.

(c) Tehniline info: andmeid sisestavad kasutajad ise, saates School Education Gateway platvormi eri osadesse online-vorme. Platvormi juhib teenusepakkuja (EUN Partnership AISBL) EACEAga sõlmitud spetsiaalse teenuse osutamise lepingu alusel. Kõik andmed kogutakse andmebaasi.

3. Kellel on ligipääs sinu infole ja kellele seda avalikustatakse?

Ülaltoodud põhjustel on andmetele ligipääs rangelt piiratud alljärgnevate isikutega.

 • School Education Gateway’s registreerunud (sisselogimisel): kõik andmeid, va isiklik info, nt registreerunu e-posti aadress.
 • EACEA, Euroopa Komisjon, teenusepakkuja: kõik andmeid.

Avalike andmete edastamine kolmandatele pooltele (nt teaduskeskustele ja ülikoolidele) on lubatud üksnes andmete kontrollija eriloal. Kui võimalik, töödeldakse andmeid anonüümselt, eriti kui neid edastatakse kolmandatele isikutele uurimistöö tegemise eesmärgil.

Isiklikke andmeid ei kasutata kunagi turunduseesmärkidel.

Mõned kasutajate sisestatud andmed kuvatakse School Education Gateway portaali avalikus alas, mis tähendab, et need andmed on internetis vabalt saadaval. Täpsemalt:

 • registreerumisel sisestatud andmed: nimi, perekonnanimi, roll, kommentaarid artiklitele või muule osale portaali avalikust alast;
 • asutuse andmed: nimi, linn, piirkond, riik ja pilt.

4. Kuidas me teie infot kaitseme?

Kogutud isiklikud andmeid ja nendega seotud info säilitatakse teenusepakkuja (EUN Partnership AISBLi) turvatud serverites. Teenusepakkuja arvutikeskustes läbiviidavad operatsioonid vastavad Euroopa Komisjoni turvalisusdirektiividele ja turvalisuse direktoraadi poolt seda tüüpi serveritele ja teenustele kehtestatud nõuetele.

5. Kuidas infot kontrollida, muuta või kustutada?

Kui soovite teada, milliseid isiklikke andmeid vastutav andmete kontrollija teie nimel säilitab, või kui soovite andmeid muuta või korrigeerida, siis saate seda ise online’is teha. Teie poolt registreerimisel sisestatud salasõna abil saate sisse logida ning oma isiklikku infot uuendada või oma profiili deaktiveerida. Kasutajad saavad oma profiili igal ajal deaktiveerida (vaadake palun allpoolt punkti 6).

6. Kui kaua me teie andmeid säilitame? 

Statistilisi ja uurimistöö jaoks kogutud andmeid hoitakse terve School Education Gateway programmi kestuse vältel koondatud ja anonüümses formaadis.

Kasutaja profiiliga seotud andmeid, mida on kirjeldatud punktis 2, hoitakse ühe aasta jooksul alates kasutaja viimasest sisselogimisest. Pärast seda, kui sisselogimisest on möödunud üks aasta, muutub kasutajaprofiil automaatselt mitteaktiivseks, mis tähendab, et see pole enam nähtav teistele kasutajatele ega ülejäänud maailmale. Kasutajale saadetakse teavitus tema profiili mitteaktiivseks muutumise kohta ning antakse teada, et ta saab oma konto sisse logides uuesti aktiveerida. Teine ja lõplik meeldetuletus saadetakse järgmise kahe aasta möödudes ning selles teavitatakse kasutajat, et 3 aasta möödumisel tema viimast sisselogimisest kustutatakse tema profiil jäädavalt. Pärast seda muutub kogu tema isiklik teave anonüümseks.

Kui kasutajad soovivad oma profiili deaktiveerimist või kui nende profiil deaktiveeritakse automaatselt, pole kontol asuv teave enam teistele School Education Gateway kasutajatele nähtav. Andmeid hoitakse ainult anonüümses vormis, mis ei võimalda isiku tuvastamist. Kui deaktiveeritud profiiliga kasutajad soovivad jätkata platvormi kasutamist, tuleb neil uuesti registreeruda. Andmed jäävad kasutamiseks üksnes teadus- ja seire-eesmärkidel. Neid saavad kasutada EACEA, Euroopa Komisjon, riiklikud või piirkondlikud kooliametkonnad; ametkonnad, mis vastutavad School Education Gateway rakendamise eest ning kolmandad isikud (vt punkti 3) koondatud vormis andmete kontrollija eriloal.

7. Kontaktinfo

Kui teil on küsimusi oma õiguste ja nende teostamise kohta seoses isiklike andmete töötlemisega (näiteks soovite teavet teie isiklikele andmetele ligipääsu ja korrigeerimise kohta), võtke julgelt ühendust School Education Gateway andmete kontrollijaga järgmisel aadressil:

Head of Unit A5 - Vocational Training, Adult Education, Platforms
Executive Agency Education Audiovisual and Culture
Office: BOU2 02/148
Avenue du Bourget 1
BE-1049 Brussels
Belgium
EACEA-EPLUS-ETWINNING@ec.europa.eu

Oma konto deaktiveerimiseks logige palun sisse ja suunduge oma profiililehele.

8. Abi

Kui leiate, et on tekkinud konflikt seoses teie isiklike andmete kaitsega, saate pöörduda andmete kontrollija poole ülaltoodud aadressil. Samuti saate võtta ühendust EACEA andmekaitsespetsialistiga järgmisel e-posti aadressil: eacea-data-protection@ec.europa.eu

Kui andmete kontrollija või andmekaitsespetsialist ei lahendanud olukorda, saate igal ajal esitada kaebuse Euroopa andmekaitseinspektorile: veebileht - http://www.edps.europa.eu; e-posti aadress - edps@edps.europa.eu.

9. Õiguslik alus

Peamine isiklike andmete töötlemist reguleeriv õiguslik alus on:

(a) artikkel 4 Komisjoni 20.04.2009 otsusest nr 2009/336/EÜ hariduse, audiovisuaalvaldkonna ja kultuuri täitevagentuuri loomise kohta Euroopa Komisjoni tegevuse haldamiseks hariduses, audiovisuaalvaldkonnas ja kultuuris, Nõukogu määruse nr 58/2003 rakendamiseks(OJ L 101 of 21.4.2009, p. 21.);

(b) Elukestva õppe programm (2007-2013), mille aluseks on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 15.11.2006 otsus nr 1720/2006/EC(OJ L 327 of 24.11.2006, p. 45.).